KOSTRA

Om KOSTRA

Alle kommuner er pålagt å føre regnskapet etter KOSTRA-standarden. KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem om kommunale virksomheter. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder registreres og sammenstilles for å gi relevant informasjon til beslutningstakere og andre, både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal tjene som grunnlag for analyse, planlegging og styring, samt gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål nås.

KOSTRA-tallene gir et grunnlag for å vurdere prioriteringer, dekningsgrader og produktivitet mellom kommuner over tid. Ulik prioritering, kvalitet på tjenestene, struktur og behov i befolkningen, er faktorer som vil påvirke nøkkeltallene. Det er vanskelig å definere og skille ut konkret effekt av alle disse forholdene i tallene. Med bakgrunn i dette kalles nøkkeltallene i KOSTRA for indikatorer. I dette ligger det at nøkkeltallene kun indikerer ulikheter mellom kommuner, og dermed et grunnlag for videre analyse, men ingen fasit og entydig forklaring på forskjeller. Kvaliteten på tallene er også avhengig av kvaliteten på tjeneste- og økonomirapporteringen fra kommunene. Rapporteringen er omfattende og kompleks, så feil og ulike tolkninger kan forekomme.

KOSTRA-tallene for 2016 er foreløpige tall. Kommunene og Statistisk sentralbyrå (SSB) reviderer nå tallene og endelige tall for 2016 blir først publisert i juni. Erfaringsmessig vil de endelige tallen bli noe justert sammenlignet med de foreløpige tallene. Dette kan skyldes manglende eller feil rapportering fra kommunene, samt at SSB ikke har kontrollert alle sine sammenstillinger.

I de påfølgende tabellene, og i alle KOSTRA-sammenstillinger under de enkelte enheter, ses det på utviklingen til Molde kommune over tid. Samtidig vises gjennomsnittlig utvikling i kommunegruppe 13 og for alle kommuner i landet uten Oslo. Kommunegruppene deler kommuner inn etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Molde kommune er en del av kommunegruppe 13, definert som store byer utenom de fire største byene i landet. Kommunegruppe 13 ble utvidet med fire kommuner til 49 kommuner med folketall over 20 000 innbyggere i 2014.

Å studere egne tall opp mot kommunegruppen, skal gi et bedre sammenligningsgrunnlag. Gjennomsnitt for landet uten Oslo er det beste tallet for å vise tall for alle primærkommunene i Norge. Oslo er utelatt siden Oslo er både en kommune og en fylkeskommune.

Tallmaterialet er presentert på konsernnivå. Konserntall er tall for kommunen som juridisk enhet og inkluderer kommunale foretak, interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper. Ved å bruke konserntall, elimineres det vesentligste av forskjellene i tallene som skyldes ulik organisering av den kommunale tjenesteproduksjonen. Konserntall fanger godt opp kommunale foretak og interkommunale selskap. Utgiftene til interkommunale samarbeid har derimot vært vanskelig å fordele riktig i KOSTRA.

Dette kapitlet er videre inndelt i tre deler. Først blir utvalgte finansielle nøkkeltall presentert. Deretter vises utdrag fra behovsprofilen og netto driftsutgifter for utvalgte tjenesteområder. Dette for å sammenstille ulikheter i etterspørsel og ressursbruk. Til slutt er KOSTRA-tallene fra de ulike tjenesteområder også presentert i dette kapittelet for å gi en samlet oversikt over KOSTRA-tallene i årsrapporten. Disse tallene er også presentert under aktuell enhet.

Definisjoner KOSTRA-indikatorer

Netto driftsutgifter

Netto driftsutgifter viser kommunens driftsutgifter, inkludert avskrivinger, etter at driftsinntektene er trukket fra. Netto driftsutgifter må dekkes av kommunens frie inntekter. Netto driftsutgifter skal være en indikator på prioritering i KOSTRA. Derfor er avskrivinger for de ulike tjenesteområdene lagt til slik at indikatoren inkluderer kapitalslit. Netto driftsutgifter presenteres i pst. av samlede netto driftsutgifter og per innbygger i målgruppen for tjenestene. Per innbygger i målgruppen tar høyde for ulik demografi, mens netto driftsutgifter i pst. sier noe om de ulike tjenesteområdenes størrelse.

