Kommunale tjenester levert av andre

Kommunen kjøper varer og tjenester fra stat, fylkeskommune, andre kommuner og private som erstatning for kommunal egenproduksjon. Med det omfanget dette kjøpet etter hvert har fått, er det naturlig at dette synliggjøres i Molde kommunes årsrapport.

(beløp i 1 000 kroner)

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon
Regnskap Budsjett
2014 2015 2016 2017 2018
Driftsavdelingen * 2 513 2 716 - - -
Plan- og utviklingsavdelingen 1 302 1 309 1 317 1 560 1 379
Personal- og organisasjonsavdelingen * - - 2 852 2 880 2 921
Skoleområdet 16 056 19 068 19 379 21 108 21 270
Barnehageområdet 108 097 105 250 119 457 121 853 120 601
Barneverntjenesten 3 721 2 971 5 204 6 429 7 556
Sosialtjenesten NAV Molde 3 480 3 610 4 232 4 598 5 184
Flyktningtjenesten - - 872 200 500
Ressurstjenesten 31 66 - 6 223 250
Helsetjenesten 20 662 22 563 25 650 23 679 23 757
Pleie- og omsorgsområdet 10 010 12 506 7 357 13 368 9 008
Tiltak funksjonshemmede 7 946 7 868 13 042 17 889 34 950
Andre 429 344 225 166 525
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon 174 247 178 271 199 588 219 953 227 901
* Omorganisering i stab 1. januar 2016.

Kommunale tjenester levert av andre i pst. av samlet tjenesteproduksjon

Den største tjenesteleveransen til innbyggerne fra andre enn kommunen, kommer fra de private barnehagene. Dette tilsvarer over halvparten av tjenestene som blir levert av andre enn kommunen selv. Denne leveransen erstatter kommunal egenproduksjon og finansieringsansvaret er lagt til kommunen. De private barnehagene er i betydelig grad med på å oppfylle kravet som påligger kommunen om full barnehagedekning for barn med lovfestet rett til barnehageplass.

Kommunen gir driftstilskudd til privatpraktiserende leger og fysioterapeuter, kjøper tjenester knyttet til skoleområdet med særlig vekt på fosterhjemsplasserte barn og unge og betaler for spesialundervisning ved Tøndergård skole. Krisesenteret for Molde og Omegn IKS får også et betydelig tilskudd fra Molde kommune.

Ellers kjøper kommunen opphold i private institusjoner innenfor ulike enheter og benytter ULOBA som administrator og arbeidsgiver for ulike tjenesteleveranser særlig innenfor tiltak funksjonshemmede.