Hjelset barnehage

Hovedtall

6,7 %
Resultat
0,7 %
Andel av samlet driftsramme
19,2
Årsverk
11,1 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 3,3 % 1,3 % 7,6 % 6,7 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 17,1 % 9,2 % 19,4 % 11,1 %

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 9 100 9 039 8 989 9 357
Budsjett 9 411 9 156 9 727 10 025
Avvik 311 117 738 668

Enheten hadde et mindreforbruk på 668 128 kroner.

Dette skyldes blant annet et høyt sykefravær, med refusjoner som overstiger beløp utbetalt til vikarer. Godt samarbeid på tvers i enheten gir gevinst i form av redusert bruk av vikarer. Enheten fikk økt rammen med 0,4 mill. kroner i budsjett 2017. Målsetningen var å øke grunnbemanningen. Redusert barnetall høsten 2017 førte til at en stilling ble holdt vakant.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har økt nærværet. Tall fra 2017 viser en nedgang i det legemeldte fraværet. Samlet sykefravær i enheten er redusert fra 19,4 pst. til 11,1 pst. Hjelset barnehage har jobbet godt med forebyggende tiltak gjennom samarbeid på tvers av avdelinger, flere voksne per barn og tett oppfølging av langtidssykemeldte med samtaler og tilrettelegging. Tilretteleggingstilskudd har gjort at sykemeldte har kommet raskere tilbake i aktivitet. Barnehagen deltok på NED-konferansen og det jobbes fortsatt med tydelig ledelse og LØFT som arbeidsmetode.

Årsverk:

Faste årsverk i 2017 er på samme nivå som i 2016. Sykefravær i årsverk er redusert, noe som påvirker vikarbruk og variable årsverk.

Høsten 2017 gikk enheten med ledige plasser som blant annet skyldes at ett-åringer med rett til plass starter den måneden de fyller ett år. Antall årsverk i grunnbemanningen ble beholdt. Dette gjorde at antall barn per voksen ble redusert i barnehagen.

Tjenesteleverandør

Hjelset barnehage gjennomførte brukerundersøkelse høsten 2017, der barnehagen hadde en gjennomsnittlig skår på 4,4 på en skala fra 1–5. Best skår fikk barnehagen på barnets trivsel, med en skår på 4,7.

Enheten har hatt undersøkelsen oppe i personalgruppen og foreldreråd, og det jobbes videre i AMU og SAMU.