Kommunen som samfunnsutvikler

Pådriver for vekst og samarbeid i regionen

Molde kommune deltar aktivt i Romsdal regionråd. I regi av regionrådet samarbeider kommunene om en rekke oppgaver som spenner fra kortvarige og enkle tiltak, til mer langsiktig innsats innen definerte innsatsområder. I arbeidet med kommunereformen, var Molde kommunes primære ønske å etablere en størst mulig kommune på Romsdalshalvøya. Prosessen endte med at kommunestyrene i Midsund, Nesset og Molde kommuner gjorde vedtak om å etablere nye Molde kommune fra 1. januar 2020. I 2017 har fokuset vært å legge grunnlaget for den nye kommunen.

Molde kommune deltar i nærmere 60 interkommunale samarbeid. Det foregår også en rekke felles planutredninger og prosjektsamarbeid mellom kommunene. I 2017 ble planforslaget til interkommunal sjøplan for Romsdalsfjorden, som er et samarbeid mellom kommunene Midsund, Vestnes, Rauma, Nesset og Molde, vedtatt i de fem kommunene.

Regional utvikling er intensjonen med Byregionprogrammet i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Molderegionen, med kommunene Midsund, Aukra, Fræna, Eide, Rauma og Molde, er med i programmet. Prosjektet skal utvikle styrker og redusere sårbarhet i regionen. Prosjektet ble startet i 2016 og blir avsluttet i 2018. Programmet har ikke hatt fremdrift som forventet etter at prosjektlederen sluttet sommeren 2017.

Gode samferdselsløsninger er viktig for vekst og samarbeid i regionen. Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029 ble vedtatt i Stortinget sommeren 2017. Flere store veiprosjekt i regionen er en del av ny NTP. Bygging av ny E39 Lønset–Hjelset vil bli startet i 2019 og skal stå ferdig i 2022. Realisering av Bypakke Molde skal starte i 2023, mens strekningen Vik–Julbøen (Møreaksen) som omhandler kommunene Vestnes, Midsund og Molde også kan få samme oppstartstidspunkt.

Reguleringsplanen for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) Hjelset ble vedtatt i 2017. Bygging av det nye sykehuset vil starte i 2018. Sykehuset skal stå ferdig i 2022.

Vekst og utvikling i hele kommunen

Flere store planoppgaver ble startet i 2017. En helhetlig plan for helse og omsorg skal blant annet vise hvordan kommunen skal møte utfordringen med betydelig flere eldre fra 2023/2024. Planen blir utarbeidet som en kommunedelplan med bred involvering. Midsund kommune og Nesset kommune deltar i styringsgruppen for arbeidet. Planen skal vedtas av kommunestyret høsten 2018.

Arbeidet med å revidere skolebruksplanen ble også startet opp. Arbeidet er lagt opp på en enklere måte, men likevel med bred involvering. Den nye planen vil blant annet se nærmere på skoletilbudet i østre del av sentrum (Kviltorp–Årø) og om det er aktuelt å bygge ny skole på Årø i planperioden.

Kommunedelplan for Strande–Aukra grense (Molde 1) ble vedtatt av kommunestyret i 2016. Den nye planen erstatter fem tidligere planer. Kommunedelplanen er et strategisk dokument som viser utnytting av arealet i planområdet. Målsetningen var å starte tilsvarende prosess for øvrige deler av kommunen i 2017. Dette planarbeidet må sees i lys av etablering av nye Molde kommune og vil ventelig få en annen utforming enn først planlagt.

Drive et aktivt folkehelsearbeid

Molde kommune skal drive et aktivt folkehelsearbeid. Folkehelseperspektivet er viktig og skal være premiss i utarbeiding av alle strategiske planer.

Det skal også legges til rette for et aktivt kultur-, idretts- og friluftsliv i kommunen. I 2016 ble Moldes nye kulturskole åpnet med både kommunale og fylkeskommunale tilbud. Den nye skolen gir et mylder av aktivitet og er viktig for utviklingen av kulturkommunen Molde. I 2017 ble nye Molde arena, som er en ombygging av tidligere Istadhallen, tatt i bruk. Molde arena gir muligheter til å kunne gjennomføre flere ulike arrangementer.