Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager

Hovedtall

0,6 %
Resultat
1,0 %
Andel av samlet driftsramme
29,1
Årsverk
10,5 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,9 % 1,9 % 0,1 % 0,6 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 11,8 % 7,5 % 11,0 % 10,5 %

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 12 790 11 844 12 791 14 169
Budsjett 12 905 12 078 12 800 14 249
Avvik 115 234 9 80

Enheten hadde et mindreforbruk på 79 790 kroner.

Hovedårsak til avviket var at enheten hadde større inntekter fra refusjon sykelønn enn det som ble brukt til vikarer.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Det totale sykefraværet har nesten vært konstant de to siste årene. Samme tendens som tidligere år med svært lavt korttidsfravær og for høyt langtidsfravær.

Det har vært arbeidet mye over år med det psykososiale arbeidsmiljøet i enheten, blant annet med oppfølging etter NED-konferansen. Holdningsskapende arbeid kan gi redusert sykefravær, men dette gjelder korttidsfravær,og har liten eller ingen betydning for langtidsfravær. De langtidssykemeldte følges opp etter kommunens retningslinjer. Det er ikke mulig å redusere fravær som skyldes alvorlig sykdom. Flere arbeidstakere arbeider deltid da de ikke har helse til å arbeide i fulle stillinger, men noen har likevel stort sykefravær som må følges tettere.

Årsverk:

Enheten har hatt små endringer i utførte årsverk i 2017. Faste årsverk økte fra nytt barnehageår ved at deltidsstillinger i grunnbemanningen ble økt.

Tjenesteleverandør

Foreldreundersøkelsen

Svarprosenten på foreldreundersøkelsen for enheten var 87 pst. Den totale tilfredshet var på 4,4 av 5 mulige. Høyeste skår var på spørsmål om barnets trivsel med 4,6 og barnets utvikling med 4,5. Dette er et svært tilfredsstillende resultat som enheten må jobbe for å opprettholde. Mattilbudet i barnehagen fikk litt lav skår og dette vil bli et viktig tema i flere møtefora fremover. Oppfølging og planer videre er drøftet i AMU. Resultater og kommentarer fra hver avdeling blir tatt inn som tema i medarbeidersamtalene med hver av de pedagogiske lederne. Ledergruppa ansvarliggjøres på denne måten for svarene fra foreldrene og resultat fra egen avdeling. Ledergruppen skal videre være med å planlegge hvordan god og mindre god skår skal følges opp i enhetens planer fremover. Foreldreundersøkelsen blir også tema i FAU og SU-møter.