Kulturtjenesten

Hovedtall

1,1 %
Resultat
2,5 %
Andel av samlet driftsramme
21,3
Årsverk
8,1 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -5,9 % 0,1 % -0,7 % 1,1 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 7,5 % 5,3 % 5,9 % 8,1 %

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 35 566 33 582 35 138 34 551
Budsjett 33 598 33 615 34 893 34 942
Avvik -1 968 33 -245 391

Enheten hadde et mindreforbruk på 391 061 kroner.

Nedleggelse av fritidstilbudet Ungdomsplassen (UP) vinteren 2017, har gitt kulturtjenesten en økonomisk besparelse. Enheten har ikke brukt vikarer ved sykefravær ved allmenn kultur, og refusjonene fra NAV har dermed bidratt til mindreforbruket. I tillegg har mindreutgifter i driften ved allmenn kultur, inklusiv Eldres kultursenter og Molde frivilligsentral bidratt til et samlet mindreforbruk for hele enheten.

Idrett og friluftsliv har hatt de største budsjettmessige usikkerhetsfaktorene i 2017, med oppstart på forsommeren i Molde arena Træffhuset og nesten full stenging av Idrettens hus fra høsten av. Samlet sett gikk driften av enhetens hus og utendørsanlegg med et merforbruk på 0,5 mill. kroner. En krevende ekstrautgift på undervarme til Reknesbanen, samt en viss inntektssvikt på utleie, forklarer en del av merforbruket. Oppstarten av Molde arena Træffhuset har vært krevende og medført ekstra lønnsutgifter. Også ved idrett og friluftsliv har merinntekter fra sykelønnsrefusjon fra NAV bidratt til å redusere de samlede merutgiftene.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Egenmeldt sykefravær ligger på et svært lavt nivå, og er det laveste på fire år. Legemeldt sykefravær over 17 dager har imidlertid økt i 2017. Mye av sykefraværet er ikke er direkte knyttet til arbeidsrelaterte forhold, noe som det er vanskelig å sette inn tiltak mot.

Årsverk:

Enheten har hatt en reduksjon i antall utførte årsverk på drøye åtte årsverk. Hovedsakelig på grunn av at park ble overført til Molde bydrift, med knappe åtte faste årsverk i tillegg til innleid ekstrahjelp i sommersesongen.

I mars 2017 ble ny kultursjef ansatt. Den vakante stillingen ved biblioteket, som i 2016 bare ble delvis løst ved at medarbeidere ved allmenn kultur bisto i halv stilling, er fremdeles ubesatt. I budsjettet for 2017 ble det funnet plass til et vikariat som dekket 50 pst. av vakansen. Idrett og friluftsliv har hatt et stort behov for å øke bemanningen. I budsjettet for 2018 er en styrking på en hel stilling lagt inn med virkning fra 1. juli. Over tid er det allmenn kultur som har hatt den kraftigste reduksjonen i antall årsverk, noe som har medført nedprioritering av en rekke oppgaver. På det feltet har enheten derfor ikke kunnet være så fremoverlent som ønskelig.


Tjenesteleverandør

Tilsetting av ny kultursjef har gjort at enheten har kunnet hente opp igjen flere oppgaver som har måttet vente. Blant annet gjelder det oppstart av kulturminneplanarbeid, arbeid med forprosjektet Molde bys historie og involvering i realisering av ulike tiltak i barne- og ungdomsplanen.

Kulturtjenesten hadde vertskapsrollen for den nordiske ungdomsutvekslingen mellom byens vennskapsbyer. Kultursjefen satt i programkomiteen for Moldes 275 årsjubileum, og gjestene fra Mikkeli og Vejle hjalp til med kake- og kaffeservering under jubileets utendørsarrangement 29. juni.

Dette var første hele driftsåret etter at park ble overført til Molde bydrift. Overgangen har gått greit, men enheten ser at det er noen synergieffekter som ble borte med at parkavdelingen flyttet. Det har vært et krevende år for idrett- og friluftsavdelingen, med mye arbeid knyttet til planleggingen av renoveringsprosjektet Idrettens hus, samtidig som man tok i bruk det ombygde Træffhuset, som har hatt en del feil og mangler. I tillegg har Reknesbanen ikke fungert etter forutsetningene. Dette har kommet på toppen av ordinær drift og har medført belastning på staben.