Indikatoren tar ikke høyde for bruk og avsetning av bundne driftsfond. Det betyr for eksempel at dersom et tjenesteområde mottar et statlig, øremerket tilskudd et år, vil hele tilskuddet redusere indikatoren uavhengig om hele tilskuddet blir benyttet til tjenesteproduksjon det året. Tilsvarende vil bruk i senere år øke nivået på indikatoren. Dette kan påvirke tidsserien, spesielt for de minste tjenesteområdene.

Korrigerte brutto driftsutgifter

Korrigerte brutto driftsutgifter viser brutto driftsutgifter til kommunens egen tjenesteproduksjon. Kjøp av tjenester fra andre er ikke med. Ved å se på korrigerte brutto driftsutgifter per bruker, innbygger eller produsert enhet, vil indikatoren si noe om kommunens enhetskostnad eller produktivitet. Denne indikatoren kan dermed si noe om tjenesteproduksjonen er effektiv per bruker, men den fanger ikke opp ulikhet i brukerbehov eller kvalitet.

KOSTRA - finansielle nøkkeltall

48 612 49 775 52 158 53 601
46 497 47 667 50 181 51 686
45 235 45 991 48 059 50 325
Frie inntekter i kroner per innbygger

Frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter og er hovedfinansieringen av kommunesektoren. Gjennom inntektssystemet fordeles inntektene mellom kommunene slik at alle kommunene skal ha økonomisk handlingsrom til å tilby sine innbyggere et likeverdig tjenestetilbud. Ulikt behov etter kommunale tjenester blir korrigert i rammetilskuddet via utgiftsutjevningen. Også skatteinntektene bli utjevnet, men de blir bare delvis utjevnet. I tillegg inngår det diverse distriktspolitiske tilskudd i rammetilskuddet som blir fordelt etter distriktspolitiske prioriteringer og ikke utjevningshensyn. Nivået på de frie inntekter er derfor avhengig av det totale utgiftsbehovet, distriktspolitiske tilskudd og skatteinntektene, inkludert naturressursskatt.

Både skatteinntektene og rammetilskuddet er lavere i Molde kommune enn i sammenligningsgruppene. Kommunegruppe 13 har mest skatteinntekter, men også landet uten Oslo har litt høyere skatteinntekter enn Molde kommune de to siste årene. Dette skyldes at skatteinntektene har økt mer enn forventet de to siste årene, og at denne økningen har vært skjevt fordelt mellom kommunene. Dette har derimot gitt Molde kommune økt inntektsutjevning de to siste årene. Landet uten Oslo har størst rammetilskudd per innbygger, men også kommunegruppe 13 ligger over Molde kommune. Forklaringen her er forskjell i beregnet utgiftsbehov og distriktspolitiske tilskudd.

Diagrammet viser at de frie inntektene økte mest i 2016 for kommunegruppe 13 og landet uten Oslo, men at den positive utviklingen fra 2016 fortsatte for Molde kommune i 2017. Det er rammetilskuddet som økte mest i Molde kommune i 2017. Det har sammenheng med blant annet redusert utgiftsutjevning og inntektsutjevningen som også blir utbetalt gjennom rammetilskuddet.

Etter en skattesvikt i 2014 er det økte skatteinntekter som er hovedårsaken til at frie inntekter per innbygger har økt i perioden for kommunesektoren. Rammetilskuddet ble faktisk redusert per innbygger i Molde kommune i 2015, men dette hadde sammenheng med at medfinansieringsordningen av somatiske tjenester ble fjernet, med tilhørende trekk i rammeoverføringene.

