Barnas Hus barnehage

Hovedtall

-1,4 %
Resultat
0,7 %
Andel av samlet driftsramme
20,9
Årsverk
13,5 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 9,9 % 0,5 % 5,2 % -1,4 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 7,6 % 12,4 % 11,4 % 13,5 %

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 9 401 10 267 9 459 10 011
Budsjett 10 439 10 322 9 979 9 871
Avvik 1 038 55 520 -140

Enheten hadde et merforbruk på 139 601 kroner.

Hovedårsak til merforbruket er at det er satt inn ekstra bemanning i noen av barnegruppene og at enheten fikk mindre enn forventet i tilskudd fra IMDi. Noe av merforbruket skyldes ekstra utgifter til inventar og utstyr.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Barnas hus har et sykefravær på 13,5 pst. hvor 8,9 pst. av fraværet er langtidsfravær. Langtidsfraværet er enkeltsaker som ikke direkte har tilknytning til arbeidsplassen. Enheten legger vekt på å få til god tilrettelegging når de sykmeldte skal tilbake, og har oppfølging av de sykmeldte i sykeperioden. NAV og personalrådgiver er med for å finne gode løsninger for enheten og arbeidstaker.

Enheten jobber med kontinuerlig forbedringsarbeid som 5S, Mini-Lean, LØFT-metodikk og er med i satsningen til KS, “NED med sykefraværet”. Enhetsleder og assisterende styrer har gjennomført Ledelse av prosesser.

Årsverk:

Det er små endringer i utførte årsverk. Det er en økningene på 2,2 i faste årsverk som skyldes økt bemanning i gruppene og ekstra bemanning til barn med særskilte behov. Enheten har utfordringer med sykefravær med et fravær på 2,9 årsverk.

Tjenesteleverandør

Foreldreundersøkelsen viser en gjennomsnittskår på 4,5 av 5 poeng. Enheten hadde høyest skår på gode relasjoner mellom barn og voksne, barns trivsel og barns utvikling. Lavest skår var på informasjon. Undersøkelsen var oppe som sak i personalmøte, AMU og SAMU. Det arbeides kontinuerlig med nye tiltak i enheten.