Molde bibliotek har utfordringer med å opprettholde og utvikle den aktiviteten som etter hvert kjennetegner biblioteket på en svært god måte. Biblioteket har en god utlåns- og besøksstatistikk, men det er områder som krever en oppmerksomhet og styrking som det ikke er rom for med dagens bemanning.

Kulturtjenesten var med i arbeidet med nye Molde kommune gjennom at kultursjefen satt i en administrative arbeidsgruppe for kultur, kulturskole, idrett/idrettshaller og frivillighet som skulle kartlegge dagens organisering i de tre kommunene.

Kommunestyret økte kulturtilskuddet til frivillig sektor med 1,0 mill. kroner i budsjettvedtaket for 2017. Kulturtjenesten har etter en god prosess med blant annet musikk- og idrettsrådene, etablert to nye tilskuddsordninger (arrangementsstøtte samt investeringstilskudd tilbygg og anlegg av lokal eller kulturhistorisk verdi) på til sammen cirka 0,4 mill. kroner. Det resterende beløpet på 0,6 mill. kroner, ble tilført tilskuddsrammen for ordinære kulturmidler som da kom på til sammen 1,6 mill. kroner.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Infotavler, skilting turområder 5558 - 200 200
Maskinelt utstyr – idrett 5522 1 000 1 000 -
Turstier i moldemarka 5556 177 300 123

Infotavler, skilting turområder

Arbeidet med dette prosjektet startet opp i 2016. På grunn av mye ekstraarbeid i forbindelse med planleggingen av Molde idrettspark og renoveringsprosjektet Idrettens hus, ble det ikke tid til å videreføre prosjektet som planlagt i 2017.

Maskinelt utstyr – idrett

Maskiner er kjøpt inn som planlagt, deriblant en mellomstor John Deere traktor med utstyr, som dekker behovet ved idrettsanleggene og det stadig økende nettet av turveger, traseèr og stier i moldemarka.

Turstier i moldemarka

Dette prosjektet ble i 2017 omgjort til to spillemiddelprosjekt gjeldende fra 2018:

  • Damefallet-Tusenårsvarden
  • Damefallet - Varden.

Innkjøp av stein til hellelegging ble påbegynt i 2017.

Fremtidige utfordringer

Kulturtjenesten jobber nå for å etablere og utvikle en ny type ungdomshus som kan ha ulike tilbud og fritidsaktiviteter for ungdom. For å virkelig lykkes med en slik etablering, kreves det satsing og ressurser. Det blir viktig å tenke på tvers, finne gode samarbeidsmodeller og å utnytte muligheter som oppstår blant annet gjennom tilgjengelige prosjektmidler. Dette er den største og mest krevende utfordringen kulturtjenesten står overfor fremover.

Brukerrollen for nye Idrettens hus vil fortsatt kreve sitt også i 2018. Det å møte krav og forventinger fra idrettsorganisasjonene, blir stadig mer utfordrende. Helårsdrevne utendørsanlegg er etterspurt. Reknesbanen er i full bruk, mens KGB er utslitt og ikke vinteråpen på grunn av ødelagt undervarmeanlegg. I en tid der fotball har blitt helårsidrett, greier ikke enheten å dekke etterspørselen på treningstid slik det er nå.

Vakansen ved Molde bibliotek gjør at sentrale oppgaver, som flere arrangementer og innhenting av prosjektmidler, blir nedprioritert.

For kulturtjenesten er det en ambisjon å kunne bidra til en utvikling der Molde kan løftes og promoteres som en spennende kunst- og kulturby, der utsmykking av offentlige rom blir en like selvfølgelig del av byens utvikling og identitet som teater, jazz og fotball. Sjøfrontens del 1, 2 og 3, som kan inkludere flotte kunstprosjekt, er en gyllen mulighet i så måte. Elvsaasveggen har unike kvaliteter som kan åpne for spennende kunstprosjekt dersom man ønsker en «byport» med særpreg. Da er noe nevnt, men mange spennende muligheter ligger og venter på den som leter.

KOSTRA

1 991 1 998 2 097 2 218
1 909 1 887 2 027 2 114
1 944 1 845 1 969 2 011
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger, konsern

Indikatoren viser kommunens utgifter til aktivitetstilbud for barn og unge, bibliotek, kino, museer, kunstformidling, idrett, musikk- og kulturskoler, andre kulturaktiviteter og tilskudd. Tallene vises på konsernnivå, og inkluderer derfor utgiftene til Molde Eiendom KF og Moldebadet KF som drifter og vedlikeholder kommunens kultur- og idrettsbygg.