Diagrammet viser at Molde kommune har hatt en lavere vekst i de frie inntektene enn kommunegruppe 13, men større vekst enn landet uten Oslo i perioden 2014–2017. Det er ikke en veldig stor forskjell i veksten i perioden og mye av dette skyldes at Molde kommune hadde en klart større vekst enn sammenligningsgruppene i 2017.

0,7 2,5 3,7 3,0
1,0 2,9 4,0 3,4
-1,2 4,7 5,3 3,9
Brutto driftsresultat i pst. av brutto driftsinntekter, konsern

Brutto driftsresultat viser hvor mye av kommunens brutto driftsinntekter som er igjen etter at utgiftene til tjenesteproduksjonen er dekt. Det sier derfor noe om nivået på tjenesteproduksjonen i forhold til kommunens brutto driftsinntekter.

Brutto driftsresultat må være stort nok til å dekke netto finansutgifter og eventuelt dekke tidligere års merforbruk eller bygge opp nødvendig økonomisk buffer. Hvilket nivå brutto driftsresultat bør være på, er derfor avhengig av nivået på lånegjeld, tidligere års resultat og disposisjonsfond. Molde kommune har høyere netto finansutgifter og lavere økonomisk buffer enn kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet. Det betyr at Molde kommune bør ha et høyere brutto driftsresultat enn sammenligningsgruppene.

Molde kommune hadde et negativt brutto driftsresultat i 2014. Det vil si at utgiftene til tjenesteproduksjonen, inkludert avskrivninger, var større enn brutto driftsinntekter. Etter dette har brutto driftsresultat forbedret seg kraftig de tre siste årene. Den solide forbedringen i 2015 skyldes både økte inntekter og reduserte utgifter. Forbedringen i 2016 skyldes at driftsinntektene økte mer enn driftsutgiftene. Brutto driftsresultat var fremdeles godt i 2017, men ikke like godt som i 2016. Det skyldes at driftsutgiftene økte mer enn driftsinntektene i 2017.

Driftsinntektene på konsernnivå økte med 111,9 mill. kroner i 2017. Skatteinntektene og rammetilskuddet økte med til sammen 64,7 mill. kroner. Også andre statlige overføringer økte betydelig med 48,3 mill. kroner. En viktig forklaring på denne posten er tilskudd til engangskostnader for nye Molde kommune på 36,9 mill. kroner. I og med at dette tilskuddet er inntektsført i sin helhet i 2017, og skal også benyttes i 2018 og 2019, blåser det opp brutto driftsresultat i 2017 og vil tilsvarende redusere brutto driftsresultat de to påfølgende årene. Dersom brutto driftsresultat korrigeres for dette tilskuddet i 2017 blir det 2,4 pst.

Økning i driftsutgiftene på konsernnivå skyldes økt tjenesteproduksjon gjennom økte lønnsutgifter og sosiale utgifter på 62,6 mill. kroner og økt kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen med 50,1 mill. kroner. Totalt økte brutto driftsutgifter på konsernnivå med 138,8 mill. kroner i 2017.

Diagrammet viser at kommunegruppe 13 og landet uten Oslo har samme trend i perioden, men at utviklingen i brutto driftsresultat har vært bedre de siste tre årene i Molde kommune. Korrigeres det for kommunereformen, er nok brutto driftsresultat svakere i Molde kommune i 2017 enn i sammenligningsgruppene.

3,8 4,0 4,0 3,8
4,1 4,6 4,3 4,1
5,5 6,7 6,1 5,6
Netto finans og avdrag i pst. av brutto driftsinntekter, konsern

Indikatoren viser netto finansutgifter i pst. av brutto driftsinntekter. Indikatoren viser hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til å dekke netto finansutgifter. Den største posten her er rente- og avdragsutgifter. Disse vil avhenge av valgt finansieringsstrategi, for eksempel andelen lån og nedbetalingstid. Videre inngår utbytter og tap eller gevinst på finansielle omløpsmidler i indikatoren. Ekstraordinære avdrag og nedbetaling av utlån vil ikke fremkomme siden dette føres i investeringsregnskapet, og her tas bare hensyn til transaksjoner i driftsregnskapet.

