Bergmo omsorgssenter

Hovedtall

0,2 %
Resultat
4,5 %
Andel av samlet driftsramme
95,7
Årsverk
7,4 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -5,3 % -0,6 % -0,3 % 0,2 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 11,8 % 10,9 % 8,1 % 7,4 %
Tjenesteleverandør
Brukerundersøkelse hjemmetjenesten - brukere 4,5 - 4,6 - -
Brukerundersøkelse beboere i institusjon 4,5 - - 4,8 -
Brukerundersøkelse pårørende til beboere i institusjon 4,5 - - 4,3 -

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 74 315 73 770 64 030 64 366
Budsjett 70 571 73 344 63 828 64 507
Avvik -3 744 -426 -202 141

Enheten hadde et mindreforbruk på 140 613 kroner.

Det positive avviket er knyttet til hjemmetjenesten, mens drift av sykehjem og institusjonskjøkken fikk merforbruk.

Årsaken til mindreforbruk ved hjemmetjenesten, er vakante sykepleiestillinger der en ikke har klart å rekruttere fagpersonale. Grunnbemanningen har derfor vært noe redusert i perioder. Resultatet etter et Lean-prosjekt i hjemmetjenesten, er redusert bruk av overtid og dette har også bidratt til mindreforbruket. Merforbruket ved sykehjemmet skyldes i hovedsak for høy grunnbemanning ved en avdeling for 9 beboere Dette har gitt en noe dårligere utnyttelse av ressursene. Merforbruket ved kjøkkenet skyldes blant annet innkjøp av ny kombidamper. I tillegg er det negative avvik både på kjøp og salg av matvarer.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykefraværet ved omsorgssenteret er i en positiv utvikling. Fraværet har en jevn reduksjon fra 2014 til 2017. I 2017 er det totale fraværet i enheten på 7,4 pst. Sykehjemmet har et fravær på 5,4 pst., der korttidsfraværet for 1 - 16 dager er på kun 0,2 pst. Dette er svært lavt. Overgangen fra å bruke legemeldt sykefravær til å bruke egenmeldt fravær de første 16 dagene, gir en positiv effekt på hele sykefraværsprosenten. Dette åpner i de aller fleste tilfellene muligheten for en tettere kontakt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker med tanke på tilrettelegging, aktivitetsplikt og oppfølging. En del av fraværet ved hjemmetjenesten skyldes sykemeldinger på grunn av planlagte operasjoner og svangerskap. I slike tilfeller kan det være spesielt krevende i forhold til tilrettelegging. Enheten er aktivt med i sykefraværsprosjektet NED.

Årsverk:

Reduksjon av årsverk i 2016 skyldes overføring av psykisk helse til helsetjenesten. I 2017 er det en mindre reduksjon i årsverk som skyldes variasjoner utfra hvor mye ekstra ressurser som leies inn ved ferieperioder, sykefravær samt ved tjenestemottakere med endret ressursbehov. Ved ledighet i stillinger forsøker en å effektivisere turnuser noe som også påvirker antall årsverk.

Tjenesteleverandør

Det er ikke gjennomført nye bruker- eller pårørendeundersøkelser i 2017.

Om enheten

Sykehjem

Resultatområdet har driftet 47 langtidsplasser. Sykehjemmet har to avdelinger med 19 plasser og én avdeling med ni plasser. Enheten har fokus på aktiviteter i hverdagen, der blant annet alle avdelingene har faste dager med utflukter, ballspillturneringer, leseombud, bingo og musikkterapi.

Kjøkken

Kjøkkenet produserte mat til beboere ved Bergmo og Kirkebakken sykehjem samt til hjemmeboende. Kjøkkenet har fokus på hjemmeprodusert mat, ernæring og fleksibilitet. Kjøkkenet tar årlig imot kokkelærlinger.

Hjemmetjenester

Enheten gir helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende i alle aldre i Bergmo omsorgsdistrikt.

Dagavdeling

Enheten gir avlastnings- og aktiviseringstilbud for hjemmeboende eldre. Drifter 20 plasser hver ukedag.