Kirkebakken omsorgssenter

Hovedtall

-6,6 %
Resultat
3,2 %
Andel av samlet driftsramme
71,7
Årsverk
11,8 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -19,1 % -9,9 % -2,4 % -6,6 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 11,2 % 13,6 % 14,8 % 11,8 %
Tjenesteleverandør
Brukerundersøkelse beboere i institusjon (langtidsplass) 4,5 - - 5,0 -
Brukerundersøkelse pårørende til beboer i institusjon (langtidsplass) 4,5 - - 4,0 -

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 83 093 56 020 53 019 48 027
Budsjett 69 779 50 969 51 795 45 056
Avvik -13 314 -5 051 -1 224 -2 971

Enheten hadde et merforbruk på 2 971 392 kroner.

Merforbruket er knyttet til sykehjemsdriften og skyldes i hovedsak overtallighet etter omorganisering i februar da en korttidsavdeling ble overført til Råkhaugen omsorgssenter. Enheten fikk da en overtallighet på 5,26 årsverk som ved årsavslutning er redusert til 1,16 årsverk. Enheten har et høyt sykefravær noe som har ført til merforbruk på innleie av vikarer, overtidsgodtgjørelse og tariffestede tillegg. Det har også vært nødvendig med innleie av vikarer for å frigjøre tid til sykepleier når denne har bakvakt på flere avdelinger. Enheten har ukentlige møter for å fordele ressurser og kompetanse, noe som har redusert behovet for innleie ved fravær.

Enheten har også et merforbruk på 0,5 mill. kroner til innkjøp av medisiner og medisinsk forbruksmateriell. Drift av korttidsplasser er lite forutsigbart med tanke på behov for ulike og dyre medisiner samt medisinsk forbruksmateriell. Hjelpemiddelforvaltningen fikk et mindreforbruk på 0,4 mill. kroner noe som skyldes en vakant i stilling som et tiltak for å begrense merforbruket.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har greid å redusere sykefraværet noe fra 14,8 pst. i 2016 til 11.8 pst. i 2017. Sykefraværet er fremdeles høyt. Enheten deltar i sykefraværsprosjektet NED og arbeider systematisk for å få ned fraværet. En vesentlig del av sykefraværet er meldt som ikke arbeidsrelatert.

Årsverk:

Resultatområdet har i perioden hatt en reduksjon i antall årsverk som må sees i sammenheng med spesialisering av tjenestetilbudene og omorganisering av pleie- og omsorgsområdet. I november 2014 flyttet hjemmetjenesten til Glomstua omsorgssenter og fra 2016 ble drift av Rosestua overført til helsetjenesten.

I 2017 ble 8 korttidsplasser flyttet fra Kirkebakken omsorgssenter til Råkhaugen omsorgssenter. Tilbudet ved Kirkebakken omsorgssenter ble i tillegg redusert fra 8 til 4 rehabiliteringsplasser, med påfølgende reduksjon i pleiefaktor/årsverk. Seksten plasser ble omgjort fra korttidsplasser til langtidsplasser noe som også påvirker antall årsverk. Enheten reduserte bruken av variable årsverk og dette er en ønsket prosess.

Tjenesteleverandør

Det er ikke gjennomført nye bruker- eller pårørendeundersøkelser i 2017.

I 2016 ble det gjennomført brukerundersøkelse både for tjenestemottakere og for deres pårørende. Denne undersøkelsen ble presentert for enheten i begynnelsen av februar 2017. Undersøkelsen viser at beboerne føler seg trygge og trives sammen med de ansatte, mens det er forbedringspotensiale når det gjelder informasjon og brukermedvirkning. AMU vil ta tak i det videre arbeidet med resultatet av undersøkelsen og hva enheten skal ha et særskilt fokus på.

Om enheten

Sykehjem

I 2017 har institusjonen driftet 28 korttidsplasser, 4 plasser for rehabilitering og 16 langtidsplasser, til sammen 48 sykehjemsplasser.

Vaskeri

Enheten vasker tøy for Kirkebakken omsorgssenter, kommunalt akutt døgntilbud, legevakt og Gotfred Lies plass bofellesskap.

Hjelpemiddelforvaltning

Kommunens hjelpemiddelforvaltning er lokalisert til Råkhaugen, men ligger administrativt til Kirkebakken omsorgssenter.

I lokalene på Kirkebakken driftes også interkommunal legevakt, kommunale akutte døgnplasser, fastlegekontor og fysio- og ergoterapitjenester. Helsetjenesten er driftsansvarlig for disse tjenestene. Ressurstjenesten leverer også tjenester med lokalene til Kirkebakken helsehus som utgangspunkt. Rosestua er dagtilbud for mennesker med psykiske helseplager og er organisatorisk underlagt ressurstjenesten.