Pleie- og omsorgsområdet

Hovedtall

-4,4 %
Resultat
21,4 %
Andel av samlet driftsramme
523,9
Årsverk
8,3 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk oversikt for pleie- og omsorgsområdet

Økonomisk oversikt for pleie- og omsorgsområdet
Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik 2017 Budsjett 2018
Fellesområdet pleie og omsorg -24 272 -26 484 -2 212 -22 801
Glomstua omsorgssenter 114 020 106 479 -7 541 109 858
Kirkebakken omsorgssenter 48 027 45 056 -2 971 44 050
Råkhaugen omsorgssenter 53 958 53 545 -413 58 358
Bergmo omsorgssenter 64 366 64 507 141 64 976
Kleive og Skåla omsorgssenter 63 525 63 041 -484 64 864
Totalt på pleie- og omsorgsområdet 319 624 306 144 -13 480 319 305
(Beløp i 1 000 kroner)

Ressursbruk per sykehjemsplass

Glomstua sykehjem har en relativt høy ressursbruk per plass sammenlignet med de andre sykehjemmene som drifter ordinære langtidsplasser. Årsaken til høye kostnader ved Glomstua sykehjem er i hovedsak knyttet til ressurskrevende tjenestemottakere.

Kirkebakken og Råkhaugen er spesialiserte institusjoner, og er tildelt større ressurs per plass enn sykehjem med ordinære langtidsplasser. Fra mars 2017 ble 16 plasser ved Kirkebakken sykehjem omgjort fra korttidsplasser til ordinære langtidsplasser.

Institusjonene Bergmo, Kleive og Skåla drifter kun ordinære langtidsplasser. Kleive og Skåla har høyere kostnad enn Bergmo på grunn av at nattressurs fordeles på færre plasser. Bergmo sykehjem skiller seg ut med lavest ressursbruk per sykehjemsplass.

Utvikling antall sykehjemsplasser

Utvikling antall sykehjemsplasser
2014 2015 2016 2017
Antall sykehjemsplasser 246 238 232 232

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -7,1 % -2,4 % -1,6 % -4,4 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 10,7 % 11,3 % 9,4 % 8,3 %
Tjenesteleverandør
Brukerundersøkelse hjemmetjenesten - brukere 4,5 - 4,7 - -
Brukerundersøkelse beboere i institusjon 4,5 - - 4,9 -
Brukerundersøkelse pårørende til beboere i institusjon 4,5 - - 4,2 -

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 369 981 331 399 305 088 319 624
Budsjett 345 515 323 521 300 275 306 144
Avvik -24 466 -7 878 -4 813 -13 480

Pleie- og omsorgsområdet hadde et merforbruk på 13 480 031 kroner.

Institusjonsdriften ved omsorgsenhetene fikk den største andelen av merforbruket med 12,8 mill. kroner. Fellesområdet fikk en merinntekt fra oppholdsbetaling institusjon på 4,0 mill. kroner, slik at merforbruket på institusjonsdriften totalt ble på 8,8 mill. kroner. I tillegg fikk betaling for utskrivningsklare pasienter i sykehus et merforbruk på 5,3 mill. kroner.

Merforbruket på institusjonsdriften har flere årsaker:

  • Beboere i institusjon med behov for ekstra ressurser fikk et merforbruk på 6,2 mill. kroner. Det er spesielt institusjonene på Glomstua og Råkhaugen som fikk slike merforbruk. Det har gjennom året vært en gjennomgang av vedtak for om mulig effektivisere ressursbruken knyttet til ressurskrevende tjenestemottakere.
  • Pukkelkostnader som følge av omstrukturering av institusjonsdriften, flytting av plasser og tilpasning til bemanningsnorm har gitt økonomiske utfordringer.
  • Utskrivningsklare pasienter i sykehus fikk et merforbruk på 5,3 mill. kroner. Kommunen mottok i juli 2017 avgjørelse fra nasjonal tvisteløsningsnemd om uenigheten med Helse Møre og Romsdal HF om brudd på samarbeidsavtalens delavtale 5a, punkt 6.1. Tvisteløsningsnemda ga kommunen medhold med tilbakevirkende kraft fra januar 2016. I 2017 manglet epikrise eller tilsvarende legedokumentasjon ved 45 pst. av utskrivningene. Med bakgrunn i avgjørelsen fra nasjonal tvisteløsningsnemd, ble utgiften til utskrivningsklare pasienter i regnskap 2017 redusert med 1,8 mill. kroner. Dette beløpet er ført som en kortsiktig fordring som kommunen forventer å få refundert fra helseforetaket. Tilsvarende ble det i regnskap 2016 ført en fordring på 3,2 mill. kroner slik at det samlede kravet mot Helse Møre og Romsdal HF ved årsavslutning 2017 er på 5,0 mill. kroner.

