Andre selskap

De kommunale foretakene, Molde kommunale pensjonskasse og Molde kirkelige fellesråd har egne årsrapporter, men i det påfølgende er det gitt en kort oversikt over regnskapet til disse foretakene og selskapene. Dette for å gi et mer helhetlig bilde av Molde kommune som konsern. En oppstilling over kommunens to stiftelser er også presentert. Det er også tatt med en oversikt over investeringer i Molde Eiendom KF som inngår i den kommunale tjenesteproduksjonen. Det vises til de respektive årsrapportene for mer detaljert informasjon.

Molde Eiendom KF

Samhandling med morselskapet

Molde Eiendom KF er Molde kommunes eiendomsforetak, og har ansvaret for alle kommunens bygg. Foretaket er finansiert med to ulike inntektskilder: 55,3 mill. kroner i leieinntekter fra utleie av kommunale boliger og bygg, og overføringer på 63 mill. kroner fra morselskapet. Foretaket jobber med mange investeringsprosjekter og dette blir finansiert over kommunens investeringsbudsjett.


Merforbruk/mindreforbruk

Molde Eiendom KF fikk i 2017 et regnskapsmessig mindreforbuk på 1 971 994 kroner, etter inndekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk på 3,5 mill. kroner.

Den viktigste forklaringen til mindreforbruket er at rente- og avdragsutgiftene er 3,4 mill. kroner lavere enn budsjettert. Foretaket har i 2017 redusert aktiviteter på flere områder for å greie å dekke inn tidligere års merforbruk. Målt opp mot budsjett er det et mindreforbruk på lønnsutgifter på 1,1 mill. kroner. Kjøp fra eksterne, strøm og oppvarming har et merforbruk på 2,2 mill. kroner i forhold til budsjett.

(Beløp i 1 000 kroner)

Utdrag driftsregnskap

Utdrag driftsregnskap
Regnskap
2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter inkl. overføring fra morselskap 124 789 118 848 114 948 110 087
Driftsutgifter eksl. avskrivninger -98 923 -101 914 -94 557 -87 757
Sum finanstransaksjoner -20 353 -20 640 -20 225 -19 740
Netto driftsresultat 5 512 -3 706 166 2 590
Dekning av tidligere års merforbruk -3 540 0 0 -2 590
Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 166 0 0
Avsetninger/overføringer 0 0 0 0
Regnskapsmessig resultat 1 972 -3 540 166 0
Akkumulert mer- /mindreforbruk 2 052 -3 461 246 80

For mer informasjon se årsrapport 2017 for Molde Eiendom KF.

Investeringer

Skole

(Beløp i 1 000 kroner)
Skole
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Bolsøya skole – trafikksikringstiltak 2091 56 150 94
Kviltorp skole – snuplass buss og ny tekking regntak 2077 62 300 238
Langmyra skole – av- og påstigningsplass vest for fotballbane 2088 485 1 000 515
Langmyra skole – ny taktekking og reparasjon fasader 2089 1 130 1 600 470
Sellanrå skole – fase 3 2070 37 454 38 000 546
Sellanrå skole – møteplassen 2092 1 219 0 -1 219
Vågsetra skole 2065 2 796 1 400 -1 396

Bolsøya skole – trafikksikringstiltak

Prosjektet har startet opp, men ble satt på vent ettersom det må ses i sammenheng med flere andre tiltak ved skolen og i nærområdet, blant annet ny gangvei.

Kviltorp skole – snuplass buss og ny tekking regntak

Prosjektet er fullført, samlet kostnad i prosjektet ble 3,1 mill. kroner i perioden 2015–2017.

Langmyra skole – av- og påstigningsplass vest for fotballbane

Det meste av arbeid er utført i 2017, men asfalt, kantstein og oppmerking ble ikke gjennomført i 2017.

Langmyra skole – ny taktekking og reparasjon fasader

Taktekkingen er ferdig og utført innenfor budsjett, reparasjon av fasader vil bli gjennomført i 2018. Det er bevilget 0,5 mill. kroner til prosjektet i budsjettet for 2018.