Molde kommune har de siste tre årene brukt mindre av sine frie inntekter til kultursektoren enn kommunegruppe 13 og landet uten Oslo. Mer detaljerte tall for denne indikatoren fremgår av tabellen under.

Tabellen viser at Molde kommune fortsatt bruker mindre på kultur- og idrettsaktiviteter og mer på kultur- og idrettsbygg enn sammenligningsgruppene. Forskjellene fremstår som mindre i 2017 enn tidligere år, noe som skyldes at avskrivninger og husleieinntekter ikke er ført på samme funksjon for det nye kulturskolebygget. Dette vil bli korrigert fra 2018.

Kommunen har gjennom perioden en svakere vekst i kommunens utgifter til idrettsbygg i forhold til sammenligningsgruppene. Den midlertidige økningen i 2016 i skyldes i all hovedsak reduserte leieinntekter som følge av ombygging av Istadhallen. Nedgangen i kommunens utgifter til kulturbygg skyldes hovedsakelig at kommunen nye kultusskolebygg ble tatt i bruk høsten 2016. Molde kommune mottar husleieinntekter fra Møre og Romsdal fylkeskommunen i henhold til inngåtte avtaler, disse er i 2017 regnskapsført slik at de inngår i indikatoren og medfører at denne er litt for lav.

Netto driftsutgifter til idrett er lav i Molde kommune grunnet inntektene til Moldebadet KF. Kommunens indikator har imidlertid hatt en kraftig vekst i 2017, hovedsakelig på grunn av økt støtte til frivillige lag og organisasjoner innen idrett, samt en økning i netto driftsutgifter ved Moldebadet KF.

Molde kommune bruker mer til kunstformidling. Dette skyldes tilskuddene kommunen yter til Teateret Vårt, Molde International Jazz Festival og Bjørnsonfestivalen.

Kommunen bruker vesentlig mindre på barn og unge enn sammenligningsgruppene. De siste tre årene har denne forskjellen gradvis blitt større, hovedsakelig på grunn av at Molde kommune delvis har lagt ned fritidstilbud til ungdom. Kommunen innlemmet regnskapet til dagligvarebransjens kulturfond i kommuneregnskapet i 2017, noe som også medførte en midlertidig reduksjon i indikatoren det første året.

Molde kommune sitt driftstilskudd til Romsdalsmuseet sitt magasinbygg ble økt i 2016, og kommunen har dermed brukt tilnærmet det samme som landet uten Oslo på museumsdrift de to siste årene. Kommunens utgifter til drift av folkebibliotek ligger jevnt under sammenligningsgruppene i hele perioden. Det samme gjør driftsutgiftene til andre kulturaktiviteter, selv om kommunens indikator prosentvis har hatt en høyere vekst de siste to årene, blant annet på grunn av ansettelse av ny kultursjef i 2017.

Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler har hatt en forholdsvis kraftig vekst i forhold til sammenligningsgruppene. Indikatoren omtales nærmere under kulturskolen.

Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern

Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Idrett -20 10 102 167 188 195 188 193 219
Kommunale idrettsbygg 556 638 576 453 520 536 440 490 510
Aktivitetstilbud barn og unge 78 49 37 154 164 167 156 162 163
Kunstformidling 305 311 316 108 113 114 109 113 118
Muséer 43 72 73 56 61 58 66 71 71
Andre kulturaktiviteter 76 86 114 236 247 291 240 252 281
Folkebibliotek 215 216 218 255 258 261 273 278 282
Kommunale kulturbygg 308 311 247 234 261 270 231 242 265

Om enheten

«Molde skal være en åpen, aktiv og inkluderende kulturkommune» er visjonen i kulturplanen.

Kulturtjenestens viktigste oppgave er å tilrettelegge for at Molde kommune skal ha et levende og pulserende kulturliv, som gir rom for fellesskap, utfoldelse, deltakelse og opplevelser for alle. Fagområdet dekker oppgaver innen forebyggende ungdomsarbeid med fritidspedagogikk og demokratiutvikling, frivillig arbeid, forebyggende folkehelsearbeid, idrett og friluftsliv, kulturminnevern, musikk, litteratur, film og andre medier, kunst og utsmykking.

Kommunen har en viktig vertskapsrolle for byens profesjonelle kulturinstitusjoner, både som medspiller og tilrettelegger.

Kulturtjenesten består av tre fagseksjoner: allmenn kultur, Molde bibliotek og idrett og friluftsliv.