Prosjekt nye Molde kommune i 2017

Den 8. juni 2017 gjorde Stortinget formelt vedtak om ny kommunestruktur, og 19. desember ble forskrift om kommunesammenslåing for Midsund, Molde og Nesset fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fellesnemnda for nye Molde kommune hadde sitt første møte 28. juni 2017. Det er fem medlemmer fra hvert kommunestyre i fellesnemnda og ordfører i Molde kommune er leder. Den har fått sitt mandat og delegasjon fra de tre kommunestyrene. Fellesnemnda har i 2017 blant annet vedtatt overordnet politisk organisering, kommunikasjonsstrategi, ansettelse av prosjektrådmann og rådmann i nye Molde kommune, opprettet partssammensatt utvalg og arbeidsmiljøutvalg, frikjøpsordninger for tillitsvalgte og oppnevning av arbeidsgrupper inne ulike områder. Fellesnemnda har møter én gang i måneden.

Prosjektorganisasjonen

Britt Rakvåg Roald har i 2017 vært ansatt som prosjektleder for nye Molde kommune. Det er ansatt prosjektrådmann, Arne Sverre Dahl, formelt fra 6. november 2017. Det er knyttet kommunikasjonsressurser til prosjektet, en 20 pst. ressurs som sekretær for fellesnemnda nye Molde kommune og en 50 pst. ressurs innenfor personalområdet. Frikjøpte tillitsvalgte i de tre kommunene har fått 10 pst. ekstra frikjøp for å bistå i planleggingsarbeidet. Rådmennene i de tre kommunene er ressursgruppe som jobber tett med prosjektleder.

Administrativ kartlegging

De tre kommunenes organisering og tjenester er blitt kartlagt. Dette ble utført av ansatte og tillitsvalgte i de tre organisasjonene og gruppeledere ble utpekt av rådmennene. Det er gjort et meget grundig arbeid og rapportene danner grunnlag for hvordan den nye organisasjonen skal se ut.

Kommunikasjonsområdet

Nye Molde kommune utarbeidet kommunikasjonsstrategi i 2017. Nettsiden nyemolde.no er hovedarena for informasjon til ansatte, politikere og innbyggere. I tillegg er det opprettet en facebookside, sendt ut interne nyhetsbrev og gitt ut en innbyggeravis. «Bli-kjent fondet» har midler som innbyggere og organisasjoner kan søke på for arrangement for å bli bedre kjent på tvers av kommunene. Det var mange søkere høsten 2017. Prosess rundt nytt kommunevåpen er også startet. Kulturbyggingsgruppen jobber kontinuerlig med ulike tiltak, og er bredt sammensatt med politikere, administrasjon, tillitsvalgte og ungdomsrepresentanter.

Demokratimodeller

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med utforming av ulike modeller for å fremme innbyggerinvolvering i den nye kommunen. Gruppen jobber også med å beskrive politisk organisering. Saken er tenkt ferdigstilt og lagt frem for fellesnemnda i løpet av 2018.

Andre prosesser

Det jobbes med kartlegging av eksisterende og fremtidige modeller for interkommunale samarbeid i den nye kommunen. Dette planlegges ferdigstilt i løpet av 2018.

Gabler gjennomfører en analyse av valg av pensjonskasseløsning for den nye kommunen. Alternativene er KLP eller Molde kommunale pensjonskasse. Pensjonskasse for den nye kommunen skal vedtas våren 2018.