Hatlelia barnehage

Hovedtall

1,8 %
Resultat
0,6 %
Andel av samlet driftsramme
17,7
Årsverk
16,0 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 1,0 % -1,0 % 4,0 % 1,8 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 7,7 % 12,9 % 16,3 % 16,0 %

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 8 625 9 017 8 389 8 772
Budsjett 8 716 8 932 8 740 8 930
Avvik 91 -85 351 158

Enheten hadde et mindreforbruk på 157 922 kroner.

Dette skyldes i hovedsak et høyt sykefravær der sykelønnsrefusjoner har vært høyere enn lønn til vikarer. Barnehagen skal i løpet av 2018–2019 flyttes ut av lokalene i Hatlelia, og har derfor kun brukt penger på det som er høyst nødvendig for driften.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Det er hovedsaklig langtidsfraværet som er høyt. Enheten har flere medarbeidere med større helseutfordringer og langtidssykemeldinger.

AMU har utarbeidet rutine for restarbeidsevne, et system enheten håper skal skape enda nærmere kontakt med de som i perioder er borte eller er langtidssykemeldte. Enheten har jevnlige møter med de sykemeldte.

Enheten jobber kontinuerlig med Lean og 5S, og ser at forbedringsarbeidet hjelper på arbeidsbelastningen til den enkelte og enheten totalt. Enheten har godt samarbeid med NAV og Stamina, og har mottatt tiltak som tilretteleggingsmidler og fysioterapeut inn i barnehagen for å avhjelpe ansatte med helseproblematikk. Holdningsarbeid og samarbeid er jevnlige tema på personalmøter og avdelingsmøter.

Barnehagen har deltatt i «NED med sykefraværet», og arbeidet mye med holdningsarbeid rundt egen sykdom. Rutineendring med morgenmøter, hvor man avklarer behovet for sykevikar, fungerer godt.

Årsverk:

Enheten har i løpet av 2017 ansatt tre nye pedagogiske ledere, og har en økning på ett utført årsverk. I løpet av året har to medarbeidere sluttet.

Enheten har et høyt sykefravær på 16,0 pst. Flere medarbeidere er i langtidssykemelding og på arbeidsavklaring. Det jobbes aktivt med sykefravær, og det er et nært samarbeid med NAV- arbeidslivssenter. Det har vært flere pedagogiske ledere i langtidssykemeldinger og på arbeidsavklaringspenger. En fagarbeider gikk over i annen stilling i kommunen på slutten av året. Ved sykdom kan det være vanskelig å få tak i vikarer og enheten bruker mye tid og ressurser på å få tak i gode vikarer.


Tjenesteleverandør

Enheten har gjennomført UDIR's sin foreldreundersøkelse i 2017. En total skår på 4,4 av 5 mulige er enheten fornøyd med. Lavest skår fikk enheten på barnehagens lokaler. Barnehagen er fra 1977 så dette resultatet er forståelig. Enheten har planlagt å flytte til Sykepleieskolen i løpet av 2018,og Hatlelia barnehage skal da rives og erstattes med nybygg. Høsten 2019 er det beregnet at ny barnehage i Hatlelia skal stå ferdig.

Enheten fikk også lav skår på informasjon om eventuelle endringer i personalgruppen. Rutineendringer er gjennomført og skal kontinuerlig vurderes.