Barnehageområdet

Hovedtall

0,8 %
Resultat
14,1 %
Andel av samlet driftsramme
156,4
Årsverk
10,6 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk oversikt for barnehageområdet

Økonomisk oversikt for barnehageområdet
Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik 2017 Budsjett 2018
Fellesområdet barnehage 126 326 125 442 -884 127 291
Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager 14 169 14 249 80 14 581
Hatlelia barnehage 8 772 8 930 158 9 689
Kvam og St. Sunniva barnehager 12 564 12 552 -12 12 154
Hjelset barnehage 9 357 10 025 668 9 824
Barnas Hus barnehage 10 011 9 871 -140 9 852
Langmyra og Banehaugen barnehager 6 767 7 105 338 6 594
Lillekollen barnehage 11 470 12 821 1 351 12 366
Totalt på barnehageområdet 199 435 200 995 1 560 202 351
(Beløp i 1 000 kroner)

Ressursbruk per korrigert heltidsplass*

* En korrigert heltidsplass er et barn over 3 år med full plass. Yngre barn og barn med redusert oppholdstid er omregnet.

Utvikling antall plasser i kommunale barnehager

Utvikling antall plasser i kommunale barnehager
2014 2015 2016 2017
Barn 0–3 år 222 227 208 224
Barn 4 år og mer 436 390 411 382
Totalt 658 617 619 606

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 1,3 % 2,8 % 1,5 % 0,8 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 12,3 % 11,1 % 14,2 % 10,6 %
Tjenesteleverandør
Andel formell utdanning 100 % - 88,9 % 82,5 % 85,3 %
Venteliste barn med rett til barnehageplass 0 0 0 0 0

Avviksforklaring

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 177 360 175 966 190 708 199 435
Budsjett 179 703 180 998 193 564 200 995
Avvik 2 343 5 032 2 856 1 560

Barnehageområdet hadde samlet et mindreforbruk på 1 559 747 kroner.

Mindreforbruket skyldes innsparinger i barnehagene. Fellesområdet, med ansvar for tilskudd til private barnehager, spesialpedagogisk hjelp og tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne eller minoritetsspråk, hadde et merforbruk på 0,9 mill. kroner. Merforbruket kommer i hovedsak som følge av refusjoner til/fra andre kommuner for gjestebarn. Dette er kjøp av tjenester og refusjoner kommunen ikke kan styre og som må utbetales i tråd med lov og regelverk.

Det er gledelig at mindreforbruket på barnehage samlet bidrar til en bedret samlet økonomi for kommunen. Samtidig er det behov for ressursene i barnehagene, både for å redusere sykefravær, øke grad av utdanning og kompetanse, styrke bemanning, øke kvalitet på utstyr og pedagogisk materiell, digitale hjelpemidler mv.

Der er flere årsaker til mindreforbruket:

 • mangel på, og mindre bruk av vikarer
 • streng økonomistyring
 • dispensasjoner fra utdanningskravet, som gir lavere lønnsnivå
 • kontinuerlig arbeid for å bedre struktur og rutiner
 • bedre innkjøpsrutiner
 • økt samhandling mellom avdelinger og økt fleksibilitet
 • fokus på ledelse, sykefravær og Lean
 • strenge vurderinger for vedtak om ressurser til barn med særlige behov
 • Arbeidsgiver

  Sykefravær

  Årsverk

  Sykefravær:

  Det er svært gledelig at sykefraværet i barnehagene går ned. Det er fortsatt for høyt, men vesentlig bedre enn i 2016. Barnehageansatte er tett på små barn og svært utsatt for smitte. Det er fravær i forbindelse med svangerskap, kroniske lidelser, alvorlig sykdom og belastningsskader. Det er satt i verk ulike tiltak som direkte oppfølging av enkeltansatte i tråd med IA-avtalen, 16 dagers egenmelding, generelle tiltak gjennom Lean, LØFT, ekstern veiledning, utdanning i Ledelse av prosesser (LAP), tiltak for å redusere smitte og infeksjon, samt fokus på ergonomi, arbeidsmiljø, bedriftskultur og faglig utvikling. Fortsatt arbeid med disse tiltakene sammen med kommunens satsing i NED-prosjektet håper vi bidrar til at sykefraværet fortsetter å synke. Økt grunnbemanning med færre barn per voksen, er et svært viktig tiltak som gir gode ringvirkninger.