Indikatoren viser at Molde kommune har en relativt stor andel av driftsinntektene bundet opp til betjening av lån sammenlignet med andre kommuner. Dette skyldes at Molde kommune har en mye større lånegjeld enn kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet. Molde kommune må derfor benytte en større andel av sine årlige inntekter til å dekke renter og avdrag. I perioden har Molde kommune benyttet mellom 1,4 pst. og 2,7 pst. mer av inntektene til netto finansutgifter sammenlignet med kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet.

Molde kommunes netto finansutgifter har variert fra 5,5 pst. til 6,7 pst. i perioden. Lavest var de i 2014. Det skyldtes i hovedsak et ekstraordinært utbytte fra Istad AS det året. I 2015 var igjen netto finansutgifter økt til tross for lavere rentenivå med tilhørende lavere renteutgifter. Økningen skyldtes redusert utbytte og tap på finansielle instrumenter. Nedgangen i 2016 skyldtes noe lavere rente- og avdragsutgifter. I 2017 gikk de ytterligere ned og årsaken var økt utbytte, reduserte renteutgifter og økt gevinst på finansielle instrumenter. Utviklingen over tid vil være avhengig av rentenivå, nye låneopptak, eieruttak og verdiendring finansielle omløpsmidler.

1,2 2,9 4,1 3,7
1,3 2,9 4,3 4,0
-1,7 3,3 4,6 3,7
Netto driftsresultat i pst. av brutto driftsinntekter, konsern

Indikatoren viser netto driftsresultat i pst. av driftsinntektene på konsernnivå. Molde kommune som konsern fikk et netto driftsresultat på 3,7 pst. i 2017. Korrigeres også denne for tilskuddet knyttet til kommunereformen blir netto driftsresultat 2,3 pst. i 2017.

Netto driftsresultat forteller hva kommunen sitter igjen med etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Netto driftsresultat kan enten benyttes til å finansiere investeringer eller avsettes til disposisjonsfond. Netto driftsresultat er den indikatoren som gir det beste målet på økonomisk balanse i kommunene. Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi har sagt at en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi forutsetter et positivt netto driftsresultat i størrelsesorden 1,75 pst. av totale driftsinntekter over tid.

Målet om 1,75 pst. i netto driftsresultat er et samlet anslag for alle primærkommunene. En kommune med høy gjeld, og dermed store avdragsutgifter, vil kunne ha et noe lavere tall og fremdeles ha en bærekraftig økonomi. Et negativt netto driftsresultat betyr at kommunen tærer på oppspart kapital for å dekke driftsutgiftene. I en slik situasjon vil kommunen redusere og til slutt mangle økonomisk handlefrihet.

Selv om Molde kommune kan være bærekraftig med et lavere netto driftsresultat, var et negativt netto driftsresultat i 2014 ikke bærekraftig. Etter flere år med dårligere resultat enn kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet, fikk Molde kommune et bedre netto driftsresultat enn sammenligningsgruppene i 2015 og 2016. I 2017 har Molde kommunes et netto driftsresultat på nivåa med landsgjennomsnittet, men litt lavere enn kommunegruppe 13. Korrigert for tilskuddet knyttet til kommunereformen var resultatet dårligere i 2017 enn i sammenligningsgruppene, men fremdeles over målet på 1,75 pst. for konsernet. De gode resultateten de siste tre årene har både vært gledelige og nødvendige etter flere år med svake resultater.