Sellanrå skole – fase 3

Sellanrå fase 3 består av rivning av undervisningsfløyer fra 1964, bygging av ny undervisningsfløy i to etasjer og oppgradering av utearealet på skolen. Byggeprosjektet vil bli avsluttet våren 2018 og nybygget vil bli tatt i bruk ved oppstart nytt skoleår høsten 2018. SFO vil ta i bruk deler av nybygget i løpet av sommeren. Det er et lite avvik i 2017 som skyldes at noen fakturaer ikke kom før i 2018. Forskyvning vil bli tatt opp ved revisjon av investeringsbudsjettet for 2018.

Sellanrå skole – møteplassen

Investeringsprosjektet er forutsatt finansiert av tilskudd fra Gjensidigestiftelsen og spillemidler. Saken var oppe i formannskapet juni 2017, med en netto ramme på 0 kroner, men bruttoutgifter skal fremkomme i investeringsregnskapet. «Møteplassen» består av to ballbinger, basketballbane, møteplass og balansepark. Prosjektet er forsinket og vil bli fullført i 2018.

Vågsetra skole

Prosjektet er avsluttet i 2017. Totalt sett er det avvik på brutto ramme på 1,0 mill. kroner, men prosjektet vil få 1,0 mill. kroner i spillemidler til finansiering av uteområdet ved skolen. Netto belastning for kommunen blir da som budsjettert. Sluttrapport vil bli sendt til politisk behandling.

Molde voksenopplæringssenter

Molde voksenopplæringssenter
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Bygg Molde voksenopplæringssenter 2090 0 500 500

Bygg Molde voksenopplæringssenter

Prosjektet ble ikke startet i 2017. I 2018 arbeides med løsninger som innebærer at kommunen fortsatt skal leie lokaler til denne delen av virksomheten.

Barnehage

(Beløp i 1 000 kroner)
Barnehage
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Barnas hus barnehage – nybygg 2759 621 1 200 579
Hatlelia barnehage 2776 561 10 000 9 439
Kommunale barnehager – rehabilitering/tilpasninger 2763 483 500 17
Kommunale barnehager – uteområder 2757 465 500 35
Kvam barnehage – utskifting av ventilasjonsaggregat 2778 409 500 91
Kvam barnehage – utskifting brannalarmanlegg 2779 0 100 100

Barnas hus barnehage – nybygg

Utbedringer og diverse brukertilpasninger ble utført våren 2017. Resterende utbedringer påregnes å utføres våren 2018, og dekkes innenfor bevilget økonomisk ramme for Barnas hus barnehage. Avviket i regnskapet skyldes at ikke alt ble utført i 2017, midlene er bevilget på nytt i budsjettet for 2018. Sluttrapport vil bli sendt til politisk behandling.

Hatlelia barnehage

Det har i 2017 vært arbeidet med arealprogram, kravspesifikasjon fra brukere, skisseprosjekt samt konkurransegrunnlag for totalentreprise. Ubrukte midler er bevilget på nytt i budsjettet for 2018.

Kommunale barnehager – rehabilitering/tilpasninger

Gjennomført i henhold til budsjett.

Kommunale barnehager – uteområder

Gjennomført i henhold til budsjett.

Kvam barnehage – utskifting av ventilasjonsaggregat

Gjennomført i henhold til budsjett.

Kvam barnehage – utskifting brannalarmanlegg

Prosjektet ble ikke gjennomført da det etter nærmere undersøkelser ikke kunne defineres som en investering.

Pleie og omsorg

(Beløp i 1 000 kroner)
Pleie og omsorg
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Bergmo omsorgssenter – ombygging hjemmetjenesten 3056 297 2 000 1 703
Bergmo omsorgssenter – utskifting brannalarmanlegg 3057 448 875 427
Bergmo omsorgssenter – utskifting nød– og ledelys 3058 0 250 250
Brannsikringstiltak Bergmo omsorgssenter 3064 31 800 769
Brannsikringstiltak Kleive omsorgssenter 3047 720 800 80
Enøk Bergmo omsorgssenter – ventilasjon automatikk 3049 1 024 1 200 176
Kleive omsorgssenter – ny ventilasjon kjøkken og dagsenter 3059 841 750 -91
Kleive omsorgssenter – utbedring pasientvarsling 3060 495 550 55
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 3062 268 3 000 2 732
Råkhaugen omsorgssenter – tilbakestilling til institusjonsdrift 3063 117 200 83
Råkhaugen omsorgssenter – adgangskontroll 3052 325 663 338
Råkhaugen omsorgssenter – carport minibusser 3061 0 400 400
Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak 3048 342 200 -142
Skåla omsorgssenter – ventilasjon 3053 0 330 330

Bergmo omsorgssenter – ombygging hjemmetjenesten

På grunn av sent utarbeidet brannkonsept ble ikke prosjektet fullført i 2017. Forventet forsinkelse ble hensyntatt i budsjettet for 2018, men forsinkelsen ble litt større enn forutsatt høsten 2017. Videreføring av ubrukt ramme vil bli tatt opp til behandling ved revisjon av investeringsbudsjett for 2018.

