Hovedtall

Etter store underskudd i 2013 og 2014 har de tre siste årene gitt overskudd etter at tidligere underskudd er dekket. Overskuddet for 2017 på 30,4 mill. kroner fremkommer av en avsetning av årets inntekter til disposisjonsfond på 7,6 mill. kroner og et udisponert mindreforbruk på 22,8 mill. kroner. Overskuddet for 2016 på 59,2 mill. kroner, ble i regnskapet for dette året vedtatt avsatt til disposisjonsfond.

Denne økonomiske snuoperasjonen har funnet sted samtidig som det gjennom de tre siste årene er levert gode tjenester til kommunens innbyggere både i kvalitet og omfang.

Hovedtall

30,4
Regnskapsresultat i mill. kroner
3,5 %
Netto driftsresultat
7,4 %
Sykefravær
1 879
Årsverk
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

(Beløp i 1 000 kroner)

Regnskapsresultat (udisponert)

(Beløp i 1 000 kroner)

Netto driftsresultat

Hovedtallene for netto ressursbruk for avdelinger, enheter og fagområder i 2017 og i budsjettet for 2018 er som følger:

(Beløp i 1 000 kroner)

Hovedtall samlet for avdelinger, enheter og fagområder

Hovedtall samlet for avdelinger, enheter og fagområder
Regnskap Revidert budsjett Avvik Budsjett
2017 2017 2017 2018
Stab 108 878 120 398 11 520 130 302
Rådmannen 7 317 11 758 4 441 14 468
Plan- og utviklingsavdelingen 19 861 22 854 2 993 24 384
Driftsavdelingen 8 765 8 977 212 10 377
Personal- og organisasjonsavdelingen 55 476 58 535 3 059 62 486
Økonomiavdelingen 17 459 18 274 815 18 587
Skole 272 282 270 856 -1 426 277 082
Fellesområdet skole 3 989 6 041 2 052 9 836
Kvam skole 15 265 15 243 -22 15 034
Sellanrå skole 26 894 26 862 -32 26 967
Langmyra skole 34 943 35 691 748 36 383
Nordbyen skole 21 518 21 755 237 21 648
Kviltorp skole 34 232 35 257 1 025 35 860
Kleive oppvekstsenter 11 204 11 313 109 11 729
Bolsøya skole 7 439 7 049 -390 6 943
Vågsetra barne- og ungdomsskole 22 954 22 842 -112 23 195
Sekken oppvekstsenter 4 631 4 856 225 4 762
Bekkevoll ungdomsskole 33 535 31 996 -1 539 31 697
Bergmo ungdomsskole 23 754 22 935 -819 23 838
Skjevik barne- og ungdomsskole 21 345 19 399 -1 946 19 624
Molde voksenopplæringssenter 10 579 9 617 -962 9 566
Barnehage 199 435 200 995 1 560 202 351
Fellesområdet barnehage 126 326 125 442 -884 127 291
Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager 14 169 14 249 80 14 581
Hatlelia barnehage 8 772 8 930 158 9 689
Kvam og St. Sunniva barnehager 12 564 12 552 -12 12 154
Hjelset barnehage 9 357 10 025 668 9 824
Barnas Hus barnehage 10 011 9 871 -140 9 852
Langmyra og Banehaugen barnehage 6 767 7 105 338 6 594
Lillekollen barnehage 11 470 12 821 1 351 12 366
Familie og sosial 197 703 196 749 -954 185 986
Barneverntjenesten 31 459 33 269 1 810 33 592
Sosialtjenesten NAV Molde 35 063 33 433 -1 630 35 193
Flyktningtjenesten 94 949 94 927 -22 81 054
Ressurstjenesten 36 231 35 120 -1 111 36 147
Helse og omsorg 578 718 557 390 -21 328 571 364
Helsetjenesten 76 232 78 646 2 414 77 960
Fellesområdet pleie og omsorg -24 272 -26 484 -2 212 -22 801
Glomstua omsorgssenter 114 020 106 479 -7 541 109 858
Kirkebakken omsorgssenter 48 027 45 056 -2 971 44 050
Råkhaugen omsorgssenter 53 958 53 545 -413 58 358
Bergmo omsorgssenter 64 366 64 507 141 64 976
Kleive og Skåla omsorgssenter 63 525 63 041 -484 64 864
Tiltak funksjonshemmede 182 862 172 600 -10 262 174 099
Teknisk 35 176 36 786 1 610 36 310
Brann- og redningstjenesten 22 754 21 737 -1 017 22 070
Byggesak og geodata 984 1 536 552 934
Molde bydrift 11 438 13 513 2 075 13 306
Kultur 43 659 44 212 553 44 582
Kulturtjenesten 34 551 34 942 391 36 078
Kulturskolen 9 108 9 270 162 8 504
Netto avdelinger, enheter og fagområder 1 435 851 1 427 386 -8 465 1 447 977