6,4 6,7 8,3 10,0
7,5 7,8 9,2 11,1
0,6 0,7 2,5 4,9
Disposisjonsfond i pst. av brutto driftsinntekter, konsern

Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til både drifts- og investeringsutgifter. Det er dermed å anse som en økonomisk buffer for å kunne takle svingninger og kan også benyttes som egenfinansiering av investeringer. Disposisjonsfondet er viktig både med tanke på økonomisk bærekraft og handlingsrom. Det er viktig å ha et disposisjonsfond med tanke på svingninger både på inntekts- og utgiftssiden. Den største risikoen er renterisikoen. Rentenivået har vært svært lavt over flere år, og selv om det ikke er forventet å stige med det første, vil en eventuell renteøkning ha stor påvirkning på fremtidige resultater. Da vil det være viktig å ha et disposisjonsfond slik at økte renteutgifter ikke slår direkte inn på tjenesteproduksjonen. Et disposisjonsfond vil også bedre likviditeten til en kommune.

Molde kommune hadde brukt opp disposisjonsfondet i 2014. Men på konsernnivå var det et disposisjonsfond på 0,6 pst. av brutt driftsinntekter i 2014. Det gode resultatet i 2015 gikk til å dekke tidligere års underskudd samt at 37,1 mill. kroner ble satt av til disposisjonsfond i regnskapet året etter. Tilsvarende skjedde i 2016 hvor deler av det resultatet ble brukt til å dekke tidligere års merforbruk og 59,3 mill. kroner ble satt av til disposisjonsfond i regnskapet for 2017. Videre ble 7,6 mill. kroner av årets inntekter satt av i til disposisjonsfond i 2017. Molde kommune har dermed et disposisjonsfond på 107,0 mill. kroner ved utgangen av 2017. Molde kommune som konsern har et disposisjonsfond på 114,0 mill. kroner ved utgangen av 2017. Utviklingen har vært svært positiv og Molde kommune har en mye mer robust økonomisk stilling i 2017 enn i 2014.

Sammenlignet med landet uten Oslo og kommunegruppe 13 burde Molde kommune i utgangspunktet ha et større disposisjonsfond med tanke på gjeldsgraden. Dette er ikke tilfelle. Landet uten Oslo og kommunegruppe 13 hadde et disposisjonsfond på henholdsvis 6,4 pst. og 7,5 pst. i 2014. Dette har økt til 10,0 pst. og 11,1 pst. i 2017. Molde kommune bør nærme seg dette nivået med tanke på dagens gjeldsgrad, gitt at kommunen skal kunne håndtere alle de svingninger som måtte komme, uten at dette får store konsekvenser for tjenesteproduksjonen.

80,0 82,3 83,1 83,6
83,4 86,1 85,6 85,5
122,6 130,3 133,6 128,1
Netto lånegjeld i pst. av brutto driftsinntekter, konsern

Netto lånegjeld i pst. av brutto driftsinntekter viser gjeldsgraden til kommunene i forhold til egne driftsinntekter. Indikatoren viser at Molde kommune har betydelig større lånegjeld enn kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet sett i forhold til inntektene. Indikatoren er ikke korrigert for lånegjeld knyttet til selvkostområder, som skal være selvfinansierende, eller lånegjeld som er knyttet opp til statlige rente- eller avdragsrefusjoner. Indikatoren viser netto lånegjeld i kommunene, men den viser ikke gjeldsgraden eller den lånegjelden som kommunene må dekke gjennom sine frie inntekter. Like fullt viser indikatoren at Molde kommune må benytte en større andel av sine brutto driftsinntekter til å dekke renter og avdrag i årene fremover enn sammenligningsgruppene.

Høy lånegjeld gjør kommunen mer følsom for renterisiko gitt andel lånegjeld med flytende rente. Den høye netto lånegjelden har vært håndterbar med dagens lave rentenivå. Dagens gjeldsgrad vil kunne bli krevende med et høyere rentenivå, men en god del av Molde kommunes lånegjeld er sikret gjennom fastrenteavtaler og rentekompensasjonsordninger. Videre er det en del av gjelden som skal finansieres av brukerbetalinger og ikke av kommunens frie inntekter.

