Sosialtjenesten NAV Molde

Hovedtall

-4,9 %
Resultat
2,3 %
Andel av samlet driftsramme
21,8
Årsverk
8,9 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -15,9 % -4,2 % -0,5 % -4,9 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 9,5 % 11,2% 12,5 % 8,9 %
Tjenesteleverandør
Brukerundersøkelse NAV (statlig) 4,5 4,8 4,8 - -

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 86 978 30 051 31 398 35 063
Budsjett 75 045 28 849 31 227 33 433
Avvik -11 933 -1 202 -171 -1 630

Enheten hadde et merforbruk på 1 630 328 kroner.

Ytelser til livsopphold fikk et merforbruk på 2,5 mill. kroner, mens lønnsutgifter og andre driftsarter fikk et mindreforbruk på 0,9 mill. kroner. Ytelser til livsopphold, som må dekkes av enhetens ramme, økte med 1,6 mill. kroner fra 2016 til 2017. I tillegg kommer ytelser til flyktninger i integreringsperioden som refunderes fra flyktningtjenesten. Utbetalinger av sosialhjelp til flyktninger i integreringsperioden ble redusert med 0,7 mill. kroner fra 2016 til 2017.

Det har også i 2017 vært ekstra fokus på ungdom og langtidsmottakere av sosialhjelp. Jobbstart, som er et samarbeid med ressurstjenesten, ble også videreført i 2017.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykefraværet ved enheten er fortsatt høyt selv om en i 2017 fikk en liten nedgang. Enheten har fortsatt fokus på at ansatte skal oppleve mestring jamfør myndiggjorte og løsningsorienterte ansatte i NAV.

Fokuset på HMS og IA-arbeidet fortsetter og sikkerheten til de ansatte skal være best mulig.

Årsverk:

Reduksjonen i utførte årsverk fra 2014 til 2015 skyldes at flyktningtjenesten ble skilt ut som egen enhet fra 2015. Økningen i utførte årsverk fra 2015 til 2016 skyldes styrking av tjenesten til mottakere av kvalifiseringsstønad (KVP). Økningen i antall årsverk i 2017 skyldes aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere som ble innført fra januar 2017. Enheten valgte da å bemanne opp for å ha få en enda tettere oppfølging av brukerne.

Tjenesteleverandør

Enhetens oppgave er å yte tjenester til en gruppe brukere som er uforutsigbar i størrelse og volumet er derfor ikke tallfestet i budsjettdokumentet. Enheten har derimot innført tett kontroll for å følge opp utviklingen, spesielt inn mot satsingsområdene ungdom, flyktninger og langtidsmottakere av sosialhjelp. Dette gjelder månedlig oppfølging etter resultater fra blant annet målekortet. Det å kunne være tett på utfordringene og kunne justere underveis gir resultater.

Fokuset til enheten er arbeid først. Aktivitetskravet gir mulighet til å sette vilkår om aktivitet hvor dette er hensiktsmessig. Det er behov for flere muligheter til å kunne tilby aktiviteter eller arbeid fra kommunens enheter. Tiltaket «Jobbstart», som er et samarbeid med ressurstjenesten, ble videreført også i 2017. Dette tiltaket retter seg i hovedsak mot ungdom som har falt ut fra skole eller arbeid.

Enheten fikk for 2017 økt ramme med 0,7 mill. kroner på grunn av driftsøkning og økt husleie i nytt bygg til Krisesenteret. For 2017 ble det i henhold til budsjett overført driftstilskudd med 4,4 mill. kroner som er Molde kommunes andel til drift av Krisesenteret i Molde og Omegn IKS.

Fremtidige utfordringer

Antall flyktninger som ikke kommer i lønnet arbeid etter endt introduksjonsperiode er økende. Det er i all hovedsak manglende språkferdigheter som er utfordringen. Her er det etablert et felles Lean-prosjekt mellom flyktningtjenesten, Molde voksenopplæringssenter og sosialtjenesten NAV Molde for sammen å komme opp med tiltak for denne gruppen. Målsettingen er kvalifisering til inntektsgivende arbeid.

Husbankens endringer i bostøtteordningen er utfordrende økonomisk og flere må ha bistand for å klare sine husleiekostnader. Riktige boliger er fortsatt en utfordring for enhetens brukergruppe. Små og rimelige boalternativer er ønskelig. Regelendringer i forhold til arbeidsavklaringspenger kan medføre at flere får behov for sosialstønad. Det er også meldt om flere endringer rundt bostøtte fra Husbanken som vil påføre enheten økte utgifter i 2018.