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -2,7 % 1,0 % 0,8 % -0,6 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 8,6 % 8,6 % 8,3 % 7,4 %
Tjenesteleverandør
Elevundersøkelse 7. trinn 4,5 4,8 5,0 5,0 4,8
Elevundersøkelse 10. trinn 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4
Grunnskolepoeng 40 39,9 40,8 42,3 41,3
Andel formell utdanning - barnehage 100,0 % - 88,9 % 82,5 85,3
Venteliste barn med rett til barnehageplass 0 0 0 0 0
Fristbrudd barnevern 15,0 % 27,0 % 17,7 % 13,7 % 9,6 %
Brukerundersøkelse - ressurstjenesten 4,5 5,3 5,3 5,4 -
Brukerundersøkelse NAV (statlig) 4,5 4,8 4,8 - -
U23: Andel kontakt etter 48 timer 0 0 0 0 0
Brukerundersøkelse helsestasjon for ungdom - HFU 4,5 - - 5,5 -
Brukerundersøkelse 2. trinn grunnskole - foreldre/foresatte 4,5 - - 4,8 -
Brukerundersøkelse 9. trinn grunnskole 4,5 - - 4,4 -
Brukerundersøkelse 2. trinn videregående skole 4,5 - - 4,4 -
Brukerundersøkelse hjemmetjeneste - pleie og omsorg 4,5 - 4,7 - -
Brukerundersøkelse beboere - pleie og omsorg 4,5 - - 4,9 -
Brukerundersøkelse pårørende - pleie og omsorg 4,5 - - 4,2 -
Brukerundersøkelse pårørende/brukerrepresentant - tiltak funksjonshemmede 4,5 - 4,3 - 4,3
Brukerundersøkelse hjemmetjeneste - tiltak funksjonshemmede 4,5 - 4,4 - -
Andel uønsket deltid - tiltak funksjonshemmede 0,0 % 10,0 % 8,6 % 7,0 % 6,5 %
Andel formell utdanning - tiltak funksjonshemmede 100,0 % 63,0 % 80,2 % 81,8 % 74,5 %
Gjennomsnittlig behandlingstid - byggesak (dager) 30 39 25 30 46
Reduksjon i antall meter grusveg - Molde bydrift 1 100 2 900 850 1 800 2 000
Venteliste - kulturskolen 30 93 91 89 45
Brukerundersøkelse, elever ved Molde videregående skole - kulturskolen 4,5 5,3 - - -

Generell forklaring til målekortet kan leses mer om under kommunens styringsredskap.

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Utdrag av driftsregnskap

Utdrag av driftsregnskap
Regnskap Revidert budsjett Regnskap Regnskap Regnskap
2017 2017 2016 2015 2014
Brutto driftsresultat 116 071 68 484 141 240 114 011 -8 201
Sum eksterne finanstransaksjoner -41 672 - 61 733 -46 820 -55 953 -31 354
Netto driftsresultat 74 399 6 751 94 420 58 057 -39 555
Avsetninger og bruk av avsetninger -51 561 -6 751 -35 171 -21 002 2 675
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 22 838 - 59 248 37 055 -36 880

Molde kommunes regnskap for 2017 avsluttes med et udisponert regnskapsmessig mindreforbruk på 22,8 mill. kroner. I tillegg ble det avsatt 7,6 mill. kroner av årets inntekter til disposisjonsfond, i tråd med revidert budsjett. Reelt regnskapsresultat ble da 30,4 mill. kroner, noe som er 31,6 mill. kroner bedre enn hva prognosene i økonomirapporteringen per utgangen av oktober tilsa. Netto driftsresultat viser et overskudd på 74,4 mill. kroner mot et budsjettert overskudd på 6,8 mill. kroner eller en forbedring på hele 67,6 mill. kroner. Sammenlignet med 2016 er det en nedgang på 20,0 mill. kroner. Det er to spesielle forhold som påvirker netto driftsresultat i 2017. For det første inngår fellesnemda for nye Molde kommune i kommunens regnskap for første gang. Tilskuddet til engangskostnader bidrar til å øke netto driftsresultat med 32,7 mill. kroner i 2017. Videre er regnskapet til Romsdal Regionråd (ROR) tatt inn i regnskapet til Molde kommune i 2017. Dette øker netto driftsresultat med 5,1 mill. kroner. Korrigert for disse to forholdene blir netto driftsresultat 36,6 mill. kroner i 2017.