Denne indikatoren må også ses i lys av kommende års investeringsbehov. I ulik grad har kommuner fornyet sin bygningsmasse de siste årene. Det er til dels stor forskjell i standard på kommunale bygg og dermed behov for store renoveringer eller nybygg i årene som kommer.

Behovsprofil og andel netto driftsutgifter

Utdrag fra behovsprofilen

I tabellen under presenteres kommunens behovsprofil fra KOSTRA. Tabellen er viktig når man studerer anvendelsen av midlene til de forskjellige tjenestene for å kunne si om forskjellen ligger i demografien eller sosiale forhold. Tabellen viser at Molde kommune har relativt færre barn i barnehage- og grunnskolealder, og flere i de to eldste aldersgruppene. Demografien tilsier at Molde kommune i utgangspunktet kan ha lavere utgifter til barnehage- og skolesektoren enn kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet. Men forskjellen i andel i barnehagealder er redusert og relativt liten i 2017 etter at denne har gått ned i de to sammenligningsgruppene. Videre er det grunn til å tro at Molde kommune vil ha høyere utgifter til helse- og omsorgstjenester enn landet og kommunegruppe 13.

På de fleste levekårsindikatorene har Molde kommune litt bedre tall enn kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet. Dette indikerer at Molde kommune vil ha lavere utgifter innenfor aktuelle tjenesteområder enn kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet.

For Molde kommune har det fra 2016 til 2017 vært en relativt svak økning i folketallet. Aldersgruppen med størst relativ økning i Molde kommune var aldersgruppen 67–79 år. Størst relative nedgang var det i aldergruppen 0 år, eller nærmere bestemt antall nyfødte. Døde per 1 000 innbygger hadde en klar økning i 2017. Videre viser tabellen at innflyttingen forsetter å gå ned, og at denne er betydelig lavere enn i kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet. Arbeidsledigheten har i 2017 gått ned igjen etter økning i 2016, men er fremdeles litt høyere enn i 2015.

Ulikheter i behovsprofilen mellom kommuner, er gjenstand for korrigering i inntektssystemet. Dette innebærer at Molde kommunes frie inntekter er lavere enn gjennomsnittskommunens frie inntekter.

Behovsprofil - nivå 2

Behovsprofil - nivå 2
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Befolkningsdata per 31. desember
Folkemengden i alt 26 732 26 822 26 901 1 921 427 1 940 444 1 977 649 4 555 595 4 591 560 4 622 151
Andel kvinner, i pst. 49,8 49,8 49,9 49,9 49,9 49,9 49,6 49,5 49,5
Andel menn, i pst. 50,2 50,2 50,1 50,1 50,1 50,1 50,4 50,5 50,5
Andel 0 åringer, i pst. 1,2 1,1 0,9 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0
Andel 1–5 år, i pst. 5,6 5,6 5,6 6,0 5,9 5,8 5,9 5,8 5,7
Andel 6–15 år, i pst. 11,7 11,6 11,7 12,5 12,5 12,5 12,3 12,3 12,3
Andel 16–18 år, i pst. 3,8 3,7 3,8 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8
Andel 19–24 år, i pst. 8,3 8,2 8,0 7,7 7,7 7,6 7,8 7,8 7,7
Andel 25–66 år, i pst. 53,9 53,8 53,6 54,4 54,4 54,4 54,1 54,0 54,0
Andel 67–79 år, i pst. 10,8 11,3 11,8 10,2 10,5 10,7 10,5 10,8 11,1
Andel 80 år og over, i pst. 4,7 4,7 4,7 4,1 4,1 4,1 4,4 4,4 4,4
Levekårsdata
Andel skilte og separerte 16–66 år, i pst. 10,5 10,7 10,7 11,6 11,7 11,5 10,9 10,8 10,7
Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden, i pst 1,5 1,0 - 1,6 1,2 - 1,5 1,1 -
Andel uførepensjonister 16–66 år, i pst. 7,4 7,5 - 9,0 9,1 - 9,4 9,5 -
Andel enslige innbyggere 80 år og over, i pst. 62,2 61,1 59,2 62,9 62,9 62,1 63,9 63,4 62,7
Forventet levealder ved fødsel, kvinner 83,9 84,7 83,9 82,8 83,7 83,9 82,9 83,7 83,1
Forventet levealder ved fødsel, menn 79,0 80,6 79,0 78,4 79,7 79,4 78,4 79,6 78,5
Levendefødte per 1 000 innbyggere 11,3 11,0 9,1 10,8 10,5 10,2 10,8 10,6 10,2
Døde per 1 000 innbyggere 7,8 7,6 8,4 7,6 7,6 7,5 8,1 8,0 8,0
Innflytting per 1 000 innbyggere 54,1 50,6 49,6 61,3 60,2 61,1 58,5 57,6 56,9
Utflytting per 1 000 innbyggere 45,0 50,7 47,3 53,8 53,3 54,0 53,0 52,5 52,5
Andel innvandrerbefolkning, i pst. 11,9 12,2 12,8 15,9 16,6 17,1 13,9 14,5 15,0
Bosettingsstruktur
Andel av befolkningen som bor i tettsteder, i pst. 85,8 87,6 - 88,7 89,0 - 77,5 77,9 -
Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i minutter 6,9 6,9 - 6,4 6,5 - 7,4 7,4 -
Arbeidsmarked
Registrerte arbeidsledige i pst. av befolkningen i alderen 15–74 år 1,4 1,9 1,5 2,1 2,0 1,7 2,0 2,0 1,6
Andel av befolkningen 20–66 år som pendler ut av bostedskommunen, i pst. 12,5 12,8 - 31,4 31,7 - 28,6 28,6 -