Tjenester til hjemmeboende fikk et samlet merforbruk på 0,5 mill. kroner. Dagaktivitetstilbud for eldre fikk et mindreforbruk på 1,1 mill. kroner. Det positive avviket skyldes i hovedsak en merinntekt fra statlig tilskudd til utvidelse av dagaktiviteter for personer med demens. Husleie til Molde Eiendom KF for vakante omsorgsboliger fikk et merforbruk på 1,0 mill. kroner. Betalt husleie til foretaket ble spesielt stor i 2017. En vil gjennomgå prosessen rundt tildeling av boliger for om mulig å redusere utgiftene til ledige boliger.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enhetene arbeider kontinuerlig for å videreføre den positive utviklingen når det gjelder redusert sykefravær. Spesielt gledelig er det å se at bruken av legemeldt fravær inntil 16 dager går ned. Dette gir en positiv effekt da det i de aller fleste tilfeller åpner for en tettere kontakt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Kompetanseutvikling er et viktig tiltak for å styrke den ansatte i å kunne stå i ulike krevende situasjoner. Videre jobbes det systematisk og godt med lederutvikling og ulike tiltak i samarbeid med AMU. Kulturbygging og holdningsskapende arbeid der alle ansatte involveres, er viktige momenter i sykefraværsprosjektet NED.

Årsverk:

Reduksjon av årsverk i 2016 skyldes i hovedsak reduksjon av antall sykehjemsplasser samt overføring av psykisk helse til helsetjenesten.

Antall utførte årsverk har økt med 6,2 årsverk fra 2016 til 2017. Årsaken er i hovedsak en utviding av antall dagaktivitetsplasser for personer med demenssykdom. Tjenester til hjemmeboende ble også styrket med 2,4 mill. kroner i budsjett 2017. En stor del av bevilgningen ble brukt til finansiering av tjenester med merforbruk, men budsjettvedtaket bidro også til en vekst i antall årsverk.

I tillegg har det vært en økning i utførte årsverk som er knyttet til ressurskrevende tjenestemottakere med behov for økte personalressurser. Ellers påvirkes antall årsverk utfra hvor mye ekstra ressurser som leies inn i ferieperioder samt ved sykefravær. Noen omsorgsenheter har overtallighet etter omorganiseringer og arbeider med tilpasninger til bemanningsnorm. I 2017 ble seksten sykehjemsplasser omgjort fra korttidsplasser til langtidsplasser noe som gir redusert bemanningsfaktor.

Tjenesteleverandør

Det er ikke gjennomført nye bruker- eller pårørendeundersøkelser i 2017.

I 2016 ble det gjennomført brukerundersøkelse for beboere i institusjon og deres pårørende. Resultatene viste blant annet at beboerne føler seg trygge og trives sammen med de ansatte, mens det er forbedringspotensiale når det gjelder informasjon og brukermedvirkning. Enhetene har jobbet videre med resultatet av undersøkelsen. Blant annet er det kommet i gang flere brukerutvalg.

Enhetene har levert tjenester med god kvalitet også i 2017. Det er liten endring i antall personer som mottar tjenester, men kompleksiteten i de tjenestene som ytes er større. Det stilles større krav til kompetanse hos de som yter tjenestene. Det viser seg særlig utfordrende å rekruttere kompetanse på høgskolenivå for å løse de ulike medisinsk krevende oppgavene.

