Tiltak funksjonshemmede

Hovedtall

-5,9 %
Resultat
12,1 %
Andel av samlet driftsramme
235,2
Årsverk
9,8 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Målekort

Målekort
Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -2,6 % 1,4 % -4,1 % -5,9 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 10,4 % 10,9 % 10,7 % 9,8 %
Tjenesteleverandør
Brukerundersøkelse - pårørende/brukerrepresentant 4,5 - 4,3 - 4,3
Brukerundersøkelse - hjemmetjenesten 4,5 - 4,4 - -
Andel uønsket deltid 0,0 % 10,0 % 8,6 % 7,0 % 6,5 %
Andel formell utdanning 100,0 % 63,0 % 80,2 % 81,8 % 74,5 %

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 150 728 151 875 167 673 182 862
Budsjett 146 899 154 055 161 043 172 600
Avvik -3 829 2 180 -6 630 -10 262

Enheten hadde et merforbruk på 10 262 045 kroner.

I hovedsak skyldes merforbruket utgifter knyttet til nye tjenestemottagere med oppstart i 2016 og 2017 som mangler finansiering. Enheten fikk i 2017 ansvar for tjenester til 23 brukere med endret ressursbehov. I budsjettrevisjon 2017 ble utgifter knyttet til 8 av disse tjenestene kompensert i enhetens ramme.

Lønn til støttekontakter og privat avlastning fikk et merforbruk på 2,8 mill. kroner. Denne tjenesten har de siste årene hatt merforbruk og enheten opplever en økende vedtaksmengde.

Av ulike grunner fikk ikke enheten gjennomført planlagt strukturell endring ved en driftsenhet som kunne gitt økonomiske innsparinger. Vurdering av omfang på vedtak og tjenester fra enheten, var opprinnelig tenkt gjennomført i 2017 med bistand fra annen kommune. Grunnet kapasitetsproblem hos annen kommune, ble ikke dette gjennomført. Avtale om ekstern konsulentgjennomgang av enheten ble derfor inngått etter en anbudsrunde og dette arbeidet startet opp i januar 2018.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har for første gang på 20 år et fravær under 10 pst., men fraværet er fortsatt høyt. Korttidsfraværet har vært stabilt de senere årene. Den største reduksjonen er knyttet til langtidsfravær. Enheten har jobbet systematisk med langtidssyke og ansatte med ulike utfordringer som ofte er en belastning for arbeidsfellesskapet. At fraværet fortsatt er høyt i enkelte driftsenheter, utfordrer enheten i hverdagen, og kan forringe kvalitet og kontinuitet i tjenesten. Arbeid på dette området blir fortsatt et satsingsområde i 2018. Enheten deltar i det nasjonale sykefraværsprosjektet NED.

Årsverk:

Økningen i antall utførte årsverk i 2016 er knyttet til etablering av botjeneste til nye tjenestemottakere. Økningen i antall årsverk fra 2016 til 2017 må sees i sammenheng med etablering av flere nye tjenestemottagere. Spesielt bidro etablering av tjenester på natt til de minste barna til en økning av variable årsverk i 2017.

Tjenesteleverandør

Enheten fikk gjennom året en vesentlig økning i antall tjenestemottagere utover det som var beskrevet i budsjettdokumentet for 2017. I budsjettrevisjon 2017 ble det gitt en styrking av rammen som finansierte deler av økt ressursbehov.

Kvalitetsmessig er tjenesten i hovedsak utført i tråd med regler og retningslinjer, men etter systemrevisjon fra Fylkesmannen i desember 2017, ble det gitt tre avvik for avlastningstjenesten. Bygningsmessige forhold var ett av avvikene, mens de to andre avvikene var knyttet til manglende politiattester og manglende fokus på førstehjelpskurs og generell opplæring til ansatte.

Fremtidige utfordringer

De økonomiske rammene oppleves fortsatt utfordrende i en tjeneste der det aller meste er lovpålagt. Basert på erfaring, vil presset på tjenestene som enheten leverer opprettholdes. Enheten er kjent med at flere ungdommer trenger botjenester. Dette kan medføre økning i enhetens utgifter.

Når det gjelder avlastningstjenesten, merker en økende pågang av søknader og erfarer at arealet på Røbekk har sine begrensninger. Det er i første omgang behov for å ta i bruk 3. etasje i bygget. Andre løsninger må eventuelt også drøftes. Det bør vurderes om SFO tilbudet for de eldste barna kan organiseres på annet vis og i andre lokaliteter enn i dag. Flere av barna har behov for skjerming og roligere betingelser.