Interne finanstransaksjoner viser en forverring i forhold til revidert budsjett på 44,8 mill. kroner. Dette skyldes først og fremst økt avsetning til bundne fond. Her er udisponerte inntekter til fellesnemda og ROR hovedforklaringen til økningen. Deres udisponerte inntekter er å anse som bundet for kommunen og må settes av til bundne fond.

Samlet gir dette et netto udisponert regnskapsmessig mindreforbruk på 22,8 mill. kroner. Dette er etter at mindreforbruket i 2016 på 59,2 mill. kroner er inntektsført og avsatt til kommunens disposisjonsfond, samt at 7,6 mill. kroner av årets inntekter også er satt av til disposisjonsfond. Disposisjonsfondet er ved utgangen av 2017 på 107,0 mill. kroner.

Det regnskapsmessige mindreforbruket på 22,8 mill. kroner i forhold til revidert budsjett skyldes et positivt resultat på finansområdet på 31,3 mill. kroner. De største positive avvikene på finansområdet var avdragsutgifter med 12,3 mill. kroner, inntektsutjevningen med 10,4 mill. kroner og renteutgifter med 4,3 mill. kroner. Avdragsutgiftene var varslet å gi et positivt bidrag da modell for minsteavdrag er endret. Økt inntektsutjevningen skyldes at skatteinngang ble svært god samlet sett for landet og bedre enn for Molde kommune. Gjennomsnittlig rente på innlån endte på 1,3 pst. mot 1,75 pst. i budsjettet og medførte dermed et positivt avvik. Også ekstern finansforvaltning, eiendomsskatten og lokale skjønnsmidler ble bedre enn budsjettert. De to største negative avvikene på finansområdet var pensjonskostnaden med -2,3 mill. kroner og toppfinansieringsordningen med -2,0 mill. kroner.

Avdelinger og enheter fikk et samlet merforbruk på 8,5 mill. kroner. Dette tilsvarer et merforbruk på 0,6 pst. Innenfor dette relativt lave merforbruket er det stor variasjon i resultatene mellom enhetene. De klart største positive avviket finnes innenfor stab med et samlet mindreforbruk på 11,5 mill. kroner. Men også barnehageområdet, helsetjenesten, teknisk og kultur hadde mindreforbruk. Innenfor pleie og omsorg og tiltak funksjonshemmede var merforbruket størst med henholdsvis 13,5 mill. kroner og 10,2 mill. kroner. Også skoleområdet og familie- og sosialtjenesteområdet fikk et merforbruk samlet sett.

Det er anbefalt at netto driftsresultat bør utgjøre 1,75 pst. av brutto driftsinntekter over tid. For Molde kommune utgjør netto driftsresultats andel av brutto driftsinntekter 3,5 pst. i 2017 (4,7 pst. i 2016 og 3,1 pst. i 2015). Korrigeres regnskapet for fellesnemda for nye Molde kommune og ROR blir netto driftsresultat 1,76 pst. av brutto driftsinntekter i 2017.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk


Sykefravær:

Molde kommune har mål om maksimalt 6,0 pst. sykefravær på konsernnivå. Måltallet forklares med at et normalt sykefravær i befolkningen regnes til å ligge på 4,0 pst. Til dette tillegges 2,0 pst. med bakgrunn i kommunale tjenesteområder med stor andel av både fysisk og psykisk krevende yrker.

De tre siste årene har sykefraværet ligget mellom 2,3 og 2,6 pst. høyere enn måltallet. Det er udelt positivt at sykefraværet har gått ned til 7,5 pst. i en tid med endring og omstilling. Dette forteller at måltallet på maksimalt 6,0 pst. sykefravær er realistisk, og det arbeides systematisk mot dette. En viktig suksessfaktor er god samhandling med tillitsvalgte og vernetjenesten gjennom enhetenes AMU og i HAMU. Jevn belastning i arbeidsfellesskapet og tydelige forventninger til hvilken helse som kreves i de forskjellige yrkene, står også sentralt for å lykkes.

Molde kommune er med i det nasjonale NED-prosjektet 2016–2018 for å få drahjelp i arbeidet med å redusere sykefraværet. Pleie- og omsorgsenhetene og barnehagene ble derfor utvalgt til å delta i første omgang. NED-prosjektet er et tilbud som skal gi kommunene ny kunnskap, verktøy og arenaer for sykefraværsarbeidet. Prosjektet er et spleiselag mellom KS, NAV og kommunene.

