Kulturskolen

Hovedtall

1,7 %
Resultat
0,6 %
Andel av samlet driftsramme
26,2
Årsverk
2,9 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 1,9 % 5,8 % 8,7 % 1,7 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 4,1 % 2,7 % 6,9 % 2,9 %
Tjenesteleverandør
Antall søkere på venteliste 30 93 91 89 45
Brukerundersøkelse, elever ved Molde videregående skole 4,5 5,3 - - -

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 8 969 8 750 8 659 9 108
Budsjett 9 138 9 288 9 480 9 270
Avvik 169 538 821 162

Enheten hadde et mindreforbruk på 161 832 kroner.

Hovedårsaken til mindreforbruket er inntektssiden. Enheten har hatt et høyere salg av tjenester enn budsjettert.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Prosentvis sykefravær ved kulturskolen er på et lavt og tilfredsstillende nivå. Enheten har likevel et kontinuerlig fokus på god fordeling av arbeidsoppgaver og et godt arbeidsfellesskap.

Årsverk:

Antall utførte årsverk har økt siden 2016. Enheten kjøper færre tjenester fra andre enn tidligere år og har erstattet disse ved å øke stillingsstørrelser til noen ansatte med ufrivillig deltid.

I tillegg til egne ansatte kjøper enheten dansepedagoger fra Operaen i Kristiansund. Det leies også inn lærerressurser fra Teatret Vårt, Kunstsenteret i Møre og Romsdal og prosjektengasjement fra annen kommune, til fordypningstilbud og kunstfag.
Tjenesteleverandør

Med sin undervisning og sine tjenester er kulturskolen i dag langt på veg det ressurs- og kompetansesenter som ligger i mandatet og den nasjonale rammeplanen. Per 31. desember 2017 ytes det undervisning til 1 130 elevplasser innen dans, teater, musikk og kunst. Kulturskolen har likevel nærmere hundre elever på venteliste.

Enheten løser oppgaver for Molde videregående skole, det frivillige musikkliv og samarbeider med de profesjonelle aktører som planlagt.

Gjennom deltagelse i arbeidet for implementering av kommunedelplan "Barne- og ungdomsplan 2016 – 2026", har enheten løftet frem mulighetene som ligger i økt samarbeid med grunnskolene og barnehagene.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Elvarebil 5351 261 300 39

Elvarebil

Kulturskolen har kjøpt en elvarebil. Investeringen reduserer reiseutgifter for enheten og løser utfordringene med å frakte større utstyr blant annet i forbindelse med desentralisert undervisning rundt om i kommunen.

Fremtidige utfordringer

Nye Molde kulturskole/nye Molde kommune

I arbeidet med sammenslåing av kommunene, er kartlegging av dagens kulturskoletilbud gjennomført. Det er nødvendig med et mer detaljert analysearbeid, men allerede nå vises vesentlig ulikhet i tilbudene i de tre kommunene. Det gjelder antall elevplasser i forhold til grunnskoleelever, bredde i tilbudene og tilgjengelig lærerkompetanse. For å nå mål om gode og likeverdige tjenester slik beskrevet i "Intensjonsavtalen – nye Molde kommune", kan det være behov for en styrking av tjenesteområdet.

Kulturskolen som bidragsyter i tverrfaglig samarbeid

Molde kulturskole har et stort potensiale til å bidra inn i tverrfaglige sammenhenger der den kunst- og kulturfaglige kompetansen kan brukes instrumentelt. Slik vil kulturskolens kompetanse kunne bidra inn i tiltak både i barne- og ungdomsplanen og den kommende helse- og omsorgsplanen.

Enheten kan også i større grad bidra til måloppnåelse innen de estetiske fag i grunnskolens læreplaner og barnehagenes rammeplan.

Breddetilbud

Skal visjonen "kulturskole for alle" realiseres, må breddetilbud økes vesentlig. I praksis betyr det etablering av flere lavterskeltilbud og tilbud godt tilpasset brukergrupper som kulturskolen i dag ikke er tilgjengelig for. Inkludering, tilhørighet og lav terskel for mestring er vesentlig. Tilgjengelige lærerressurser er nødvendig, og det er behov for både flere stillinger og kompetanseutvikling for å gi flere barn, unge og eldre mulighet for en kulturaktiv hverdag.

KOSTRA

2 444 2 322 2 386 2 430
1 923 1 808 1 806 1 833
2 800 2 427 2 385 2 800
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per innbygger 6–15 år, konsern

Musikk- og kulturskoletilbud for barn og unge er et lovpålagt tilbud. Målgruppen er elever i grunnskolealder, men kulturskolene kan også ha elever i andre aldersgrupper. Indikatoren tar utgangspunkt i andelen barn i aldersgruppen 6–15 år, ikke antall elever ved skolen, og viser kommunens utgifter knyttet til drift av den kommunale kulturskolen. Utgifter knyttet til leie og drift av kulturskolelokalene inngår ikke i denne indikatoren.

Diagrammet viser at Molde kommune prioriterer kulturskolen høyere og av den grunn har høyere utgifter enn begge sammenligningsgruppene i 2017. Utviklingen i 2015 og 2016 viser en nedgang i kommunens netto driftsutgifter, noe som kan tilskrives iverksatte tiltak for å oppnå økonomisk balanse i kommunens tjenesteproduksjon, og Molde kommune lå i 2016 på samme nivå som landet uten Oslo.

I 2017 hadde Molde kommune en kraftig vekst i netto driftsutgifter, hovedsakelig på grunn av økt bemanning fra høsten 2016. Netto driftsutgifter per 6–15 år var i 2017 på samme nivå som i 2014.

Andre nøkkeltall

Nøkkeltall

Nøkkeltall
2014 2015 2016 2017
Elevplasser - musikkundervisning 716 686 763 747
Elevplasser - billedkunst, dans, teater 353 393 382 384
Elever DKS - verksteder grunnskolen* 1 800 1 800 1 800 1 507
Tall fra kulturskolens fagprogram, Speedadmin.
*Den kulturelle skolesekken

Om enheten

«Kulturskole for alle»

Molde kulturskole skal være et ressurs- og kompetansesenter for kulturfag i kommunen og regionen gjennom opplæring, opplevelse og formidling innen fagområdene kunst, dans, musikk og teater. Enheten skal:

  • Gi undervisning innen kjernetilbudet til rundt 1 200 elevplasser
  • Gjennomføre undervisning i utøvende fag som musikk, dans og drama ved Molde videregående skole
  • Tilby instruksjon og opplæring i samarbeid med kor og korps
  • Utvikle breddetilbud/lavterskeltilbud
  • Tilby tjenester til andre virksomheter, barnehager og grunnskoler
  • Selge utøvende tjenester
  • Koordinere og produsere verksteder til den lokale kultursekken
  • Gjennomføre konsertproduksjoner, teaterforestillinger, kunstutstillinger og danseforestillinger