Flyktningtjenesten

Hovedtall

0,0 %
Resultat
6,7 %
Andel av samlet driftsramme
48,4
Årsverk
10,3 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % - 11,9 % 4,6 % 0,0 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % - 11,8% 9,5 % 10,3 %

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap - 55 069 74 349 94 949
Budsjett - 62 542 77 914 94 927
Avvik - 7 473 3 565 -22

Enheten hadde et merforbruk på 22 935 kroner.

Utbetaling av introduksjonsstønad fikk et mindreforbruk på 2,9 mill. kroner som blant annet skyldes at en stor andel ble bosatt i siste halvdel av året. Familiesammensetninger påvirker også utbetaling av introduksjonsstønad. Det er i 2017 bosatt flere store familier med mange barn der de voksne har fått utsatt start på introduksjonsprogrammet i påvente av barnehageplasser. Avdeling for enslige mindreårige flyktninger fikk et merforbruk på 1,5 mill. kroner. Avviket skyldes lønnsutgifter i forbindelse med oppsigelser ved nedleggelse av to bofellesskap, samt forlengelse av husleie og utgifter knyttet til tilbakelevering av boliger.

Flyktningtjenesten kjøper deler av introduksjonsprogrammet fra Molde voksenopplæringssenter. For 2017 ble utgiftene 1,9 mill. kroner høyere enn budsjettert. Flyktningtjenesten refunderer økonomisk sosialhjelp utbetalt til flyktninger i integreringsperioden og for 2017 ble det refundert 8,5 mill. kroner til sosialtjenesten NAV Molde.

Inntekter fra tilskudd 1 og 2 fra integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) økte med 11,2 mill. kroner fra 2016 til 2017. Flyktningtjenestens andel av slike tilskudd ble inntektsført med 8,5 mill. kroner i 2017. Resterende del av disse tilskuddene ble fordelt til skoler, barnehager, omsorgssenter, PP-tjeneste og andre enheter med til sammen 9,7 mill. kroner.

Flyktningtjenestens ramme er finansiert gjennom integreringstilskuddet som regnskapsføres på sentralt budsjettområde. Budsjett for statlig integreringstilskudd for flyktninger, er gjennom 2017 blitt økt med til sammen 3,4 mill. kroner på grunn av endringer i antall bosettinger i den femårige integreringsperioden. Flyktningtjenestens budsjett er i 2017 blitt korrigert med hele økningen på 3,4 mill. kroner. Integreringstilskudd på sentralt budsjettområde er i balanse ved regnskapsavslutningen for 2017.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har hatt et sykefravær på 10,3 pst. i 2017 noe som er en økning i forhold til 2016.

Enheten har hatt et sterkt fokus på sykefravær generelt, men spesielt i forhold til oppfølging av langtidssykemeldte og vil fortsatt arbeide aktivt med disse utfordringene.

Årsverk:

Økning i antall årsverk i 2016 skyldes samarbeidsavtalen Molde kommune hadde med Aukra kommune om drift av flyktningarbeidet i Aukra. Dette samarbeidet ble avsluttet høsten 2016.

Reduksjon i antall årsverk fra 2016 til 2017 skyldes avvikling av to bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Enheten har i 2017 styrket stabsfunksjoner med økonomikontroll samt arbeidet med søknad om ulike statstilskudd og dette har økt antall administrative årsverk.

Tjenesteleverandør

Enheten bosetter flyktninger i henhold til anmodning fra IMDi og vedtak i kommunestyret. Enheten har også ansvar for å koordinere tilbudet om introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger. For tiden kjøpes deler av denne tjenesten fra Molde voksenopplæringssenter.

Enheten har et utstrakt samarbeid med frivillige lag og organisasjoner for å bidra til vellykket integrering for Moldes nye innbyggere.

Fremtidige utfordringer

Med endringer i introduksjonsloven i 2017, ønsker regjeringen å øke bruken av grunnskole og videregående opplæring i introduksjonsprogrammet. Det gis også mulighet til å forlenge introduksjonsprogrammet ut over to år, til inntil tre år.

Målet for regjeringen er at den enkelte flyktning skal ha kompetanse som danner grunnlag for stabil og varig tilknytning til arbeidslivet. Det er en klar sammenheng mellom utdanning og deltakelse i arbeidslivet, og sysselsettingen øker med utdanningsnivå. Manglende gjennomføring av videregående opplæring gir økt behov for supplerende stønad, svakere tilknytning til arbeidslivet, lavere arbeidsinntekt og øker risiko for uførhet. I en pressemelding fra kunnskapsdepartementet fra juni 2017 blir det presisert at gjennomføring av videregående opplæring er et satsningsområde for staten.

Om enheten

I 2017 har enheten effektivisert driften ved avdeling for enslige mindreårige ved å legge ned to bofellesskap, hovedsakelig som følge av endring av IMDi sin finansieringsordning for bosetting av enslige mindreårige flyktninger.

Enheten har en koordinerende funksjon for søknader om tilskudd 1 og 2 til IMDi på vegne av Molde kommune. Samarbeid med andre kommunale enheter som er berørt av bosetting av flyktninger har vært vellykket i 2017.