Å harmonisere antall støttekontaktvedtak mot reell ramme, samt vri tilbudet over til mer gruppeaktivitet, er fortsatt utfordrende. Delvis fordi mange av brukerne har et betydelig individuelt behov, men også grunnet begrenset kapasitet til strategisk planlegging på dette området.

Det vil bli økt fokus på velferdsteknologi og enheten deltar i spredningsprosjektet. Det skal fortsatt arbeides med Lean-metodikk og strategisk kompetanseutvikling. For øvrig arbeides det i hele tjenesten målrettet med å redusere antall dispensasjoner fra utdanningskravet samt å øke kompetansen knyttet til bruk av tvang og makt i forhold til utviklingshemmede.

Enheten har i 2017 arbeidet med et anbud for en ekstern gjennomgang av hele tjenesten. Arbeidet kan forhåpentlig avdekke muligheter for endring i drift, frigjøring av driftsmidler og økt effektivitet.

Andre nøkkeltall

Nøkkeltall

Nøkkeltall
2014 2015 2016 2017
Brukere botjenesten 71 73 72 88
Barneboliger 3 2 6 9
Bokollektiv for eldre utviklingshemmede - - 6 6
Botreningskollektiv for ungdom - - - 6
Avlastningsplasser 6 6 6 6
Antall brukere av avlastningstjenesten 20 18 22 23
Antall brukere med privat avlastning 22 28 28 30
Antall døgn privat avlastning 523 333 718 810
Antall brukere med dagsentertilbud 56 51 57 57
Brukerstyrt personlig assistanse / privat tjenesteyting 5 5 6 9
Antall timer brukerstyrt personlig assistanse / privat tjenesteyting 21 606 22 261 42 666 41 731
Vedtak støttekontakt 68 149 184 199
Utbetalte timer støttekontakt 10 983 14 841 19 291 22 713
Vedtak omsorgslønn 46 51 49 53
Utbetalte timer omsorgslønn 12 047 12 197 9 563 9 962
Antall forebyggende tiltak 2 3 5 5
Antall ressurskrevende tjenester i statlig tilskuddsordning 34 32 32 31
Antall brukere med vedtak om tvang og makt - - - 12
Antall vedtak (tiltak) i forhold til tvang og makt 34 35 35 35
Antall dispensasjoner fra Fylkesmannen 127 124 102 96
Antall samlokaliserte boliger 8 8 8 8
Antall utviklingshemmede under 16 år 16 24 20 23
Antall utviklingshemmede over 16 år 78 77 89 98
Antall brukere med andre diagnoser* 65 144 151 154
Antall brukere i alt 159 245 260 275
* Økning fra 2014 til 2015 skyldes i hovedsak overføring av støttekontakttjenesten fra sosialtjenesten NAV Molde.

Om enheten

Tiltak funksjonshemmede yter følgende tjenester:

Botjenesten

Tjenesten yter omsorg, opplæring og praktisk bistand til voksne utviklingshemmede. Totalt 88 personer mottar tjenester i eget hjem.

Avlastningstjenesten

Tjenesten ytes til personer som bor i foreldrehjemmet og skal primært være et tilbud til pårørende med en vesentlig omsorgsbyrde. Det er seks døgnplasser i driftsenheten og 23 personer benyttet tilbudet i 2017. Avlastningstjenesten er etablert i tidligere Røbekk omsorgssenter.

Barneboliger

Det gis heldøgnstilbud til to barn. Syv barn mottar hjelp i hjemmet på natt eller avlastning i barneboligen.

Bokollektiv

Det gis heldøgnstilbud til seks eldre utviklingshemmede. Bokollektivet er etablert i tidligere Røbekk omsorgssenter. Det ble i 2017 etablert et botreningskollektiv i Øvre vei med seks døgnplasser og fem av disse plassene er i bruk så langt.

Enen dagsenter

Enen dagsenter har gitt tilbud til 57 voksne utviklingshemmede. Tilbudet er individuelt tilrettelagt. Det drives ulike former for produksjon, som vaskeri, bakeri, montasjearbeid og produksjon av tennbriketter, vedproduksjon og produksjon av håndarbeidsprodukter.

Andre tiltak

Tjenester som omsorgslønn, privat avlastning og støttekontakt ligger til denne driftsenheten. Brukerstyrt personlig assistanse og kjøpt privat tjenesteyting gis til ni brukere. Det gis også tjenester til 154 brukere som har andre diagnoser enn utviklingshemming.