Enhetene både i NED-prosjektet og resten av organisasjonen jobber aktivt med å redusere sykefravær og det gir resultat. Lavt sykefravær er viktig for kvaliteten på tjenestene, godt arbeidsmiljø, jevn arbeidsbelastning og er positivt for økonomi og ressursplanlegging.

Årsverk:

I 2017 ble det utført 1 878,5 årsverk i Molde kommune, 28 flere årsverk enn i 2014. Antall utførte årsverk gikk ned i 2015, for deretter å øke igjen i 2016. Den kraftigste økningen i utførte årsverk var fra 2016 til 2017, med 51 utførte årsverk. Av disse utgjør en reduksjon i sykefraværet 12 årsverk, mens de resterende 39 årsverkene hovedsakelig skyldes en økning i faste årsverk.

De største endringene i antall årsverk står flyktningetjenesten og skoleområdet for. Flyktningetjenesten har hatt en nedgang på 12 årsverk, hovedsakelig knyttet til opphør av samarbeidsavtalen med Aukra høsten 2016 og avvikling av to bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Skoleområdet har hatt en økning på 26 utførte årsverk, hvor knappe 15 av disse kan tilskrives den statlige satsingen på tidlig innsats 1.–4. trinn gjennom økt lærerinnsats de to siste skoleårene. Molde voksenopplæringssenter har hatt en økning på 10 årsverk, hovedsakelig på grunn av økt behov i tjenesten.

Andre enheter har også hatt en økning i antall årsverk knyttet til egen tjenesteproduksjon, noe som følge av økt bevilgning og noe på grunn av økt behov i tjenesten.

Nærmere omtale finnes under den enkelte enhet.

Tjenesteleverandør

Kommunens rolle som tjenesteleverandør er av stor betydning for en stor del av innbyggere hver dag, hele året. Derfor er det viktig at tjenestene er så gode som mulig ut ifra de ressurser kommunen har til rådighet.

Molde kommune bruker balansert målstyring for å måle kvalitet i tjenesteproduksjonen. Indikatorer for kvalitet i tjenestene skal følges systematisk. Indikator for sykefravær er gjennomgående for hele organisasjonen. Sykefravær påvirker kvalitet i tjenesten. Resultat av brukerundersøkelser brukes også som indikator for kvalitet. Andre indikatorer er mer fagspesifikke. Indikatorene viser at Molde kommune samlet sett har levert gode tjenester på alle områder i 2017.

Det er gledelig at sykefraværet ble redusert i 2017. Enhetslederne sammen sine personalrådgivere har arbeidet målrettet mot måltallet på 6,0 pst. Målet er ikke nådd, men systematisk oppfølging av den enkelte arbeidstaker og et arbeid på systemnivå, gjennom mellom annet NED-prosjektet, har gitt resultater.

Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2017. I 2017 har enhetene arbeidet med å følge opp resultatene fra undersøkelsen i 2016. I denne type undersøkelse vektlegges involvering av ansatte i forbedringsprosesser i etterkant. Ny medarbeiderundersøkelse er planlagt i november 2018.

I måltallene for grunnskolen er det en positiv utvikling i måltallene. Verdt å nevne er en forsiktig nedgang i mobbing i undersøkelsen for 5. og 10. trinn. Resultatene for nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn viser også en positiv utvikling. Foreldreundersøkelsen for barnehagene viser også gode resultater.

Enhetenes målekort viser resultat for indikatorene i 2017. For noen områder bør arbeidet for å forbedre resultatene vies ekstra innsats og oppmerksomhet i tiden som kommer. Indikatorene viser også at det kan være rom for forbedring og utvikling av tjenestene på enkelte områder. Kommentarer til de enkelte indikatorene finnes i avsnittene for hver enhet og tjenesteområde.

Det ble gjennomført eksternt tilsyn av fylkesmannen i 2017 for avlastningstjenesten for barn. Molde kommune fikk avvik på tre områder. Oppfølgingen av dette tilsynet har høy prioritet. Molde kommune vil i tiden som kommer ha fokus på internkontroll og avviksrapportering for å sikre organisatorisk læring og kvalitetsutvikling i tjenestene.