Netto driftsutgifter utvalgte tjenesteområder

Netto driftsutgifter er et mål på prioritering i KOSTRA. I netto driftsutgifter inngår kommunens utgifter fratrukket egne inntekter som særtilskudd og brukerbetalinger. I tillegg inngår avskrivninger for å fange opp årlig kapitalslit på investeringer knyttet til de ulike tjenestene.

Netto driftsutgifter viser tilnærmet hvor stor del av kommunens frie inntekter som går med til de ulike tjenesteområdene. I tabellen under er den relative andelen til utvalgte tjenesteområder presentert.

Netto driftsutgifter for utvalgte tjenesteområder i pst., konsern

Netto driftsutgifter for utvalgte tjenesteområder i pst., konsern
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Administrasjon og styring 7,5 7,3 5,0 7,3 7,2 7,1 8,1 8,1 7,8
Barnehage 15,0 15,5 15,2 16,0 15,7 15,4 14,7 14,6 14,4
Grunnskole 22,9 21,9 22,3 24,6 24,1 23,6 24,5 24,1 23,6
Helse og omsorg 41,0 40,4 41,6 34,8 35,4 35,1 35,4 36,1 35,7
Sosial 6,5 7,3 8,5 6,0 6,4 6,6 5,4 5,8 6,1
Barnevern 3,2 2,8 3,5 3,5 3,6 4,0 3,5 3,6 3,9
Kultur 3,8 3,8 3,7 3,9 4,0 3,9 3,8 3,9 3,9
Brann 1,8 1,6 1,7 1,4 1,5 1,4 1,5 1,5 1,4
Summen av tjenesteområdene vil overstige 100 pst. ved bruk av premiefond. Bruk av premiefond reduserer totale netto driftsutgifter i KOSTRA.

Den relative andelen sier noe om de ulike tjenesteområdenes størrelse. Tallene vil være påvirket av lokal prioritering, demografi og behov for kommunale tjenester, og til en viss grad ulikheter i inntektsnivå. Tallene bør derfor vurderes i lys av behovsprofilen.