  Årsverk:

  Det er en økning på 4,3 utførte årsverk i de kommunale barnehagene fra 2016 til 2017. Årsverk i barnehagene samsvarer med antall barn og barnas alder. Økt grunnbemanning gir økning i antall ansatte. Det er positivt at sykefraværet er lavere enn på flere år, og dette gir også utslag i utførte årsverk. Det er fortsatt sentralt å arbeide videre for å øke nærværet i barnehagene.

  Tjenesteleverandør

  Barnehageområdet omfatter både kommunal og privat barnehagedrift. Barnehagene får gjennomgående svært gode resultat på brukerundersøkelser. Det har blitt gjennomført undersøkelser annet hvert år siden 2008. Sist undersøkelse ble gjennomført i november 2017. Resultatene av undersøkelsen er et av flere grunnlag som barnehagene benytter i sitt kontinuerlige kvalitets- og forbedringsarbeid. Undersøkelsen gir også kommunen som barnehage- og tilsynsmyndighet viktig informasjon. Svarene bearbeides i personalgruppene, i foreldreråd og samarbeidsutvalg og det gis tilbakemelding om barnehagens oppfølgingsarbeid til kommunen som barnehagemyndighet.

  1 svært misfornøyd/helt uenig – 5 svært fornøyd/helt enig

  Resultat fra foreldreundersøkelsen 2017

  Resultat fra foreldreundersøkelsen 2017
  Molde Møre og Romsdal Nasjonalt
  Samlet Kommunale barnehager Private barnehager
  Ute- og innemiljø 4,1 4,0 4,2 4,1 4,1
  Relasjon mellom barn og voksen 4,5 4,4 4,5 4,5 4,5
  Barnets trivsel 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
  Informasjon 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2
  Barnets utvikling 4,6 4,5 4,6 4,6 4,6
  Medvirkning 4,2 4,1 4,2 4,2 4,2
  Henting og levering 4,2 4,3 4,2 4,2 4,4
  Tilvenning og skolestart 4,3 4,2 4,3 4,4 4,5
  Tilfredshet 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

  Som det kommer frem av tabellen, er det gjennomgående svært gode resultat. Det er stor grad av samsvar mellom kommunale og private barnehager, Molde, Møre og Romsdal og nasjonalt. Høyest skår er gitt for barnets trivsel (4,7). Her gir foresatte tilbakemelding på om de har inntrykk av at barnet trives og har venner i barnehager og om barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter. Barnets utvikling (4,6) og relasjon mellom barn og voksen (4,5) skårer også svært høyt. Dette er de aller viktigste og mest sentrale punktene i alt barnehagefaglig arbeid. Resultatene indikerer at barnehagenes arbeid med barnehagens samfunnsmandat og barnehagens formål er godt ivaretatt. Videre at foresatte viser stor tillitt til at ansatte ivaretar barna på en god måte. Sektorens flerårige satsing i prosjektet «Vennskap på ramme alvor – kompetanseutvikling i Moldebarnehagene» har gitt barnehagene kunnskap og kompetanse i dette arbeidet.

  Ute- og innemiljø er et av områdene som skårer lavest (4,1). Her er det selvsagt variasjon fra barnehage til barnehage. Selv om det senere år har vært satset mye både på nybygg og renoveringer, er det fortsatt mange eldre barnehagebygg i Molde.

  En samlet privat og kommunal barnehagesektor i Molde arbeider aktivt for å styrke delingskultur og faglig utvikling til beste for barna i Molde. Samtlige kommunale og private barnehager, PPT, hovedtillitsvalgte og fagseksjon barnehage er nå godt i gang med et nytt prosjekt «Til topps med kunnskap og kompetanse – implementering av ny rammeplan i Moldebarnehagene».