Det har gjennom året vært økonomiske utfordringer knyttet til ressurskrevende tjenester både i institusjon og hjemmetjeneste. Noen av utfordringene var kjent og ble delvis løst i budsjettet, men det har også oppstått behov for nye tjenester i budsjettåret der enhetene har jobbet med ulike tiltak for å finne løsninger.

Høsten 2017 ble tilbudet om hverdagsrehabilitering utvidet til å omfatte alle omsorgsdistrikt. Hverdagsrehabiliteringsteamet jobber godt sammen med de ansatte i hjemmetjenesten slik at felles fokus rettes mot «hva er viktig for deg» med vektlegging av brukers egne ressurser for å greie hverdagslivets gjøremål best mulig uten bistand.

Kommunen har inngått samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å skape en mer demensvennlig kommune. Det har i den anledning vært avholdt kurs for ansatte i drosjenæringen og butikkansatte. Kommunen er med i et nasjonalt prosjekt «Systematisk oppfølging etter demensdiagnose». Mot slutten av året ble det gjennomført brukerskole for personer med ny diagnostisert demensdiagnose. I tillegg er pårørendeskole og aktivitetsvennkurs gjennomført i nært samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen og Molde og omegn demensforening.

Det har også i 2017 vist seg utfordrende å ha tilstrekkelig kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra helseforetaket til oppfølging ved korttidsinstitusjon. På tampen av året ble det inngått avtale om kjøp av tre korttidsplasser ved Midsund sykehjem.

Fra 2016 har det vært ført månedlig oversikt over avvik knyttet til elektronisk oversendt epikrise eller tilsvarende legedokumentasjon ved utskrivning fra helseforetaket. Det er en positiv utvikling der en i 55 pst. av utskrivningene i 2017 fikk med nødvendig legedokumentasjon ved utskrivning, mot 21 pst. i 2016.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Bergmo omsorgssenter – nedkjølingsskap 3056 322 300 -22
Digitale trygghetsalarmer 1038 1 150 1 382 232
Glomstua omsorgssenter – kjøkken 3055 252 1 058 806
Kirkebakken omsorgssenter – oppgradering vaskeri 3703 - 625 625
Råkhaugen omsorgssenter – inventar 3702 523 500 -23
Skåla omsorgssenter – ny dagsenterbuss 3704 - 1 100 1 100

Bergmo omsorgssenter – nedkjølingsskap

Institusjonskjøkken Bergmo har ikke hatt nedkjølingsskap, men har tidligere løst dette på andre måter. Etter meldt avvik fra mattilsynet, ble kjøp av nedkjølingsskap vedtatt i budsjettrevisjonen. Investeringen ble gjennomført i henhold til budsjett og prosjektet er avsluttet.

Digitale trygghetsalarmer

Arbeidet med skifting fra analoge til digitale alarmer ble videreført i 2017. Samlet er det i perioden kjøpt inn cirka 460 digitale alarmer med tilhørende røykvarslere. Prosjektet er nå avsluttet og fikk et mindreforbruk på 0,2 mill. kroner i forhold til bevilgning.

Glomstua omsorgssenter – kjøkken

Gjelder bevilgning til utstyr institusjonskjøkken som ikke ble skiftet ut ved renovering i 2010, samt utskifting av matbil. I tillegg ble bevilgning fra 2016 til uttesting av alternativ produksjonsteknikk av middagsservering overført fra 2016 til 2017 i budsjettrevisjonen. Det gjenstår fortsatt noen avklaringer rundt innkjøp av nye transporttraller og oppvarmingstraller. Ny matbil ble forsinket og blir først levert i mars 2018. Gammel matbil vil samtidig bli solgt til innbyttepris og ubrukt bevilgning vil bli søkt overført til budsjett 2018.

Kirkebakken omsorgssenter – oppgradering vaskeri

Maskiner og utstyr i vaskeriet ved Kirkebakken omsorgssenter er nedslitt og det er behov for utskifting. Manglende kapasitet gjør at prosjektet ikke ble gjenomført i 2017. I tillegg må bygningsmessige forhold avklares før prosjektet kan gjennomføres. En vil komme tilbake til søknad om ny bevilgning i revidert budsjett 2018 eventuelt til budsjett 2019.