Bergmo omsorgssenter – utskifting brannalarmanlegg

Brannalarmanlegget er utdatert og reservedeler har gått ut av produksjon. Anlegget dekker Bergmo omsorgssenter, Bergmo trygdeboliger og hele bygget med Bergmo omsorgsboliger. Utskiftingen ble utført innenfor budsjettrammen.

Bergmo omsorgssenter – utskifting nød– og ledelys

Prosjektet ble gjennomført over driftsbudsjettet da omfanget var for lite til å kunne defineres som en investering.

Brannsikringstiltak Bergmo omsorgssenter

På grunn av sent utarbeidet brannkonsept ble ikke arbeider igangsatt i 2017. Videreføring av ubrukt ramme vil bli tatt opp til behandling ved revisjon av investeringsbudsjett for 2018.

Brannsikringstiltak Kleive omsorgssenter

Mye arbeid er gjennomført i 2017, men den branntekniske tilstanden ved bygget var dårligere enn først antatt. Det vil derfor være nødvendig med ytterligere bevilgning for å ferdigstille prosjektet.

Enøk Bergmo omsorgssenter – ventilasjon automatikk

Prosjektet er ferdigstilt og gjennomført innenfor budsjett.

Kleive omsorgssenter – ny ventilasjon kjøkken og dagsenter

Prosjektet er ferdigstilt, men det ble en overskridelse i forhold til budsjett på grunn av ekstraarbeider for å sikre drift av kjøkkenet i byggeperioden. Prosjektet mottok tilskudd fra Husbanken, slik at nettobelastningen ble lavere enn budsjettert.

Kleive omsorgssenter – utbedring pasientvarsling

Prosjektet er i hovedsak ferdig, men det gjenstår noe arbeid som ROR-IKT skal utføre.

Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg

For å ha et fungerende pasientvarslingsanlegg ble det valgt en midlertidig løsning i 2017 i påvente av avklaring i velferdsteknologiprosjektet.

Råkhaugen omsorgssenter – tilbakestilling til institusjonsdrift

Prosjektet er ferdigstilt og gjennomført innenfor budsjett.

Råkhaugen omsorgssenter – adgangskontroll

Prosjektet er ferdigstilt og gjennomført innenfor budsjett.

Råkhaugen omsorgssenter – carport minibusser

Prosjektet ble ikke gjennomført i 2017 da kostnadskalkylen oversteg bevilget ramme betydelig. I økonomiplanen ligger denne investeringen inne i 2020.

Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak

Det er utført arbeider for 0,3 mill. kroner i 2017, dette er et merforbruk i forhold til budsjett da arbeidet startet tidligere på året enn forutsatt i budsjettet. Dette gir en forskyvning mellom år, men det forventes at prosjektet blir fullført innenfor totalrammen på 0,8 mill. kroner i 2018.

Skåla omsorgssenter – ventilasjon

Prosjektet er ikke gjennomført i 2017 da kostnaden ble vesentlig større enn bevilget ramme. I budsjettet for 2018 ble bevilgningen økt, og det er bevilget 1,0 mill. kroner til gjennomføring av prosjektet i 2018.

Tiltak funksjonshemmede

(Beløp i 1 000 kroner)
Tiltak funksjonshemmede
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Brannsikringstiltak Røbekk 3054 23 500 477
Enensenteret 3881 0 400 400
Røbekk – Oppgradering elekstrisk utstyr Røbekk 3055 0 600 600

Brannsikringstiltak Røbekk

Prosjektet er ikke gjennomført i 2017, og forskyvning til 2018 vil bli vurdert i revidert investeringsbudsjett.

