Om årsrapporten

Molde kommunes årsrapport for 2017 presenteres som i de tre foregående årene i sin helhet på nett. Årsrapporten er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og årsmelding for kommunestyret. Rapporten fungerer i tillegg som et informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere gjennom beskrivelse av de kommunale enheter og oppnådde resultater i 2017. Årsrapporten er detaljrik og omfattende. Dette er gjort for at politikere, ansatte og innbyggere skal få en grundig og detaljert informasjon om kommunen både når det gjelder overordnede styringssystemer, tjenestebeskrivelser i enhetene, ressursbruk og mål for driften.

I 2017 var det 275 år siden Molde fikk bystatus. Dette ble markert med ulike arrangementer. Blant annet hadde Romsdalsmuseet en egen jubileumsutstilling med tilhørende undervisningsopplegg for grunnskolene. Jubileet ble også markert 17. mai og det hele ble avsluttet med en fest på rådhusplassen den 29. juni. I årsrapporten brukes bilder fra markeringen av jubileet, og de viser en vital 275-årsjubilant.

Global påvirkning

Som alle andre norske kommuner, er også Molde kommune og landet som helhet særdeles påvirket av det som skjer ute i den store verden med særlig vekt på Europa. Den store verden blir imidlertid mindre og mindre etter hvert som den globale satsingen på digitalisering brer om seg i stadig større tempo. Også i årets årsrapport er global påvirkning inntatt som et viktig element gjennom et eget kapittel (Kommunene og norsk økonomi) som til en viss grad tar for seg den globale påvirkningen som kommunesektoren er eksponert og utsatt for.

Fremtidsrettet

Årsrapporten gir et helhetlig bilde av den kommunale tjenesteproduksjonen i året i tillegg til å være en viktig brikke i det kommunale plansystemet. Det er også viktig at årsrapporten gir grunnlag for et strategisk bilde fremover. Derfor er budsjettet for 2018 lagt inn som en sammenligningskolonne i de fleste regnskapstabeller og alle enhetene har skrevet litt om de fremtidige utfordringer tjenestene de leverer står ovenfor. I årsrapporten skal tjenesteproduksjonen og øvrige aktiviteter i året som har gått, evalueres opp mot de mål som er satt.

Tjenesteleveranser

For at årsrapporten skal gi leserne et godt innblikk i de enkelte tjenester kommunen leverer, er det også i år valgt å presentere all informasjon samlet under den enkelte tjeneste. Dette innebærer at diverse nøkkeltall, data fra KOSTRA og eventuelle bruker- og medarbeiderundersøkelser er presentert samtidig som tjenestene blir beskrevet. Også investeringer, uavhengig av om det er kommunen selv eller kommunens foretak som gjennomfører disse, er beskrevet under de enkelte enheter.

Konsernet

Molde kommunes regnskap synliggjør all aktivitet i kommunal regi samtidig som det beskriver omfanget av tjenesteproduksjonen som er satt bort til andre. Årsrapporten viser at Molde kommune er et konsern som i tillegg til kjernevirksomheten, har mange kommunale foretak og deltar i flere interkommunale selskaper. I tillegg er kommunen eier og medeier i flere aksjeselskaper. Det hadde derfor vært ønskelig at kommunene var pålagt å sette opp eget revisorbekreftet konsernregnskap i tillegg til det ordinære regnskapet. Endringene i kommuneloven, som nå har vært ute på høring, vil forhåpentlig legge til rette for dette.

Rapportering

Rapporteringen av regnskaps- og produksjonsdata til staten (KOSTRA) hadde også blitt kvalitetsmessig vesentlig bedre dersom dataene var gjenstand for revisjon på linje med regnskapet for øvrig. Dette ville gitt et bedre og riktigere sammenligningsgrunnlag kommunene imellom.