Råkhaugen omsorgssenter – inventar

I forbindelse med utflytting av krisesenteret og tilbakestilling av lokalene til sykehjemsdrift i februar 2017, var det behov for supplering av inventar og utstyr. I budsjettrevisjonen ble prosjektet utvidet da det også viste seg nødvendig å få på plass løsninger rundt hygieniske forhold for å oppnå en effektiv drift. Investeringen ble gjennomført i henhold til budsjett og prosjektet er avsluttet.

Skåla omsorgssenter – ny dagsenterbuss

Ny buss til dagsenteret på Skåla ble først levert i februar 2018. Kjøp av ny buss og salg av gammel buss er ført i regnskapet for 2018 med til sammen 1,1 mill. kroner i henhold til budsjett 2017. Ubrukt bevilgning fra 2017 vil derfor bli søkt overført til budsjett 2018.

Fremtidige utfordringer

Arbeidet med ny helse- og omsorgsplan vil beskrive store deler av de utfordringer og muligheter som tjenesteområdet vil stå overfor i årene fremover. Planen skal legges frem til godkjenning høsten 2018. Her vil tema som forebygging og mestring, tilgjengelighet, dimensjonering og lokalisering, samarbeid og kompetanse måtte konkretiseres i større grad enn dagens plan gjør.

I store trekk vil kommunens utfordringer i et litt lengre perspektiv være knyttet til veksten i antall eldre over 80 år. Rekruttering av ansatte og evnen til å utvikle bærekraftige tjenester som sikrer kommunens innbyggere gode, trygge og tilrettelagte tjenester vil også være utfordrende.

Fremskrivning viser at Molde kommune de nærmeste årene vil ha en svak, men jevn demografisk utvikling innenfor aldersgruppen 80 år og eldre. De påfølgende årene frem mot 2030 viser betydelig vekst. Området har fortsatt et betydelig press på sine tjenester. Det vil derfor være behov for styrking for å møte denne veksten. Arbeidet med ny helse- og omsorgsplan må fange opp og tilrettelegge slik at kommunen møter endringene på en god og bærekraftig måte.

Som følge av den demografiske utviklingen, vil antall personer med demenssykdom også øke. Nasjonal demensplan 2020 har definert noen strategiske grep som går på selvbestemmelse, involvering og deltagelse, forebygging, diagnostisering, aktivitet og gode pasientforløp med systematisk oppfølging og tilpasset tjenestetilbud. Dette er signaler og føringer som kommunen må følge opp i eget planverk. Det blir derfor utarbeidet egen fagplan for demensomsorgen i forbindelse med arbeid med ny helse- og omsorgsplan.

Arbeidet med å kunne tilby gode velferdsteknologiske løsninger, som bidrar til å gi tjenestemottakere økt trygghet og selvstendighet, fortsetter gjennom arbeidet i spredningsprosjektet. Den teknologiske utviklingen skjer raskt, og kommunens strategi for digitalisering og velferdsteknologi viser hvordan denne møtes og samtidig å være i stand til å endre sin tjenestedesign slik at gevinster kan hentes ut.

Kommunen vil være vertskommune for nye SNR (Sykehuset Nordmøre og Romsdal). Konseptrapporten for hva det nye sykehuset skal inneholde, viser en retning som gir reduksjon i døgnbehandlingsplasser og økt dag- og poliklinisk behandling. Det vil de neste årene være særdeles viktig å jobbe med strategi og tiltak for å møte denne utfordringen som ligger i at mer pasientbehandling forventes utført av kommunen.

KOSTRA

113 092 109 351 112 247 114 138
107 042 104 458 107 510 109 768
124 856 114 519 112 904 122 904
Netto driftsutgifter pleie og omsorg per innbygger 67 år og over, konsern

Indikatoren viser netto driftsutgifter per innbygger 67 år og over. Selv om det er personer i alle aldre som mottar pleie- og omsorgstjenester, er hovedmålgruppen i KOSTRA 67 år og over. Det er denne målgruppen som best skal fange opp ulikheter i demografi og dermed i utgangspunktet behov for pleie- og omsorgstjenester.

