Lillekollen barnehage

Hovedtall

10,5 %
Resultat
0,9 %
Andel av samlet driftsramme
23,6
Årsverk
8,8 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 8,9 % 3,3 % 2,6 % 10,5 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 17,3 % 14,9 % 15,5 % 8,8 %

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 13 533 12 602 11 148 11 470
Budsjett 14 860 13 037 11 448 12 821
Avvik 1 327 435 300 1 351

Enheten hadde et mindreforbruk på 1 351 044 kroner.

Mindreforbruket skyldes at enheten ikke fikk full tilsetting i de stillingene som var budsjettert. Selv om enheten har høyt fokus på å rekruttere vikarer, så er det fortsatt en utfordring til enhver tid å ha tilgjengelige ansatte med rett kompetanse. Når enheten ikke greier å rekruttere vikarer, gir det mindreforbruk da sykelønnsrefusjoner er høyere enn vikarutgiftene.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har redusert sykefraværet fra 15,5 pst. i 2016 til 8,8 pst. i 2017. Enheten har jobbet systematisk med mål og tiltak i forhold til 10-faktor/medarbeiderundersøkelsen og i prosjektet NED med sykefraværet. Enheten har i 2017 gjennomført lederutvikling med fokus på veiledning og refleksjonsgrupper i forhold til mestring i jobben. Enheten samarbeider tett med NAV-kontakten i forhold til det å gjøre seg nytte av tilretteleggingstilbud.

Årsverk:

Enheten fikk i budsjett 2017 utvidet budsjettramme for å øke antall ansatte. Sammenlignet med 2016, har det likevel vært likevel vært en nedgang i faste ansatte. Dette har sammenheng med rekrutteringsutfordringer. Ved nytt barnehageår rekrutterte Lillekollen vikarer i noen stillinger. Dette er blitt erstattet med faste stillinger ved utgangen av året.

Enheten har hatt en stor nedgang i sykefraværet. Dette er gledelig og har gjort at årsverk knyttet til sykefravær er redusert fra 3,8 til 2,0 årsverk.

Tjenesteleverandør

Enheten gjennomførte brukerundersøkelse høsten 2017.

Lillekollen barnehage fikk et snitt på 4,2 av 5 mulige poeng. Foreldrene var mest fornøyd med barnets trivsel, 4,7 poeng og barnets utvikling 4,4 poeng. Det som fikk lavest skår, var barnehagens ute- og innemiljø og informasjon som begge fikk en skår på 3,7 poeng.

I forhold til valg av hva enheten ønsker å jobbe med, så er bringe- og leveringssituasjonen valgt. Det er viktig at foreldre og barn opplever bringe- og leveringssituasjonen på en god måte. I tillegg vil enheten jobbe med informasjon ut til foreldrene. Her vil det være fokus på hvilke kanaler foreldrene har i forhold til å innhente informasjon og samarbeid med FAU for å kvalitetssikre dette arbeidet.