Gruppen unge som sliter med å komme seg videre etter endt skolegang er fortsatt økende. NAV Molde startet i januar 2018 med NAV-veiledere i videregående skole sammen med Romsdal videregående skole, og har tro på at dette tiltaket kan hindre frafall fra skolen.

KOSTRA

3 138 3 247 3 548 3 721
3 357 3 433 3 701 3 862
4 673 3 070 3 629 4 165
Netto driftsutgifter til sosialtjeneste per innbygger 20–66 år, konsern

Indikatoren viser netto driftsutgifter per innbygger 20–66 år til sosialtjenesten. I KOSTRA er sosialtjenesten definert som råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, økonomisk sosialhjelp og tilbud til personer med rusproblemer. I Molde kommune er dette tjenester hos sosialtjenesten NAV Molde, flyktningtjenesten og ressurstjenesten.

Indikatoren går kraftig ned for Molde kommune i 2015. Molde kommune gjennomgikk i 2015 KOSTRA-funksjoner for flyktningtjenesten slik at indikatoren skulle bli mer sammenlignbar med andre kommuner i årene fremover. Fra 2015 blir en større andel av tiltakene i integreringsarbeidet regnskapsført på de respektive funksjoner der tiltaket hører hjemme. Omlegging av regnskapsføringen fører til en reduksjon i utgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid.

Fra 2016 er det en økning i indikatoren, og for 2017 har Molde kommune høyere utgifter enn begge sammenligningsgruppene. Nesten hele økningen i 2016 er knyttet til flyktningtjenesten, som økte med 12,9 mill. kroner. I 2017 var også den største veksten knyttet til flyktningtjenesten med 5,5 mill. kroner. Sosialtjenesten NAV Molde økte med 1,6 mill. kroner i 2017, mens ressurstjenesten økte indikatoren med 1,2 mill. kroner. Økte utgifter hos flyktningtjenesten har sammenheng med økning i antall bosettinger de siste årene. I tillegg har Molde kommune fått mer særskilte statlige tilskudd til flyktninger i 2017. Inntektene inngår ikke i indikatoren, men utgiftene tilhørende funksjonene inngår.

Sett i lys av behovsprofil og utgiftsutjevningen i inntektssystemet, skulle Molde kommune hatt lavere utgifter enn landet uten Oslo til sosialtjeneste. Molde kommune hadde i 2017 henholdsvis 0,7 pst. høyere netto utgifter enn landet uten Oslo og 0,2 pst. høyere netto driftsutgifter til sosialtjenesten enn kommunegruppe 13.

1 182 1 221 1 400 1 438
1 100 1 134 1 281 1 307
3 228 1 632 2 166 2 435
Netto driftsutgifter råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid per innbygger 20–66 år, konsern

Indikatoren viser netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid per innbygger i målgruppen. For Molde kommune omhandler denne indikatoren sosialtjenesten NAV Molde, flyktningtjenesten, og ressurstjenesten.

For Molde kommunes del er det brudd i tidsserien på denne indikatoren i 2015 grunnet omlegging av regnskapsføringen for flyktningtjenesten. Dette har redusert indikatoren med 25,8 mill. kroner fra 2014 til 2015. Tallene for Molde kommune før 2015 er derfor ikke sammenlignbare med årene 2015–2017.

I 2015 var sosialtjenesten NAV Molde klart størst med 2/3 av utgiftene innenfor denne indikatoren i Molde kommune. I 2017 er det flyktningtjenesten som er den største enheten innenfor denne indikatoren. I 2017 økte utgifter til flyktninger med spesielle behov med 7,0 mill. kroner innenfor denne indikatoren. Dette ble finansiert gjennom tilskudd 2 som er et særskilt tilskudd i integreringstilskuddsordningen og som dermed ikke kommer til fratrekk i indikatoren.

Utgiftene hos flyktningtjenesten er finansiert gjennom integreringstilskuddet. Dette tilskuddet er ikke med i denne indikatoren, da tilskuddet ikke er øremerket tjenesten. Det innebærer at kommuner som tar imot relativt mange flyktninger, vil få høyere utgifter i denne indikatoren, men som blir finansiert av statstilskudd.