Tjenestefunksjonene aktiviserings- og servicetjenester, institusjonsdrift, tjenester til hjemmeboende, samt drift av institusjonslokaler inngår i indikatoren. I Molde kommune er det her snakk om utgifter til pleie og omsorg og tiltak funksjonshemmede samt utgifter til tilhørende bygg (Molde Eiendom KF).

Netto driftsutgifter pleie og omsorg samlet sett, har i perioden 2014–2017 økt for Molde kommune og de to sammenligningsgruppene. Molde kommune fikk i 2015 en reduksjon i netto driftsutgifter til pleie og omsorg. I 2016 økte utgiftene igjen, men fortsatt på et lavere nivå enn i 2014. Korrigeres det for antall innbyggere over 67 år, viser indikatoren at netto driftsutgifter gikk ned også i 2016 for Molde kommune. I 2017 økte netto driftsutgifter til pleie og omsorg for Molde kommune utover det som kan tilskrives øning i antall innbygger over 67 år.

Molde kommune har i perioden hatt en vridning i sin tjenesteproduksjon på området fra institusjon til tjenester til hjemmeboende. Molde kommune fikk i 2016 tilnærmet like høye utgifter til tjenester til hjemmeboende som kommunegruppe 13. I 2017 økte Molde kommune netto driftsutgifter innen pleie og omsorg både til hjemmeboende og til institusjonsdrift utover veksten i begge sammenligningsgruppene.

50 550 48 580 49 838 50 223
46 586 45 242 46 784 47 105
62 863 55 508 52 616 55 055
Netto driftsutgifter til institusjonsdrift per innbygger 67 år og over, konsern

Indikatoren viser netto driftsutgifter til institusjonsdrift per innbygger 67 år og over. Dette inkluderer netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester i institusjon og institusjonslokaler. Det meste av utgiftene i denne indikatoren ligger hos omsorgssentrene. Men også tiltak funksjonshemmede og Molde Eiendom KF har utgifter som inngår i indikatoren.

Molde kommune fikk i 2017 lavere netto driftsutgifter til institusjonsdrift enn i 2014, til tross for en stor økning i aldersgruppen 67 år og over. Både reduserte netto driftsutgifter og økt antall i aldersgruppen 67 år og over er årsaken til nedgangen i indikatoren.

I 2014 fikk Molde kommune en økning i utgiftene som delvis skyldes store omorganiseringer av institusjonsdriften. Kommunens utgifter til institusjonsdrift ble vesentlig redusert både i 2015 og 2016. Dette har sammenheng med reduksjon i antall sykehjemsplasser i 2015 og 2016. I 2017 økte netto driftsutgifter til institusjonsdrift i Molde kommune i større grad enn hos sammenligningsgruppene. I 2017 fikk også Molde kommune høyere brutto driftsutgifter per kommunal plass enn begge sammenligningsgruppene.

Det var spesielt utgifter til utskrivningsklare pasienter fra sykehuset som økte med 6,0 mill. kroner fra 2016 til 2017. I tillegg bidro redusert statlig tilskudd fra ressurskrevende tjenester med 4,2 mill. kroner til utgiftsøkningen. Endret beregningsmetode for statlig tilskudd ressurskrevende tjenester, samt at flere tjenestemottakere ikke lenger ble omfattet av ordningen på grunn av alder, bidro til en økning av netto driftsutgifter til institusjonsdrift.

I tillegg til å ha en større andel eldre innbyggere, har Molde kommune en høyere institusjonsdekning enn kommunegruppe 13. Molde kommune har i 2017 en dekningsgrad for plasser i institusjon i pst. av innbyggere 80 år og over på 18,4 pst. Dekningsgraden for kommunegruppe 13 er på 16,2 pst. og dette er den viktigste årsaken til at Molde kommune fortsatt har høyere netto driftsutgifter enn kommunegruppe 13. Molde kommunes dekningsgrad på 18,4 pst. er også noe høyere enn landet uten Oslo som i 2017 var på 17,9 pst.