Tabellen viser at Molde kommune normalt ligger mellom kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet på administrasjon og styring. Årsaken til at andel netto driftsutgifter til administrasjon og styring i Molde kommune er kraftig redusert i 2017, er at ubrukt del av tilskuddet til fellesnemda for nye Molde kommune trekker netto driftsutgifter ned. I 2018 og 2019 vil dette slå motsatt vei. Molde kommune vil normalt sett ligge mellom kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet. Dette skyldes at Molde kommune er en relativt stor kommune i nasjonal sammenheng og dermed har stordriftsfordeler. Innenfor kommunegruppe 13 er Molde kommune en relativt liten kommune, og må da bruke en relativt større andel til nødvendig administrasjon og politisk styring.

Sammenlignet med kommunegruppe 13 viste behovsprofilen at det er rimelig at Molde kommune har en lavere andel netto driftsutgifter til skole og større andel til helse- og omsorgstjenester. Dette viser også tabellen over, men det er vanskelig å si hvor mye av forskjellene som skyldes ulikt behov, og hvor mye som skyldes andre forhold som struktur, lokal prioritering, kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen innenfor de respektive tjenesteområdene.

Helse- og omsorgssektorens andel er redusert for kommunegruppe 13 og landet uten Oslo i 2017. For Molde kommune har andelen økt i 2017. Økningen for Molde kommune skyldes økte utgifter innenfor området, men også redusert toppfinansieringsordning fra staten bidrar til økningen. Andelen av netto driftsutgifter til helse- og omsorgssektoren er betydelig høyere i Molde kommune enn sammenligningsgruppene og befolkningsstrukturen indikerer at Molde kommune vil ha en høyere andel også i årene som kommer.

Befolkningsandelen tilsier at Molde kommune skal ligge litt lavere på barnehage. Det stemmer sammenlignet med kommunegruppe 13, men landet uten Oslo har en lavere andel enn Molde kommune og har hatt det over tid.

Tabellen indikerer videre at Molde kommune har relativt store utgifter til sosialtjenester sammenlignet med kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet. Sett i lys av behovsprofilen skal Molde kommune ha lavere utgifter til dette området. I Molde kommune er det i all hovedsak utgifter til sosialtjenesten, ressurstjenesten og flyktningtjenesten som inngår i denne sektoren. En viktig forklaring til at andelen til Molde kommune ikke følger behovsprofilen, er flyktningtjenesten. Det er ikke alle kommuner som har denne tjenesten eller i tilsvarende omfang som Molde kommune og det er ikke korrigert for tilhørende inntekter i denne indikatoren da de skal føres på egen tjeneste. Økt statlig tilskudd, med tilhørende økte utgifter innenfor flyktningtjenesten, er viktigste årsak til økning i andel i 2017 for Molde kommune. Men opptrappingplanen på rusfeltet bidrar også til økningen i andel i 2017.

Andelen av netto driftsutgifter til barnevern har gjennomgående økt i perioden. Eneste unntaket er nedgang i Molde kommune i 2016. Fremdeles er andelen i Molde kommune lavere enn i sammenligningsgruppene, men andelen har økt for alle i 2017. For Molde kommunes del kan en god del av økningen i 2017 knyttes til flyktningtjenesten og endringer i finansieringsordningen. I 2015 og 2016 inngikk refusjon fra Bufetat i netto driftsutgifter. Denne refusjonen er nå innlemmet i integreringstilskuddet og føres på egen tjeneste og bidrar derfor til at andelen til barnevern øker i 2017. Ut fra behovsprofilen er det grunn til å anta at Molde kommune skal ha lavere utgifter til barnevern.

Kultursektorens relative andel i Molde kommune er litt lavere enn kommunegruppe 13 og landet uten Oslo.

Brann har høyere relativ andel i Molde kommune enn i sammenligningsgruppene.

For å korrigere for demografi, finnes indikatorer for netto driftsutgifter per innbygger i målgruppene til de ulike tjenesteområdene. Disse tallene er presentert i det påfølgende, samt under respektive tjenesteområder eller enheter.

KOSTRA - utvalgte nøkkeltall for tjenesteområder