Råkhaugen omsorgssenter

Hovedtall

-0,8 %
Resultat
3,8 %
Andel av samlet driftsramme
88,3
Årsverk
8,1 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -1,9 % -2,2 % -3,0 % -0,8 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 12,8 % 11,1 % 8,4 % 8,1 %
Tjenesteleverandør
Brukerundersøkelse pårørende til beboere i institusjon 4,5 - - 4,3 -

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 32 461 44 952 51 257 53 958
Budsjett 31 868 43 981 49 777 53 545
Avvik -593 -971 -1 480 -413

Enheten hadde et merforbruk på 413 495 kroner.

Sykehjemsdriften fikk et merforbruk på 1,2 mill. kroner. Av dette skyldes 0,7 mill. kroner ekstrainnleie til 3 ressurskrevende beboere i siste halvår. Dagaktivitetstilbudet fikk et mindreforbruk på 1,0 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak en merinntekt på 0,9 mill. kroner i statstilskudd til utvidet dagaktivitetstilbud for personer med demens. Det er i tillegg merforbruk ved bofellesskapet og vaskeriet med til sammen 0,2 mill. kroner.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Det oppleves svært positivt at sykefraværet har gått ned hvert år siden oppstart på Råkhaugen i 2013. Fraværet er i vesentlig grad ikke knyttet til arbeidsrelatert fravær. Ledelse og ansatte har tro på at holdningsskapende arbeid i forbindelse med sykefraværsprosjektet NED vil gi positive ringvirkninger. Det er viktig å jobbe kontinuerlig med kompetanseutvikling for at de ansatte skal tåle å stå i de utfordringer som pasientgruppen kan gi. Å rekruttere nye ansatte med riktig kompetanse er svært krevende. Manglende riktig kompetanse fører til økt belastning på faste ansatte. Den enkelte sykmeldte følges kontinuerlig opp i forhold til behandling, tilrettelegging og fremtidig arbeidsevne.

Årsverk:

Økningen i antall årsverk i 2016 skyldes flere ansatte på dagsenteret der antall plasser ble økt. Ekstrainnleie til ressurskrevende tjeneste, bidro også til en økning i antall variable årsverk i 2016. Fra mars 2017 åpnet en ny korttidsavdeling på sykehjemmet med 8 plasser som ble overført fra Kirkebakken omsorgssenter noe som økte antall årsverk til institusjonsdriften. Enheten hadde også ekstrainnleie på 3 ressurskrevende brukere siste halvår 2017 noe som påvirker antall variable årsverk.

Tjenesteleverandør

Det er ikke gjennomført nye bruker- eller pårørendeundersøkelser i 2017.

Det er avholdt pårørendemøte ved sykehjemmet der resultatet av undersøkelsen i 2016 ble gjennomgått. En hadde en Lean-gjennomgang av hva den enkelte pårørende opplever som viktige tiltak/tjenester underveis i sykdomsforløpet. Det ble også valgt et brukerutvalg ved sykehjemmet.

Dette har vært et spennende år på veien til å utvikle gode tjenester til personer med demens og deres pårørende. Kommunen skrev i januar under en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å skape en mer demensvennlig kommune. Det har vært holdt kurs for ansatte i drosjenæringen og butikkansatte. Det er startet brukerskoler for personer med nydiagnostisert demensdiagnose, og enheten er med i et nasjonalt prosjekt «Systematisk oppfølging etter demensdiagnose». I tillegg er pårørendeskole og aktivitetsvennkurs gjennomført i nært samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen og Molde og omegn demensforening. Sistnevnte har også hatt lørdagskafe en gang i måneden.

Om enheten

Sykehjem

På Råkhaugen ligger kommunens skjermede enheter for personer med demens. I 2017 har institusjonen driftet 48 plasser, 40 plasser for langtidsopphold og 8 korttids-/avlastningsplasser.

Dagavdeling

Enheten leverer avlastnings- og aktiviseringstilbud for hjemmeboende eldre og yngre med demens fra hele kommunen. Driften ble fordoblet fra januar 2017 og har i dag 55 plasser. Dagavdelingen har også åpent to kvelder i uken og på lørdager.

Grunnet store distanser og individuelle behov, driftes det desentraliserte plasser på dagsentrene ved Kleive og Skåla omsorgsdistrikter, samt ved bofellesskapet på Gotfred Lies plass og leide lokaler ved Romsdalsmuseet.

Bofelleskap

Råkhaugen bofelleskap har 8 boenheter og er et døgnbemannet botilbud for personer med demens.

Vaskeri

Enheten vasker alt tøy for Råkhaugen, Glomstua og Bergmo sykehjem, samt bofelleskapet på Råkhaugen.