56 628 55 028 56 467 57 787
54 352 53 299 54 665 56 587
56 107 53 629 55 188 62 153
Netto driftsutgifter tjenester til hjemmeboende per innbygger 67 år og over, konsern

Indikatoren viser netto driftsutgifter per innbygger 67 år og over til tjenester til hjemmeboende. I Molde kommune er disse utgiftene i all hovedsak i hjemmetjenesten innenfor pleie- og omsorgsområdet og tiltak funksjonshemmede. Men i forbindelse med omorganisering av psykisk helse i 2017, fikk også ressurstjenesten vesentlige utgifter til hjemmeboende fra 2017.

Tiltak funksjonshemmede ble fra 2016 resultatområdet med størst andel netto driftsutgifter til hjemmeboende. Enheten økte netto driftsutgifter til hjemmeboende i 2016 med 12,4 mill. kroner og i 2017 ytterligere med 13,4 mill. kroner. Økningen hos tiltak funksjonshemmede skyldes i hovedsak etablering og styrking av ressurskrevende tjenester. Pleie- og omsorgsområdet hadde størst økning i 2014, da nattpatruljen ble styrket og døgnbemannet bofelleskap i Gotfred Lies plass ble etablert. I 2016 fikk pleie- og omsorgsområdet en reduksjon i netto driftsutgifter som i hovedsak skyldes overføring av psykisk helse til helsetjenesten. I 2017 økte pleie- og omsorgsområdet sin andel med 5,4 mill. kroner. Hjemmetjenesten ble da styrket med 2,4 mill. kroner i tillegg til ordinær lønnsvekst.

Figuren viser at Molde kommune årene 2014 til 2015 har litt høyere netto driftsutgifter per innbygger i målgruppen enn kommunegruppe 13. I 2017 fikk Molde kommune betydelig høyere utgifter på denne indikatoren enn kommunegruppe 13. I årene 2014 til 2016 lå Molde kommune under nivået for landet uten Oslo. Dette ble endret i 2017 da Molde kommune også havnet betydelig over landsgjennomsnittet. Endret beregningsmetode for statlig tilskudd til ressurskrevende tjenester fra 2017 økte indikatoren for Molde kommune med 10,7 mill. kroner. Netto driftsutgifter økte betydelig når statlig tilskudd til ressurskrevende tjenester ble redusert.

Forsinket gjennomføring av tiltak som kan redusere driftsutgiftene hos tiltak funksjonshemmede har også bidratt til at indikatoren for Molde kommune i 2017 er vesentlig høyere enn begge sammenligningsgruppene. Endringen i perioden har også sammenheng med vridning i tjenesteproduksjonen fra institusjon til hjemmebaserte tjenester.

Nøkkeltall institusjoner eldre og funksjonshemmede, konsern

Nøkkeltall institusjoner eldre og funksjonshemmede, konsern
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Prioritering
Plasser i institusjon i pst. av mottakere av pleie- og omsorgstjenester 21,8 20,7 18,4 16,5 16,9 16,0 17,4 17,1 16,9
Institusjonsdrift - andel av netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester, i pst. 48,5 46,6 44,8 43,3 43,5 42,9 44,4 44,4 44,0
Produktivitet/enhetskostnader
Korrigerte brutto driftsutgifter institusjon, per kommunal plass 1 134 496 1 175 058 1 208 254 1 089 124 1 175 058 1 181 385 1 051 122 1 101 656 1 136 461
Dekningsgrader
Plasser i institusjon i pst. av innbyggere 80 år og over 18,8 18,3 18,4 16,6 16,4 16,2 18,1 18,0 17,9
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon, i pst. 5,3 5,0 5,0 4,5 4,2 4,3 5,0 4,8 4,6
Andre nøkkeltall
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens, i pst. 16,5 17,2 17,2 27,0 27,6 26,6 26,3 27,8 26,5
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering, i pst. 3,3 3,4 5,2 6,9 6,7 6,9 7,9 7,8 7,7
Brukerbetaling i institusjon i forhold til brutto driftsutgifter, i pst. 12,8 13,0 12,9 12,9 12,5 12,1 13,0 12,6 12,2