  Samfunnsutvikler

  Lokal og nasjonal satsing på kapasitetsvekst gir resultat. Det gis tilbud til flere barn enn de som har rett til barnehageplass, og høsten 2017 var det også ledig kapasitet i noen barnehager. Ventelistene øker etterhvert som barna fyller ett år utover våren, men ventetiden for barn uten rett til barnehageplass blir stadig kortere.

  Barnehagesektoren i regionen samarbeider godt med å videreutvikle barnehagefaglig kvalitet i Kunnskapsnett Romsdal. Dette er også en aktuell arena med tanke på kommunereformen og hvilke muligheter og utfordringer reformen gir for barnehagesektoren i regionen.

  Fremtidige utfordringer

  Behovet for barnehagekapasitet påvirkes av den til enhver tid gjeldende utdannings-, barne- og familiepolitikken. Retten til barnehageplass er utvidet til å gjelde barn som fyller ett år i november det året det søkes om barnehageplass. Med stadig yngre barn i barnehagene, er det særlig viktig å sikre høy faglig kompetanse, småbarnsgrupper og gode lokaliteter tilpasset også de aller yngste.

  Befolkningsveksten er ikke så høy som tidligere antatt, men prognosene viser fortsatt vekst i aldersgruppen 1-5 år. Det må derfor fortsatt forventes at det vil bli økte utgifter både til drift og investering på barnehageområdet. Nye Hatlelia barnehage vil være ferdig sommeren 2019. Neste prioritering vil bli renovering og nybygg på Lillekollen.

  Viktige satsinger fremover:

  • å rekruttere tilstrekkelig antall barnehagelærere
  • å videreutvikle høykvalitetsbarnehager for alle barn med særlig fokus på å ivareta de aller yngste barnas behov
  • å tilpasse barnehagedriften til stadig større fleksibilitet for tildelinger av plass
  • å sikre tilstrekkelig sakbehandlingskapasitet til å gjennomføre endringer som pålegges som følge av lovendringer og å koordinere arbeidet
  • å styrke digitalisering, opplæring og sikre god implementering av digitale løsninger
  • å bidra til bygging av nye Molde kommune og videre samarbeid i regionen
  • fortsatt sterkt fokus på å redusere sykefraværet i barnehagene

  Fremtidige utfordringer i barnehagesektoren i Molde er belyst i «Fremtidens barnehage i Molde. Barnehageplan 2016-2026». Planen ble behandlet i Molde kommunestyre i november 2016. Kommunestyrets vedtak legger føringer for strategier og tiltak i barnehagesektoren fremover. Utfordringene vil være å finansiere og sikre tiltak i tråd med planen.

  Følgende strategier er lagt til grunn i planen:

  Fremtidens barnehage – kapasitet

  Molde kommune vil:

  • arbeide for full behovsdekning
  • utnytte fleksibiliteten i eksisterende drift maksimalt
  • kanalisere vekst i sentrum til barnehager som har arealmulighet til utvidelse
  • harmonisere utvidelse med nødvendig oppgradering av bygningsmasse
  • gradvis fase ut barnehager som ikke anses drivverdige på sikt
  • utnytte midlertidig godkjente lokaler for å dekke behovet i overgangsperioder

  Fremtidens barnehage – lokalisering

  Molde kommune vil:

  • at det legges til rette for barnehager i alle deler av kommunen hvor nærmiljøbarnehage skal være et førende prinsipp
  • sikre god strategisk lokalisering ved utbygging av kapasitet
  • vurdere videre arealbehov i fremtidige arealplaner

  Fremtidens barnehage – eierstrategi

  Molde kommune vil:

  • eie og drive barnehager av særlig strategisk betydning
  • eie og drive minst 50 pst. av barnehagevolumet
  • videreføre mangfold og variasjon i eierstruktur

  Fremtidens barnehage – kvalitet

  Molde kommune vil:

  • arbeide for at det skal være minst 50 pst. barnehagelærere i grunnbemanningen i de kommunale barnehagene
  • arbeide for å redusere antall barn per voksen
  • legge til rette for at ansatte får økt kompetanse i tråd med nasjonal og lokal kompetansestrategi
  • sikre at barnehagene gir tilbud om småbarnsgrupper til de yngste barna
  • at nye barnehager har kapasitet til minimum 70 og til vanlig opp til cirka 120 barn
  • arbeide for nært samarbeid med hjemmene
  • styrke tverrfaglig samarbeid

  KOSTRA

  128 637 130 611 137 613 143 594
  127 549 130 067 136 470 142 264
  129 016 130 112 141 498 150 149
  Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 1–5 år, konsern

  Indikatoren viser kommunens utgifter til barnehagedrift. Dette inkluderer egen barnehagedrift og tilskudd til private barnehager. Videre inngår tiltak som er knyttet til integrering av barn med spesielle behov og tiltak for å tilrettelegge tilbudet til spesielle barnegrupper. Konserntall inkluderer også utgifter i Molde Eiendom KF til drift av kommunens barnehagebygg med tilhørende tekniske anlegg og utendørsanlegg. Utgiftene er fordelt på antall innbyggere i målgruppen.

  Indikatoren viser at Molde kommunes utgifter ligger over de kommunene det er naturlig å sammenligne seg med i 2017. Samlet var netto driftsutgifter til barnehage 11,9 mill. kroner over nivået i kommunegruppe 13. Dette er en økning på 4,2 mill. kroner fra 2016 og har sammenheng med at barnehage i budsjett for 2017 fikk styrket rammen med nesten 3,5 mill. kroner. Utgiftene er økt både på ordinær barnehagedrift og på tilrettelagt tiltak til barn med funksjonshemming. Tilskudd til private barnehager har økt omtrent i takt med prisstigningen.

  Innad på barnehageområdet bruker Molde kommune 10,9 mill. kroner mer enn kommunegruppe 13 på ordinært opphold og 0,5 mill. kroner mer på barnehagelokaler. Tilrettelagte tiltak for barn med funksjonshemming har de siste årene økt. I 2014 lå Molde kommune 3,7 mill. kroner under kommunegruppe 13, i 2017 ligger kommunen 0,4 mill. kroner over.

  174 920 178 477 187 734 196 246
  174 141 179 993 188 819 195 472
  174 622 188 400 187 908 207 592
  Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager per barn i kommunale barnehager, konsern

  Indikatoren viser brutto driftsutgifter til kommunens egen tjenesteproduksjon i barnehage mens tilskudd til private barnehager ikke er med i denne indikatoren. Tiltak for barn med spesielle behov inngår. Indikatoren skal si noe om enhetskostnadene i kommunale barnehager. Konserntall inkluderer også utgifter i Molde Eiendom KF til drift av kommunens barnehagebygg med tilhørende tekniske anlegg og utendørsanlegg. Utgiftene er fordelt på antall barn i kommunale barnehager per 15. desember.

  Indikatoren viser at utgiftene per barn i de kommunale barnehagene i Molde ligger omtrent 12 000 kroner over kommunegruppe 13 i 2017. Dette skyldes at utgiftene i den ordinære kommunale barnehagedriften har økt, samtidig som barnetallet er redusert fra 619 til 606 barn.

  90,9 91,0 91,5 91,8
  91,4 91,5 92,0 92,1
  94,6 94,4 94,2 93,9
  Barnehagedekning, konsern

  Indikatoren viser hvor stor andel av barna i aldersgruppen 1–5 år som går i barnehage i pst. Molde kommune hadde i 2017 en dekningsgrad på 93,9 pst. Det vil si at 93,9 pst. av alle barn i alderen 1–5 år har plass i barnehage i kommunen. Sammenlignet med kommunegruppe 13 og landet uten Oslo, så er barnehagedekningen noe høyere i Molde kommune. Kommunegruppe 13 har til sammenligning en dekningsgrad på 92,1 pst. Forskjellen mellom Molde kommune og kommunegruppe 13 er redusert i perioden.

