Kleive og Skåla omsorgssenter

Hovedtall

-0,8 %
Resultat
4,4 %
Andel av samlet driftsramme
94,8
Årsverk
6,0 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -6,4 % -0,6 % -0,8 % -0,8 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 7,7 % 12,2 % 7,7 % 6,0 %
Tjenesteleverandør
Brukerundersøkelse pårørende til beboere i institusjon Kleive 4,5 - 4,5 4,5 -
Brukerundersøkelse pårørende til beboere i institusjon Skåla 4,5 - 4,6 4,6 -

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 63 870 61 432 61 176 63 525
Budsjett 60 006 61 086 60 714 63 041
Avvik -3 864 -346 -462 -484

Enheten hadde et merforbruk på 483 544 kroner.

Hovedårsak til merforbruket er oppstart av ny tjeneste med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fra oktober 2017. Denne tjenesten fikk et merforbruk på 0,4 mill. kroner.

Innkjøp av matvarer til kjøkken fikk et merforbruk på 0,1 mill. kroner. Dette er en utgiftspost som har vist seg vanskelig å holde innenfor dagens bevilgning. I tillegg har enheten fått merutgifter til mat som følge av oppstart av senere middagsservering og innføring av ekstra lunsjmåltid fra mars 2017. Enheten fikk noe merforbruk på lønn til opplæring av nye vikarer samt lønn til vikarer i sommerferieperioden. I ferieperioden leier enheten inn ekstra ressurser slik at sykepleiekompetanse kan frigjøres fra pleieroppgaver og ha mest fokus på nødvendige, sykepleiefaglige oppgaver. I tillegg hadde enheten i 2017 cirka 0,8 årsverk overtallighet som følge av godkjente krav om økt stilling fra flere medarbeidere.

Hjemmetjenesten på Skåla fikk et mindreforbruk som skyldes at avdelingssykepleier deler av året også utførte ordinære pleietjenester. I tillegg fikk hjemmetjenesten økt bevilgning for å kunne leie inn person nummer to på kveldsvakt. Tiltak for å redusere merforbruket har vært å skrive om turnuser for å redusere vikarpoolressurs. I tillegg til begrenset innleie av vikarer, har en hjemmehjelpstilling vært delvis vakant og en renholdstilling vakant.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Største delen av fraværet skyldes årsaker som ikke er direkte relatert til arbeid, for eksempel graviditeter, virussykdommer og planlagte operative inngrep. Enheten har fokus på å tenke tilretteleggingstiltak tidlig i fraværet, har tett oppfølging av sykmeldte, samt ansvarliggjøring i forhold til å ivareta egen helse. Enhetens AMU har utarbeidet en liste med forslag til alternative arbeidsoppgaver dersom medarbeidere trenger tilrettelagt arbeid for en periode. Enheten har arbeidsmiljø som et eget fokusområde/delmål, der ROSE-filosofien ligger i bunn. I 2017 har en arbeidet med å bruke NED-prosjektet som et verktøy for å jobbe med fokusområde arbeidsmiljø. Det formidles tydelig at alle medarbeidere i enheten har ansvar for å beholde og videreutvikle et godt arbeidsmiljø.

Årsverk:

To årsverk ble overført til psykisk helse i 2016. Ellers varierer utførte årsverk ut fra hvor mye ekstra ressurser en leier inn i ferieperioder, sykefravær samt tjenestemottakere med økt ressursbehov.

Tjenesteleverandør

Enheten fikk et nytt BPA-tiltak fra oktober som ikke var hensynstatt i enhetens budsjett for 2017. Det er ikke gjennomført nye bruker- og pårørendeundersøkelser i 2017.

Om enheten

Sykehjem

Resultatområdet driftet 41 langtidsplasser (24 plasser ved Kleive sykehjem og 17 plasser ved Skåla sykehjem).

Kjøkken

Kjøkkenet på Kleive produserte mat til beboere ved Kleive og Skåla sykehjem samt til hjemmeboende i begge distriktene.

Vaskeri

Begge institusjonene har egne vaskerier og vasker tøy for sitt omsorgsdistrikt.

Hjemmetjeneste

Hjemmetjenesten gir helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende i alle aldre i Kleive omsorgsdistrikt og Skåla omsorgsdistrikt.

Dagavdeling

Begge omsorgssenter har avlastnings- og aktiviseringstilbud for hjemmeboende eldre. Ved begge dagavdelingene driftes det i gjennomsnitt syv plasser hver ukedag.