Enensenteret

Prosjektet er ikke startet i 2017. I økonomiplanen er bevilgningen flyttet til 2019. Da vil ny helse- og omsorgsplan være vedtatt, og veiløsningene forbi dagens Enensenter være avklart.

Røbekk – Oppgradering elektrisk utstyr Røbekk

Prosjektet er ikke gjennomført i 2017 på grunn av endringer i prosjektets innhold.

Kulturtjenesten

(Beløp i 1 000 kroner)
Kulturtjenesten
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Molde arena 5537 26 728 19 000 -7 728
Reknesbanen 5536 -7 300 307
Renovering Idrettens hus 5538 1 814 8 000 6 186
Træffhuset – arbeid etter brannrapport 5546 27 800 773
Træffhuset - snødeponi 5547 30 1 100 1 070
Uteområde Molde idrettspark 5535 8 500 492

Molde arena

Totalt bevilget ramme til Molde arena ble i sak 66/16 satt til 57 mill. kroner. Hallen ble tatt i bruk mars 2017, og totale kostnader registrert på prosjektet er 58,9 mill. kroner. Her inngår også planleggingskostnader for hele Molde idrettspark i tidlig fase. Det vil bli lagt frem sluttrapport for politisk behandling.

Reknesbanen

Sluttoppgjøret er holdt tilbake ettersom det er mangler ved banen. Leverandøren er i gang med utbedringer, og prosjektet er derfor ikke avsluttet. Det vil bli lagt frem sluttrapport for politisk behandling.

Renovering Idrettens hus

Renoveringen av Idrettens hus var planlagt startet i 2017. Anbudsprosessene viste at renovering ville bli vesentlig mer kostnadskrevende enn forutsatt i budsjett og økonomiplan 2017-2020. Plan- og utviklingsutvalget besluttet i møte 23. januar 2018 å be administrasjonen om utredning av nybyggalternativ som løsning for Idrettens hus.

Træffhuset – arbeid etter brannrapport

Prosjektet er ikke gjennomført i 2017. Videreføring av ubrukt ramme vil bli tatt opp til behandling ved revisjon av investeringsbudsjett for 2018.

Træffhuset - snødeponi

Prosjektet ble vedtatt høsten 2017, og er fullført tidlig i 2018.

Uteområde Molde idrettspark

Siden utforming av uteområdet er avhengig av hvordan løsningen for Idrettens hus blir, har ikke planleggingen ikke startet for fullt. Midlene er bevilget på nytt i budsjett og økonomiplan for 2018–2021.

Kulturskolen

(Beløp i 1 000 kroner)
Kulturskolen
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Ny kulturskole 5106 -6 064 3 700 9 764
Rådstua og fengselet – fasaderehabilitering og oppgradering 5545 5 121 6 600 1 479

Ny kulturskole

I regnskapet for 2017 står det på prosjektet for den nye kulturskolen et negativt beløp (netto inntekt). Dette skyldes tilpasning til regelverket rundt merverdiavgift som først kunne gjennomføres etter at kommunen ble enig med Møre og Romsdal fylkeskommune om fordelingsnøkkel på bruk av bygget. Slik avtale ble signert i mai 2017. Momskompensasjon på bygget som kommunen hadde krevd over flere år, ble da korrigert til den avtalte fordelingsnøkkelen. Reelt sett har prosjektet et merforbruk på 1,6 mill. kroner i 2017 og samlet et merforbruk på 1,9 mill. kroner. Sluttrapport vil bli fremlagt for politisk behandling.

Rådstua og fengselet – fasaderehabilitering og oppgradering

Rådstua og fengselet er tatt i bruk, men det gjenstår noe arbeider som først vil påløpe i 2018. Sluttrapport vil bli fremlagt for politisk behandling.

Andre bygg

Andre bygg
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Bjørset aktivitetshus – rive 4225 1 176 1 500 324
Enøk – kommunale bygg 4250 462 1 000 538
Groven skole – rive 4234 552 550 -2
Investeringsmidler akutte behov 1010 2 820 2 500 -320
Nytt krisesenter 5519 12 323 15 700 3 377

Bjørset aktivitetshus – rive

Prosjektet er ferdigstilt og gjennomført innenfor budsjett.

Enøk – kommunale bygg

Manglende kapasitet hos leverandør har ført til forsinkelse i utførelse. Arbeidet fortsetter i 2018.

