Barneverntjenesten

Hovedtall

5,4 %
Resultat
2,3 %
Andel av samlet driftsramme
31,1
Årsverk
8,0 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -10,4 % -14,9 % 11,5 % 5,4 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 8,4 % 9,5 % 10,1 % 8,0 %
Tjenesteleverandør
Fristbrudd barnevern 15,0 % 27,0 % 17,7 % 13,7 % 9,6 %

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 48 455 32 693 28 813 31 459
Budsjett 43 872 28 462 32 542 33 269
Avvik -4 583 -4 231 3 729 1 810

Enheten hadde et mindreforbruk på 1 809 925 kroner.

Det største avviket er knyttet til utgifter til barn i fosterhjem som fikk et mindreforbruk med 2,5 mill. kroner. En har også i 2017 hatt et svært lavt antall akuttplasseringer, noe som har redusert bruk av kostnadskrevende tiltak. Utgifter til bruk av barnevernsinstitusjoner har et mindreforbruk på 0,7 mill. kroner.

Som følge av vakante stillinger, har det også vært et mindreforbruk på lønnsutgifter til egne ansatte. Dette er kompensert med økt bruk av eksterne konsulenter som har et merforbruk på 1,6 mill. kroner.

Barneverntjenesten har styrket satsingen på å finne løsninger i barn og unges nettverk og familie. Dette har i kombinasjon med en streng økonomistyring bidratt til enhetens mindreforbruk.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten hadde et samlet sykefravær på 8,0 pst. noe som er en reduksjon fra 2016. Det er jobbet aktivt med tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte. Det samlede sykefraværet er fortsatt for høyt. Sykefraværet var høyest for 3. tertial.

Enheten gjennomførte i 2017 en risiko- og sårbarhetsanalyse, med påfølgende opplæring og trening for ansatte. Flere andre sikkerhetstiltak ble også gjennomført som følge av risiko for vold og trusler mot ansatte i tjenesten.

Årsverk:

Enheten har økt antall faste årsverk ved en omdisponering av budsjettmidler fra tiltaksutgifter til lønnsutgifter. Etablering av barnevernsvakt fra april 2016 bidro med en økning på 1,6 årsverk. Enheten har i 2017 økt egenproduksjon av barneverntiltak, herunder familieveiledning og metodebasert veiledning. Kjøp av tiltakstjenester fra staten og private leverandører er redusert.


Tjenesteleverandør

Enheten forsøkte å gjennomføre brukerundersøkelser i 2017. Det ble plukket ut et utvalg av barn som skulle intervjues. Responsen var imidlertid for lav til at undersøkelsen kunne gjennomføres.

Fra barneverntjenesten oppretter sak og starter behandling, har en tre måneders frist på å vurdere om saken skal henlegges eller om en skal gå videre til tiltak etter barnevernsloven. Fristbruddene i barnevernundersøkelser er redusert for hvert år siden 2014. I 2017 har en hatt enda større fokus fra ansatte og ledelse for å få fjernet fristbrudd. Antall fristbrudd ble for 2017 redusert til 9,6 pst. og for 2. halvår 2017 var det 0 fristbrudd.

Enheten var i 2017 aktivt deltagende i prosjektet «Mitt liv» der en har testet ut arbeidsmetoder anbefalt fra barn og unge med personlig erfaring fra samarbeid med barnevernet. Dette arbeidet fortsetter og videreutvikles i 2018.

Enheten innførte i 2017 elektronisk arkiv og startet bruk av SvarUT i januar 2018. Dette bidrar til økt fokus og tid for den enkelte ansatte til kontakt med barn og unge i barnevernet. Det har også vært en økning i gjennomførte evalueringer av tiltak.

Enheten har økt satsningen på samarbeid med barn og unge og deres familier. Et arbeid som har resultert i at barnevernet finner flere løsninger i barnets nettverk og familie, blant annet gjennom bruk av familierådsmodellen. Dette bidrar også positivt til at enheten holder den økonomiske kostnaden ved barnevernstiltak nede.

Fremtidige utfordringer

Den kommunale barneverntjenesten er under et stadig press i forhold til å følge opp sitt samfunnsmandat. Det er signalisert flere endringer i dagens barnevernlov. Det var forventet at ny lov skulle vedtas i 2017, men endringer har så langt kommet gradvis. Det forventes at det kommunale barnevernet får et større ansvar for blant annet fosterhjemsomsorgen. Kommunens barneverntjeneste må rustes for å møte utfordringene og det økende presset på tjenester og barnevernets legitimitet i samfunnet. Det må satses på personalet i barneverntjenesten gjennom god rekrutering, kompetanseheving og arbeidsmiljø for at dyktige fagfolk skal stå i den viktige jobben.