Fremtidige utfordringer

Økonomi

For tredje år på rad har Molde kommune oppnådd et positivt netto driftsresultat over anbefalt nivå, og udisponerte mindreforbruk har blitt satt av til disposisjonsfond. Det er svært gledelig, men har også vært nødvending. Etter regnskapet for 2017 sitter kommunen igjen med en udisponert bufferkapital på 129,8 mill. kroner som kan benyttes til driftsformål. Dette tilsvarer 6,1 pst. av brutto driftsinntekter.

Utfordringen for årene som kommer vil være å oppnå en samlet balanse i tjenesteproduksjonen samtidig som opparbeidd økonomisk handlingsrom videreføres. Den økonomiske bufferen er nå på et tilfredsstillende nivå og innenfor intensjonsavtalens mål. Men det er viktig at denne videreføres for å kunne håndtere svingninger, ikke minst med tanke på mulig renterisiko. Regnskapet for 2017 viser også at det ikke var en samlet balanse i tjenesteproduksjonen for året. Det er fremdeles økonomiske utfordringer blant enkelte enheter og budsjettene er fremdeles stramme. Det blir viktig å oppnå samlet balanse i tjenesteproduksjonen uten å måtte tømme disposisjonsfondet i årene fremover.

Den økonomiske planleggingen for nye Molde kommune med samordning av regnskaper og budsjetter for kommunene Midsund, Molde og Nesset vil få økt fokus fremover. Kommunene skal driftes hver for seg til og med 2019, men fra 1. januar 2020 vil den nye kommunen være i funksjon med et samordnet budsjett. Økonomiske tilpasninger forventes å skje løpende frem til 2020 særlig med henblikk på det som allerede er avtalt kommunene imellom. Dette vil bli en spennende, men også utfordrende oppgave.

Arbeidsgiver

Arbeidet med å skape nye Molde kommune vil være et prioritert arbeid. Som arbeidsgiver står kommunen ovenfor spennende tider med omstilling. Endringene er flere og kommer raskere enn før. Nye behov oppstår hos innbyggerne og krav til kvalitet og innhold i offentlige tjenester endres. Det er helt sikkert at noen arbeidsoppgaver vil forsvinne og at nye vil komme. Å ruste organisasjonen for å håndtere dette og finne veien til nye måter å løse oppgavene sine på, blir derfor svært viktig.

Ny teknologi og digitalisering vil også påvirke kommunikasjon- og samhandlingsmåter i organisasjonen, ut mot brukere, innbyggere og samarbeidspartnere. Samhandling med organisasjonene og vernetjenesten er viktig for å lykkes med gode endringsprosesser. Større grad av brukermedvirkning og brukerdialog blir sentralt for å sikre rett kvalitet i tjenestene, og er et prinsipp som hele organisasjonen må ivareta.

Gode medarbeidere og ledere er organisasjonens viktigste ressurs i alt arbeid, og er en forutsetning for utvikling, verdiskaping og forbedringskultur.

Tjenesteleverandør

Molde kommune arbeider nå med en ny helse- og omsorgsplan. Denne vil bli sluttbehandlet i 2018. Planen vil strekke seg frem til 2025. Det er viktig at planen legger til rette for gode og helhetlige løsninger. Bruk av ny teknologi vil være sentralt.

Hjemmetjenestene er styrket de siste årene i tråd med gjeldende helse- og omsorgsplan. Fortsatt er det tidvis en utfordring for kommunen å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset som har behov for institusjonsplass. I januar 2018 inngikk kommunen avtale med Midsund kommune om kjøp av tre institusjonsplasser. Renovering av Hotel Nobel som skal gi 25 boenheter med heldøgns bemanning har også startet. Det forventes at disse tiltakene vil bidra til at behovet for å betale liggedøgn til sykehuset reduseres.

Det skal utarbeides en ny skolebruksplan innen utgangen av 2018. Noen av skolene har ledig areal, mens andre skoler opplever at elevtallene utfordrer arealkapasiteten til det ytterste.

Det er også behov for å systematisere mer arbeidet med integrering. Det er viktig at hver enkelt får individuelt tilpasset kvalifiseringsløp som kan danne et best mulig grunnlag for varig tilknytning til arbeidslivet for flest mulig. Det er også viktig fremover å følge opp kompetanseplanen for pedagogisk personale for å sikre at Molde kommune tilfredsstiller nye kompetansekrav.

Folkehelseperspektivet skal være en viktig premiss for alt strategisk planarbeid. Oversikten over helsetilstand og påvirkningsfaktorer som ble utarbeidet i 2017, gir et godt grunnlag for fremtidig planarbeid.
KOSTRA

Netto driftsutgifter fordelt på tjenester, konsern 2017

Brutto driftsinntekter fordelt på inntektskilder, konsern 2017