Groven skole – rive

Prosjektet er ferdigstilt og gjennomført innenfor budsjett.

Investeringsmidler akutte behov

De ulike arbeidene tilknyttet prosjektet ble avsluttet i 2017. Samlet ble det et merforbruk på 0,3 mill. kroner.

Nytt krisesenter

Nytt Krisesenter i Molde ble tatt i bruk høsten 2016, men sluttoppgjøret for prosjektet ble først klart høsten 2017. Den bevilgede rammen ble i kommunestyresak 84/17 økt med 9,3 mill. kroner. Avviket i regnskapet for 2017 skyldes at ikke alt var betalt ved utgangen av 2017.

Molde Vann og Avløp KF

Samhandling med morselskapet

Molde Vann og Avløp KF er et kommunalt foretak med ansvar for den kommunale vannforsyningen og avløpshåndteringen.

Foretaket er en ren selvkostvirksomhet uten økonomisk ramme fra kommunen. Det vil si at foretaket er finansiert av gebyrinntekter og andre inntekter. Eventuelle merinntekter ved årets slutt skal avsettes til bundne fond.

Foretaket forvalter, drifter og utvikler 285 km hovedvannledning og 351 km med hovedledninger for avløpsvann og overvann. Foretaket har forvaltnings- drifts- og vedlikeholdsansvar for to større vannrenseanlegg og 13 større avløpsrenseanlegg.

(Beløp i 1 000 kroner)

Utdrag driftsregnskap

Utdrag driftsregnskap
Regnskap
2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 109 480 111 489 106 898 100 141
Driftsutgifter eksl. avskrivninger -85 975 -86 103 -83 700 -82 685
Sum finanstransaksjoner -24 841 -24 643 -22 235 -20 720
Netto driftsresultat -1 336 743 963 -3 264
Dekning av tidligere års merforbruk -315 -247 - -18
Bruk/avsetning bundne driftsfond 1 651 -563 -1 117 3 282
Regnskapsmessig resultat 0 -67 -154 -
Utvikling saldo bundne driftsfond 8 742 10 393 9 830 8 713

For mer informasjon se årsrapport 2016 for Molde Vann og Avløp KF.

Moldebadet KF

Samhandling med morselskapet

Samhandlingsavtalen mellom Moldebadet KF og morselskapet tilsier at badet får et tilskudd tilsvarende kapitalutgiftene knyttet til oppføring av Moldebadet som stod ferdig i 2010. Foretaket omfattes av momskompensasjonsordningen, og som en del av samhandlingen skal kompensasjonen overføres til morselskapet.

Netto driftsramme til Moldebadet KF fra morselskapet var på 10,4 mill. kroner i 2017. I denne driftsrammen lå også inne 4,8 mill. kroner ekstra til dekning av tidligere års underskudd. De øvrige driftsutgiftene skulle foretaket dekke fullt ut med sine inntekter, herunder finansutgifter på egne investeringer og kjøp av tjenester fra morselskapet.

Merforbruk/mindreforbruk

Moldebadet hadde i 2017 et merforbruk på driften på 2,8 mill. kroner. Ekstra bevilgning på 4,8 mill. kroner, til å dekke tidligere års merforbruk, måtte derfor benyttes til å redusere merforbruket i 2017. Tidligere merforbruk ble bare redusert med 1,9 mill. kroner slik at gjenstående akkumulert merforbruk er på 2,8 mill. kroner ved utgangen av 2017.

Moldebadet hadde i 2017 salgs- og leieinntekter på 13,4 mill. kroner, dette er 2,8 mill. kroner under budsjett og 0,9 mill. kroner lavere enn i regnskapet for 2016. I oktober 2017 ble nytt kundebehandlingssystem innført med endring av periodisering av inntekter. Årskort, klippekort og gavekort blir nå inntektsført etter bruk, ikke ved kjøp. Dette har redusert de regnskapsmessige inntektene i 2017. Lønnsutgifter og sykelønnsrefusjoner har samlet et mindreforbruk 0,9 mill. kroner. Kjøp av varer og tjenester har samlet et merforbruk på 1,0 mill. kroner.

Akkumulert merforbruk i foretaket per 31. desember 2017 er på 2,8 mill. kroner. Merforbruket skal føres opp til dekning i foretakets budsjett for 2018. I budsjett for 2018 ligger det ikke inne overføringer fra morselskapet til dekning av tidligere års underskudd.