  Barnehagedekning vil være avhengig av etterspørsel etter barnehageplasser i den enkelte kommune, samt hvor mange barn fra nabokommunene som har plass i kommunen. Dekningsgraden har vært synkende i perioden, dette kan ha sammenheng med at flere av kommunens barn har barnehageplass i nabokommuner eller at det er færre barn fra nabokommunene som benytter barnehageplass i Molde.

  35,0 36,4 36,0 36,4
  35,0 36,5 36,1 36,3
  29,7 32,8 31,1 29,8
  Andel ansatte med barnehagelærerutdanning, konsern

  Indikatoren viser andel ansatte med barnehagelæreutdanning i kommunale og private barnehager i kommunene. Dette er en indikator på kvalitet i KOSTRA.

  Tallene viser at andel barnehagelærere er lavere i Molde enn i både kommunegruppe 13 og landet uten Oslo. I landet og i kommunegruppe 13 har andelen vært stabil fra 2015 til 2017, men i Molde har andelen sunket fra 32,8 pst til 29,8 pst.

  Andre nøkkeltall, konsern

  Andre nøkkeltall, konsern
  Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
  2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
  Prioritering
  Netto driftsutgifter ordinært opphold per innbygger 1–5 år 115 154 124 068 131 171 114 245 119 309 123 903 113 201 118 844 123 540
  Netto driftsutgifter tilrettelagte tiltak per innbygger 1–5 år 8 424 10 296 11 630 9 802 10 742 11 365 9 324 10 083 10 833
  Netto driftsutgifter barnehagelokaler per innbygger 1–5 år 6 534 7 134 7 348 6 021 6 360 6 996 8 087 8 607 9 222
  Dekningsgrad, i pst.
  Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år 2,9 3,1 3,1 4,9 5,2 5,2 4,1 4,4 4,3
  Andel barn 1–2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1–2 år 85,0 85,6 86,4 82,3 83,3 83,6 81,4 82,6 83,0
  Andel barn 3–5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3–5 år 100,7 99,6 98,9 97,2 97,4 97,4 97,0 97,2 97,3
  Andre nøkkeltall
  Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kroner), konsern 60 61 66 59 62 63 59 62 64
  Andel barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager, i pst. 2,6 3,2 7,6 3,7 3,9 5,8 3,6 3,7 5,2
  Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (kvm) 5,6 5,6 5,7 5,4 5,5 5,6 5,8 5,9 6,0
  Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager (kvm) 5,2 5,2 5,2 5,3 5,4 5,3 5,2 5,2 5,2
  Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene, i pst. 8,5 9,2 9,5 9,0 9,3 9,4 7,7 7,8 8,0

  Andre nøkkeltall

  Antall barn i barnehager fordelt på aldersgrupper

  per 15. desember 2017

  Kommunale barnehager

  per 15. desember 2017

  Private barnehager

  Antall barn med barnehageplass per 15. desember

  Om enheten

  Barnehagens samfunnsmandat er fastsatt i barnehageloven. Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet, som i samarbeid og forståelse med hjemmet, skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Det er stort mangfold av tilbud med totalt 27 barnehager i Molde, 15 private og 12 kommunale. Dekningsgraden i aldersgruppen 1–5 år er på 93,9 pst.

  Barnehageeier og barnehagemyndighetens ansvar

  Kommunen er både eier og lokal barnehagemyndighet. Kommunen som barnehageeier skal drive virksomheten i tråd med gjeldende regelverk.

  Barnehagemyndigheten skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med regelverket. Barnehagemyndigheten har overordnet ansvar for godkjenning, tilsyn, dispensasjoner, veiledning, samordnet opptak, kvalitetsutvikling, planlegging og videreutvikling av barnehagetilbudet i tråd med lovverk og sentrale og lokale føringer.

  Kommunen har ansvar for at barn med nedsatt funksjonsevne prioriteres ved opptak til barnehage. Fagseksjonen fatter vedtak om ressurser til spesialpedagogisk hjelp, tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne og tiltak for minoritetsspråklige barn.

  Kommunen skal samordne barnehageopptaket og har ansvar for at alle barn med rett til barnehageplass får et tilbud.