Kvam og St. Sunniva barnehager

Hovedtall

-0,1 %
Resultat
0,9 %
Andel av samlet driftsramme
27,1
Årsverk
6,9 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 2,3 % 5,5 % 4,8 % -0,1 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 11,4 % 9,8 % 13,2 % 6,9 %

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 11 061 11 288 11 600 12 564
Budsjett 11 320 11 941 12 180 12 552
Avvik 259 653 580 -12

Enheten hadde et merforbruk på 12 035 kroner.

Enheten har brukt sitt økonomiske handlingsrom til å redusere antall barn per voksen ved å ansette flere personer. Oppfordring om å redusere antallet barn per voksen er en prioritert føring både i barnehageplanen og fra sentrale myndigheter.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Det totale fraværet ble redusert til 6,9 pst. for 2017. Det er en forbedring fra 2016 da fraværet endte på 13,2 pst. Noe av fraværet kan være jobbrelatert, både belastningsskader og infeksjonssykdommer. Enheten har fokus på å holde personalet oppdatert på ergonomi og hygienekunnskap for å redusere slikt fravær. Barnehager er en kvinnearbeidsplass der svangerskapsrelatert fravær kan være en konsekvens. Selv om enheten så langt det er mulig tilrettelegger aktivitet og alternative arbeidsoppgaver for gravide ansatte, kan det ofte bli komplisert å kombinere jobb sent i svangerskapet med arbeid i et såpass fysisk krevende yrke som barnehageyrket er. Arbeid med 10-faktor kan ha gitt flere ansatte innsikt i hvordan sykefravær påvirker alle ansatte, og er noe alle vil ha nytte av å få redusert.

Årsverk:

Enheten har økt bemanningen med 0,6 stilling fra 2016 til 2017. Dette er i tråd med anbefalinger fra lokale og sentrale myndigheter for å redusere antallet barn per voksen. At hvert barn får mer voksenkontakt kan være en sentral faktor for å øke kvaliteten på barnehagetilbudet.

Tjenesteleverandør

I november 2017 gjennomførte barnehagene en foreldreundersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldingene enheten får er nyttige fordi de belyser områder som er viktige for foreldrene, og de gir enheten innsikt i hva en skal ta tak i for å øke kvaliteten. Enheten fikk et godt resultat, både når det gjelder svarprosent i undersøkelsen og tilfredshet med barnehagetilbudet. St. Sunniva fikk 4,8 poeng og Kvam hadde 4,7 poeng av 5 mulige på total tilfredshet. Relasjoner mellom barn og voksen, barns trivsel og barnets utvikling fikk høyest skår. Begge barnehagene er eldre og noe nedslitte, og dette medførte at ute- og innemiljø fikk dårligere skår.