(Beløp i 1 000 kroner)

Utdrag driftsregnskap

Utdrag driftsregnskap
Regnskap
2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter inkl. overføring fra morselskap 27 376 23 572 24 761 25 099
Driftsutgifter eksl. avskrivninger -18 843 -18 036 -17 399 -16 658
Sum finanstransaksjoner -6 591 -6 889 -7 271 -7 579
Netto driftsresultat 1 942 -1 353 91 862
Dekning av tidligere års merforbruk -1 942 - -91 -862
Avsetninger/overføringer - - - -
Regnskapsmessig resultat - -1 353 - -
Akkumulert mer- /mindreforbruk -2 813 -4 755 -3 402 -3 493

For mer informasjon se årsrapport 2017 for Moldebadet KF.

Molde Havnevesen KF

Molde Havnevesen KF er et rent eiendomsselskap. Havnevesenets eiendomsmasse ble værende i foretaket ved opprettelsen av Molde og Romsdal Havn IKS. Disposisjonsretten til disse eiendommene og eiendelene er overtatt av Molde og Romsdal Havn IKS, og dette selskapet betaler et årlig fremleiebeløp til Molde Havnevesen KF. Foretaket har ingen ansatte og alle merkantile tjenester kjøpes av Molde og Romsdal Havn IKS. Molde Havnevesen KF har et eget styre på tre personer som er politisk oppnevnt av kommunestyret i Molde kommune.

(Beløp i 1 000 kroner)

Utdrag driftsregnskap

Utdrag driftsregnskap
Regnskap
2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter, inkludert overføring fra morselskap 1 600 1 400 1 850 2 500
Driftsutgifter eksklusiv avskrivinger -9 -34 -10 -7
Sum finanstransaksjoner -1 103 -1 125 -1 575 -1 973
Netto driftsresultat 488 241 265 520
Dekning av tidligere års merforbruk - - - -
Bruk/avsetning bundne driftsfond -170 - 225 -164 -295
Regnskapsmessig resultat 318 16 101 225

For mer informasjon se årsrapport 2017 for Molde Havnevesen KF.


Molde kirkelige fellesråd

Kirken i Molde består av fem sokn fordelt på to samarbeidsområder. De er organisert i to staber hvorav ansatte knyttet til domkirken og fellesrådets administrasjon er samlokalisert i Gotfred Lies plass 4.

Med utgangspunkt i rammeoverføringen fra Molde kommune, har Molde kirkelige fellesråd ansvar for å utføre følgende oppgaver:

  • økonomiske og administrative oppgaver for kirken i Molde
  • drift og vedlikehold av kirker og kirkelige kontorer
  • arbeidsgiveransvar for lokalt kirkelige ansatte
  • utarbeidelse av mål og planer
  • forvaltning, herunder ansvar for drift og vedlikehold av gravplassene i kommunen

Praktisk skjøtsel av gravplassene utføres i henhold til avtale om tjenesteyting av kommunens avdeling for park og idrett.

(Beløp i 1 000 kroner)

Utdrag driftsregnskap

Utdrag driftsregnskap
Regnskap
2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter, inkludert overføring fra morselskap 19 766 18 930 17 743 17 552
Driftsutgifter eksklusiv avskrivinger -19 702 -18 977 -17 074 -17 694
Sum finanstransaksjoner -130 -71 137 24
Netto driftsresultat -65 -118 806 -118
Bruk av tidligere års mindreforbruk 110 - - -
Bruk/avsetning driftsfond -25 228 62 121
Regnskapsmessig resultat 20 110 868 3

For mer informasjon se årsrapport 2017 for Molde kirkelige fellesråd.

Investeringer

Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Gravplassutvidelser 5609 5 556 8 000 2 444
Molde domkirke - rømningsvei 5020 173 173 -
Veg og parkeringsplass nytt menighetshus Røbekk 5022 1 000 1 000 -

Gravplassutvidelser

I 2017 ble det kjøpt grunn både på Røbekk og Hjelset. Planleggingsarbeidet for gravplassen på Røbekk kom i gang i løpet av året, men måtte utsettes noe i påvente av endelig regulering av området. Dette forklarer mindreforbruket i 2017.