Netto driftsutgifter til ressurstjenesten har blitt redusert de siste årene innenfor denne indikatoren. Molde kommunes driftstilskudd til Krisesenteret for Molde og Omegn IKS påvirker indikatoren med 4,4 mill. kroner for 2017.

Molde kommune har høyere netto driftsutgifter enn kommunegruppe 13 og landet uten Oslo. Noe av dette kan forklares med at Molde kommune, relativt sett, har tatt imot flere flyktninger de siste årene enn de to sammenligningsgruppene. I tillegg har Molde kommune i 2016 og 2017 hatt en stor vekst i særskilte statstilskudd til flyktninger. Dette er finansiert gjennom integreringstilskuddet som ikke inngår i indikatoren. Utover dette må det være lokale prioriteringer som forklarer forskjellen. Molde kommune har de siste par årene valgt å prioritere å opprettholde antall ansatte for å få arbeidet godt mot sosialhjelpsmottakere.

1 565 1 617 1 725 1 818
1 793 1 824 1 933 2 041
1 008 1 003 1 075 1 185
Netto driftsutgifter økonomisk sosialhjelp per innbygger 20–66 år, konsern

Indikatoren viser netto driftsutgifter til sosialhjelp per innbygger i hovedmålgruppen. Indikatoren viser at Molde kommune i hele perioden har hatt relativt lave utgifter til sosialhjelp sammenlignet med landet uten Oslo og kommunegruppe 13. Dette er i tråd med hvordan Molde kommune kommer ut på målinger rundt sosiale utfordringer, noe som også gir utslag i inntektssystemet. Indikatoren omfatter også økonomisk sosialhjelp til bosatte flyktninger i kommunen.

Indikatoren viser at Molde kommune har hatt en forholdsvis stabil utvikling i perioden, men med økning de to siste årene. Sammenligningsgruppene ligger på et høyere nivå i sosialhjelpsutbetalingene og den nasjonale trenden, med vekst i sosialhjelpsutbetalingene, ser ut til å komme klarere til syne i sammenligningsgruppene. Etter en liten reduksjon i indikatoren i 2015 for Molde kommune, så ble det en økning både i 2016 og 2017. Økningen i 2016 er knyttet til større utbetalinger til flyktninger innenfor den femårige integreringsperioden. I 2017 er det sosialtjenesten som har den største økningen. Det er viktig at kommunen lykkes med å integrere og kvalifisere flyktninger, for å forhindre økte sosialhjelpsutbetalinger i årene fremover.

Molde kommune har prioritert å få ned antall langtidsmottakere og forhindre ungdom fra å bli sosialhjelpsmottakere. Utviklingen i indikatoren tyder på at Molde kommune så langt har lykkes med å forhindre en stor økning i antall sosialhjelpsmottakere.

Utvalgte nøkkeltall, konsern

Utvalgte nøkkeltall, konsern
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Prioritering
Andel netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, i pst. 53,2 59,7 58,5 33,0 34,6 33,8 37,6 39,5 38,6
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp, i pst. 32,7 29,6 28,4 53,1 52,2 52,8 49,8 48,6 48,9
Andel netto driftsutgifter til personer med rusproblemer, i pst. 14,2 10,7 13,1 13,8 13,1 13,3 12,6 11,9 12,5
Dekningsgrad
Sosialhjelpsmottakere 557 544 542 - - - 269 274 279
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere, i pst. 2,1 2,0 2,0 - - - 2,5 2,6 2,6
Utdypende tjenesteindikatorer
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18–24 år, måneder 4,0 4,3 4,2 - - - - - -
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25–66 år, måneder 4,7 5,0 5,0 - - - - - -
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer 175 191 184 - - - 92 96 101

Om enheten

Sosialtjenesten NAV Molde yter tjenester etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Husbankens tilskuddsordninger som bostøtte og startlån er også tjenester som ytes fra enheten.

Arbeid og aktivitet er hovedsatsingsområder i NAV. Det å gi mennesker mulighet til å være i inntektsgivende arbeid og kunne forsørge seg selv og sin familie, er med på å bekjempe sosiale forskjeller og er helsefremmende. Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er et viktig virkemiddel for å møte utfordringene, samt at det blir etablert gode samarbeidsarenaer med kommunens øvrige enheter og det lokale næringsliv.

Erfaringene med eget ungdomsteam og samarbeidet med ressurstjenesten for gruppen unge er positive. Her er det satt inn ekstra ressurser for å møte en stadig økende gruppe unge med utfordringer, både i skole og arbeid.