Langmyra og Banehaugen barnehager

Hovedtall

4,8 %
Resultat
0,5 %
Andel av samlet driftsramme
13,5
Årsverk
8,9 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 2,7 % 2,5 % 7,2 % 4,8 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 13,8 % 8,8 % 15,7 % 8,9 %

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 5 782 5 455 5 644 6 767
Budsjett 5 943 5 593 6 080 7 105
Avvik 161 138 436 338

Enheten hadde et mindreforbruk på 338 450 kroner.

Mindreforbruket skyldtes økte rammer i budsjettet for 2017 og fortsatt stram økonomistyring. Det har vært lite innleie av vikarer ved korttidsfravær og innleide vikarer som koster mindre enn fast personale ved langtidsfravær. De økte rammene ga rom for å øke bemanningen ved barnehagene. Både Langmyra og Banehaugen barnehager oppfyller nå anbefalingene om 6 barn per voksen eller mindre.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har et noe høyt sykefravær på 8,9 pst, men det er en nedgang på 6,8 pst. fra 2016. Av sykefraværet er 6,7 pst. langtidsfravær og enkeltsaker som ikke direkte har tilknytning til arbeidsplassen. Enheten har vært med på satsingen NED med sykefraværet, der de ansatte har vært aktivt med i prosessen og har kommet frem til at de vil jobbe med strukturen rundt arbeidsfordelingen på enheten og en god tilbakemeldingskultur.

Enheten jobber systematisk med oppfølging av de sykemeldte i samarbeid med NAV og personalrådgiver for å finne gode løsninger for enheten og for arbeidstaker.

Enheten jobber med kontinuerlig forbedringsarbeid som Mini-Lean og LØFT-metodikk.

Årsverk:

Enheten fikk utvidet budsjettrammene for å kunne imøtekomme rett på barnehageplass også for de som er født i oktober og november året før. Yngre barn i barnehagen krever flere voksne. Enheten økte med 1,5 faste årsverk i 2017.

Tjenesteleverandør

Enheten gjennomførte foreldreundersøkelse høsten 2017.

Langmyra barnehage fikk 4,5 av 5 mulige poeng. Foreldrene er mest fornøyd med Relasjon mellom barn og voksne, 4,6 poeng og Barnets trivsel 4,5 poeng. Ute- og innemiljø med 4,1 poeng og informasjon med 4,0 poeng skårer lavest.

Banehaugen barnehage fikk 4,2 av 5 mulige poeng. Foreldrene er mest fornøyd med henting og leveringssituasjon, 4,5 poeng og relasjon mellom barn og voksne 4,3 poeng. Ute- og innemiljø, 3,7 poeng skårer lavest.

Enheten vil jobbe videre med informasjon til foreldene, spesielt når det gjelder å informere om hvor positivt det er for leken til barna at de har et godt og variert uteområde å leke på. Foreldrerådet og SU blir tatt med i prosessen videre.