Molde domkirke – rømningsvei

Prosjektet er avsluttet i 2017. Rømmingsveger i domkirken er med det oppdatert og tilfredsstillende i henhold til gjeldende krav.

Veg og parkeringsplass nytt menighetshus Røbekk

Kirkesenteret på Røbekk ble ferdigstilt i 2017 med en ramme på til sammen 15,4 mill der hovedfinansieringen er foretatt av Bolsøy sokn / Molde kirkelige fellesråd. Bevilgning på kr 1mill er benyttet som del finansiering i prosjektet til grunnarbeider, oppgradering og asfaltering av veg og parkeringsplass ved kirkesenteret/kirken.

Molde kommunale pensjonskasse

Molde kommunale pensjonskasse ble opprettet med virkning fra 1. januar 2008 og administrerer de pensjonstjenester og -forpliktelser som er avtalt i hovedtariffavtalen for kommunale arbeidstakere, med unntak av pensjonstjenester for sykepleiere som etter egen ordning fra 1962 er administrert av KLP, og for pedagogisk personell som etter egen avtale er knyttet til Statens pensjonskasse. Molde kommunale pensjonskasse eier og forvalter Molde rådhus, Storgata 31, Storgata 33 og Gotfred Lies plass 2. Pensjonskassen har levert gode økonomiske resultater i de ni driftsårene den har virket. Pensjonskassen er et verktøy som gir muligheter til å redusere kommunens pensjonskostnader på sikt.

(Beløp i 1 000 kr)

Utdrag driftsregnskap

Utdrag driftsregnskap
Regnskap
2017 2016 2015 2014
Resultat av teknisk regnskap 1 134 10 040 8 769 6 377
Resultat av ikke teknisk regnskap 18 499 15 050 24 534 13 795
Resultat før skattekostnad 19 633 25 090 33 303 20 172
Skattekostnader -4 437 - 22 363 - -
Totalresultat 15 196 2 727 33 303 20 172
(Beløp i 1 000 kr)

Utdrag balansen

Utdrag balansen
Regnskap
2017 2016 2015 2014
Selskapsportefølje 223 760 210 181 191 676 168 349
Kundeportefølje 1 798 710 1 617 624 1 493 914 1 445 797
Sum eiendeler 2 022 470 1 827 804 1 685 590 1 614 146
Sum egenkapital 222 646 207 450 204 723 171 420
Sum gjeld 1 799 824 1 620 354 1 480 867 1 442 726
Sum gjeld og egenkapital 2 022 470 1 827 804 1 685 590 1 614 146

Stiftelser

Molde kommune har ved årsskiftet to stiftelser hvor kommunens styring ivaretas gjennom valg av representanter til Molde legatstyre. Økonomiavdelingen fører regnskap for stiftelsene og har sekretærfunksjonen for disse. Informasjon om stiftelsene ligger på Molde kommunes sider på internett, og ved beslutning om utdeling, blir opplysninger om søknadsfrist og formål annonsert i Romsdals Budstikke. Følgende stiftelser blir ivaretatt av Molde kommune:

Molde kommunes stiftelse for utdanning

Disponibel avkastning tildeles ungdom som tar utdanning utover videregående skole ved høgskoler og universiteter i Norge eller utlandet. Styret kan reservere et eller flere års avkastning til bruk for senere år, eller bestemme at ikke-disponert avkastning skal tillegges kapitalen.

Molde kommunes stiftelse for sosiale formål

Avkastningen kan hvert år disponeres av styret til fordel for eldre, syke og vanskeligstilte bosatt i Molde og tidligere Bolsøy kommune. Stiftelsens midler tildeles fortrinnsvis offentlige eller private institusjoner, interesseorganisasjoner eller andre organisasjoner i Molde kommune som arbeider med tiltak som tilgodeser målgruppene. Styret kan reservere et eller flere års avkastning til bruk for senere år, eller bestemme at ikke-disponert avkastning skal tillegges kapitalen.

Oppgave over stiftelser, legater og fond 2016

Oppgave over stiftelser, legater og fond 2016
Formue per 31.12.2017 Årets inntekter Årets utgifter Tillagt til/anvendt av formuen
Molde kommunes stiftelse for utdanning 106 630 1 420 1 699 -279
Molde kommunes stiftelse for sosiale formål 986 672 13 056 2 589 10 467
1 093 302 14 476 4 288 10 188