Nøkkeltall tjenester til hjemmeboende, konsern

Nøkkeltall tjenester til hjemmeboende, konsern
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Prioritering
Tjenester til hjemmeboende - andel av netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester, i pst. 46,8 48,9 50,6 51,0 50,8 51,6 50,3 50,3 50,6
Dekningsgrad
Mottakere av hjemmetjenester, per 1 000 innbyggere 80 år og over 288 300 296 312 293 299 328 324 321
Produktivitets-/enhetskostnader
Brukerbetaling, praktisk bistand, i pst. av brutto driftsutgifter 0,5 0,6 0,5 1,1 1,1 1,1 1,3 1,2 1,2
Andel hjemmeboende med høy timeinnsats 11,0 10,2 9,5 7,0 7,3 7,4 7,2 7,3 7,3
Andel hjemmetjenestemottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over 11,3 12,2 14,3 13,6 14,0 14,3 13,2 13,8 14,1
Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester 295 587 289 754 266 455 236 414 257 197 255 998 237 967 247 605 255 538

Andre nøkkeltall

Andre nøkkeltall

Andre nøkkeltall
2015 2016 2017
Kommunenivå
Antall 80 år og over 1266 1 266 1 262
Brukere – bare praktisk bistand (daglige gjøremål) 66 57 83
Brukere – bare helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie) 484 514 589
Brukere – både helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand 266 269 320
Gjennomsnittlig tildelte timer praktisk bistand per uke 17,2 17,6 19,0
Gjennomsnittlig tildelte timer helsetjenester i hjemmet per uke 4,3 4,0 3,6*
Brukere av trygghetsalarm 441 438 537
Utlånte hjelpemidler fra kommunens lager 2 278 2 341 2 170
Utlån av hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen i Ålesund 4 139 3 537 2 869
Innlevering av hjelpemidler til hjelpemiddelsentralen i Ålesund 2 920 1 883 1 661
Pleie- og omsorgsområdet
Mottakere av omsorgslønn 29 29 29
Gjennomsnittlig tildelte timer omsorgslønn per uke per mottaker 4,4 4,5 4,1
Matombringing antall utleverte porsjoner 45 990 49 644 43 049
Matombringing antall mottakere 248 266 276
Aktivitetstilbud for hjemmeboende med demenssykdom 36 49,5** 54,4
Mottakere av ressurskrevende tjenester under 67 år 12 9 5
Mottakere av ressurskrevende tjenester over 67 år 5 4 5
Antall trygdeboliger eller andre boliger med utpekingsrett 66/16 89 89
Antall omsorgsboliger 236 195 195
Antall døgnbemannede omsorgsboliger 34 34 30***
Antall sykehjem 6 6 6
Antall sykehjemsplasser 238 232 232
Enerom i pst. 88,5 85,4 86,0
Mottatte søknader fast plass i sykehjem 155 196 228
Vedtak faste plasser i sykehjem 127 148 191
Antall avslag sykehjemsplass 32 27 21
Nøkkeltall på kommunenivå er hentet ut fra IPLOS-statistikk for aktuellt år og omfatter alle tildelte timer og mottakere av tjenestene i kommunen, uavhengig av hvilken enhet som leverer tjenesten. Nøkkeltall på pleie- og omsorgsnivå er hentet ut fra fagsystemet og bearbeidet til å gjelde tjenester levert av pleie- og omsorgsenhetene utenom tiltak funksjonshemmede.

* Fra 2017 ble alle mottakere av hjemmesykepleie knyttet til ressurstjenesten lagt inn i fagsystemet Gerica. Ikke alle har per 31.12.17 oppdaterte IPLOS registreringer. Snittallet for 2017 går derfor ned.

** En velger å benytte samme definisjon på en plass på aktivitetstilbud for hjemmeboende med demenssykdom som ligger til grunn for tildeling av tilskudd fra Helsedirektoratet.

*** Reduksjon i 2017 skyldes at 4 av boenhetene ble overført fra pleie og omsorg til ressurstjenesten.

Om enheten

Pleie- og omsorgsområdet yter tjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven, herunder dagtilbud, praktisk bistand, hjemmesykepleie og heldøgns omsorg i bolig og institusjon. Tjenesten er inndelt i seks geografiske omsorgsdistrikt med varierende tjenestetilbud.