Kommunesammenslåinger og etterspørsel fra andre kommuner om å inngå i det interkommunale samarbeidet, kan styrke enhetens fagmiljø og kompetanse, men utfordrer også ansatte og ledelse til stadig omstilling.

Gjennom arbeidet med forebygging av vold og trusler mot ansatte i barnverntjenesten i 2017, har enheten fått tydeliggjort at dagens lokaliteter utfordrer ivaretakelsen av sikkerheten for de ansatte. Sammen med kommunesammenslåing / interkommunalt samarbeid understrekes behovet for nye lokaliteter for enheten.

Enhetens barnevernvakt er under utvikling og flere kommuner har meldt sin interesse for kjøp av barnevernvakttjenester. Dette i tråd med tydeligere myndighetskrav på at alle kommuner skal ha en døgnberedskap fra barnevernet. En utvidelse av barnevernvaktens nedslagsfelt skal bidra til en styrket kompetanse, tilgjengelighet og kvalitet.

KOSTRA

7 965 8 331 8 897 10 278
7 321 7 616 8 201 9 689
9 120 7 481 7 003 9 285
Netto driftsutgifter barneverntjenesten per innbygger 0–17 år, konsern

Indikatoren viser netto driftsutgifter på barneverntjenester, barneverntiltak i familien og barneverntiltak utenfor familien fordelt på antall innbyggere 0–17 år, som er barneverntjenestens hovedmålgruppe.

Diagrammet viser at Molde kommune i 2014 lå over både kommunegruppe 13 og landet uten Oslo. En av årsakene til den store utgiften i 2014 var at barneverntjenesten utgiftsførte 17,0 mill. kroner som tap på fordring i tvistesaken med Bufetat. Netto driftsutgifter til barnevern økte imidlertid betydelig i 2014, selv når det korrigeres for Bufetat-saken. Økningen i 2014 var også relatert til et stort antall nye plasseringer utenom hjemmet.

Fra 2015 har Molde kommune utgiftsført utgifter til enslige mindreårige flyktninger som barnevernstiltak. Tidligere år har dette vært innrapportert som sosialt forebyggende arbeid. Denne omleggingen bidro til at utgifter til barnevernstjenester økte med 6,6 mill. kroner i 2015. I tillegg økte utgiftene i 2015 til fosterhjemsplasseringer og til kjøp av konsulenttjenester. I 2016 var det en reduksjon i antall akuttvedtak samt enkelttiltak med store tiltaksutgifter. I 2016 havnet Molde kommune betydelig under utgiftsnivået til de gruppene en sammenligner seg med.

For 2017 er nivået for Molde kommune betydelig høyere enn i 2016 og nærmer seg nivået i kommunegruppe 13. Netto utgifter til barneverntjenester i Molde kommune økte med 12,7 mill. kroner i 2017 og 9,4 mill. kroner av denne økningen er knyttet til flyktningtjenesten. En av årsakene til den store økningen i 2017 skyldes endring i statlig tilskuddsordning til enslige mindreårige flyktninger. Fra 2017 ble særskilt tilskudd for bosetting av enslige mindreårige flyktninger regnskapsført på egen tjeneste sammen med ordinært integreringstilskudd til flyktninger. I 2016 inntektsførte Molde kommune 15,1 mill. kroner i refusjon fra Bufetat for enslige mindreårige flyktninger. Statlig refusjon ble i 2016 regnskapsført på barneverntjenester og bidro dermed til reduserte netto driftsutgifter. I 2017 økte barneverntjenesten i Molde kommunes netto driftsutgifter med 2,7 mill. kroner. Den største økningen hos barneverntjenesten er knyttet til økte lønnsutgifter til egne ansatte og bruk av konsulenttjenester med til sammen 1,8 mill. kroner.

Om enheten

Barneverntjenesten er en interkommunal tjeneste for Molde, Midsund, Aukra og Eide kommuner, med Molde som vertskommune. Barnevernet skal sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får rett hjelp til rett tid. Videre skal tjenesten bidra til at barn får trygge oppvekstsvilkår. Barnevernet gir råd og veiledning til barn, foreldre og samarbeidspartnere. Barneverntjenesten har et spesielt ansvar for å avdekke og forhindre at barn får varige skader i sin utvikling.

Barnevernsvakt for de fire samarbeidende kommunene ble etablert i 2016. Barnevernsvakten har siden etableringen hatt henvendelser vedrørende barn i alle fire kommunene. Barnevernsvakt forebygger mer alvorlige hendelser, og bidrar til at barn får rett hjelp til rett tid.