Glomstua omsorgssenter

Hovedtall

-7,1 %
Resultat
7,5 %
Andel av samlet driftsramme
173,3
Årsverk
8,3 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -7,2 % -5,0 % -5,6 % -7,1 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 11,2 % 9,2 % 8,8 % 8,3 %
Tjenesteleverandør
Brukerundersøkelse hjemmetjenesten - brukere 4,5 - 5,2 - -
Brukerundersøkelse beboere i institusjon 4,5 - - 5,1 -
Brukerundersøkelse pårørende til beboere i institusjon 4,5 - - 4,1 -

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 91 612 117 618 108 539 114 020
Budsjett 85 424 112 060 102 735 106 479
Avvik -6 188 -5 558 -5 804 -7 541

Enheten hadde et merforbruk på 7 540 671 kroner.

Hovedårsaken til merforbruket er ressurskrevende tjenestemottakere ved sykehjemmet som fikk et merforbruk på 6,0 mill. kroner. Disse tjenestemottakerne fikk fra 3. kvartal en ny vurdering av vedtakene, men endringene ga liten økonomisk effekt for 2017. Enheten har i tillegg hatt et noe høyt sykefravær som har bidratt til merforbruk på vikarutgifter.

Drift av institusjonskjøkken har et merforbruk på 0,7 mill. kroner som er knyttet til innkjøp av matvarer. Det har blant annet vært en utfordring at matvareprisene har økt. Produksjonen er i tillegg økt med levering til Råkhaugen omsorgssenter. Hjemmetjenesten inklusive bofellesskapet på Gotfred Lies plass har et merforbruk på 0,9 mill. kroner. Deler av merforbruket skyldes behov for ekstra innleie for å håndtere alle vedtak. Nattpatruljens merforbruk skyldes høyt sykefravær.

Enheten avsluttet ulike Lean-prosjekt i 2017 både ved hjemmetjenesten, sykehjemmet og bofellesskapet. Resultatet er blant annet en handlingsplan der en har fokus på riktig bruk av tilgjengelige ressurser. Antall ledere ved institusjonen er redusert ved at det nå er en avdelingsleder mindre. Lederne har også fått opplæring i håndtering av personalsaker for å få en mer effektiv drift.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten er aktivt med i sykefraværsprosjektet NED. Systematisk arbeid og oppfølging av ansatte med sykefravær, har vært et av enhetens fokusområder i 2017. Resultatet viser en positiv utvikling ved at fraværet har gått ned med 0,5 pst. Langtidsfraværet er i hovedsak ikke arbeidsrelatert. Arbeidet med sykefravær er et kontinuerlig arbeid der ledergruppen og ansatte for øvrig jobber sammen for å skape nærværskultur.

Årsverk:

Reduksjon av årsverk i 2016 skyldes i hovedsak reduksjon av antall sykehjemsplasser samt overføring av psykisk helse til helsetjenesten. I 2017 er det en økning i utførte årsverk som er knyttet til ressurskrevende tjenestemottakere med behov for økte personalressurser. Ellers påvirkes antall årsverk utfra hvor mye ekstra ressurser som leies inn i ferieperioder samt ved sykefravær. Enheten har redusert vikarpoolen i 2017 og arbeider fortsatt med tiltak som vil redusere antall årsverk i vikarpoolen ytterligere.


Tjenesteleverandør

Det er ikke gjennomført nye bruker- eller pårørendeundersøkelser i 2017. Det er etablert brukerutvalg som består av to pårørende, oversykepleier for institusjon og enhetsleder. Det er avviklet pårørendemøte.

Institusjonen har ikke vært mulig å drifte innenfor vedtatte økonomiske rammer på grunn av ressurskrevende tjenestemottakere. Bofellesskapet ved Gotfred Lies plass har hatt utfordringer på grunn av sykdom hos beboere og for få ansatte med gode nok kvalifikasjoner. Hjemmetjenesten har hatt utfordringer med endringer i vedtaksmengde.

Om enheten

Sykehjem

Institusjonen har 48 plasser der fire plasser er for yngre med nevrologiske lidelser.

Kjøkken

Institusjonskjøkkenet produserer mat til Glomstua og Råkhaugen sykehjem, dagsentrene ved de to sykehjemmene, bofellesskapene ved Gotfred Lies plass 1 og Råkhaugen samt til hjemmeboende. Tidspunkt for servering av middag er flyttet til ettermiddagen.

Hjemmetjenester

Enheten gir helse- og omsorgstjenester til personer i alle aldre i et geografisk område fra Julsundet og til grensen mot Bergmo omsorgssenter.

Nattpatruljen

Enheten gir helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende i alle aldre i Molde kommune, samt bofellesskapet ved Gotfred Lies plass 1.

Dagavdeling

Dagsenteret er et avlastnings- og aktiviseringstilbud for hjemmeboende eldre. Det drifter 20 plasser hver dag.

Bofellesskap

Bofellesskapet ved Gotfred Lies plass 1 har 22 døgnbemannede boenheter.