Ordførerens kommentar

Molde kommune, i likhet med resten av fylket, har de siste tre årene vært rammet av markedsutfordringene innenfor olje- og gassrelaterte næringer. Selv om Moldes næringsliv i mindre grad har vært ensidig rettet mot disse næringene, har omstillinger medført en nedgang på til sammen 1 100 arbeidsplasser i 2015 og 2016. Dette betyr at arbeidsplassdekningen i Molde har gått ned fra 127,0 pst. i 2014 til 123,2 pst. i 2016; noe som likevel fortsatt er høyest i fylket og meget høyt i landsmålestokk. I 2017 har vi registrert et positivt omslag i arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten er blitt redusert og er nå ifølge NAV sin statistikk på 2,2 pst., mot et fylkessnitt på 2,6 pst. Alt tyder på at det nå skapes flere arbeidsplasser i kommunen.

Reduksjonen i antall arbeidsplasser har tydelig påvirket folketallsutviklingen i kommunen. I 2017 hadde vi en folketallsvekst på kun 79 innbyggere, hvorav 60 skyldes netto tilflytting.

Som ordfører har jeg i 2017 spesielt prioritert disse viktige områdene:

Økonomiutfordringen for Molde kommune

Etter to år med solide netto driftsresultater og avsetninger til disposisjonsfond, har fokuset vært å fortsatt holde stram økonomisk styring. Netto driftsresultat 2017 ble på 36,6 mill. kroner, dvs. 1,7 pst. av brutto driftsinntekter. Resultatet skyldes i hovedsak en kombinasjon av økte skatteinntekter og driftskostnader i tråd med budsjett.

Kommunereformen

I juni 2016 vedtok Molde, Midsund og Nesset å etablere nye Molde kommune fra 1. januar 2020. Målsettingen er at vi sammen skal kunne sikre bedre og desentraliserte tjenester, et sterkere fagmiljø, en helhetlig areal- og samfunnsutvikling og større gjennomslag for våre saker opp mot fylke, regjering og Storting. Samtidig vil vi skape et lokaldemokrati med aktiv samhandling med innbyggerne i alle deler av kommunen. Det er etablert fellesnemd med fem representanter fra hver kommune. Fellesnemda har fått fullmakt fra kommunestyrene til å forberede og planlegge etableringen av nye Molde kommune. Nåværende rådmann i Molde kommune, Arne Sverre Dahl, er ansatt som prosjektrådmann og Britt Rakvåg Roald er prosjektleder. Det er et godt samarbeidsklima og god fremdrift i fellesnemda og mellom de ansatte i kommunene.

Bygging av sykehuset på Hjelset

Etter vedtaket i desember 2014 om bygging av nytt felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset, har oppgaven vår vært å sikre at det faglige innholdet i sykehuset blir bedre enn summen av dagens sykehus i Molde og Kristiansund, og at fremdriften i planleggingsarbeidet skjer i henhold til plan. Fremdriften i prosjektet har vært god og oppstartbevilgningen kom med i statsbudsjettet for 2018. Riving og grunnarbeid på Hjelset er i gang med planlagt byggestart høsten 2018, og åpning av det nye felles akuttsykehuset for Nordmøre og Romsdal er våren 2022.

Viktige samferdselsprosjekt

Vi har arbeidet målrettet for å styrke Molderegionen som felles bo- og arbeidsmarked ved å legge til rette for bedre samferdselsløsninger. Hver dag pendler 5 400 personer fra våre nabokommuner til jobb i Molde, og innfartsvegen fra øst er allerede sprengt. Byens samferdselsutfordringer kan ikke bare løses gjennom en oppgradering av veisystemet, men må samtidig løses gjennom økt satsing på kollektivtransport og gang- og sykkelveger. Vi har lykkes å få inn viktige prosjekter på Nasjonal transportplan, NTP, 2018–2029. E39 Lønset-Hjelset, som bør realiseres før sykehuset skal åpne på Hjelset, ligger inne med oppstart 2019. E39 Bolsønes–Årø ligger inne med oppstart 2023 og fergefri E39 mellom Molde og Ålesund har mulig oppstart 2022 eller 2024.

Jeg vil takke alle ansatte for et godt samarbeid og vil rose rådmannen og hans stab for målrettet arbeid for stadige forbedringer og effektiviseringer innenfor hele kommunens virksomhet. Jeg mener hele kommunen kan være stolt av det arbeidet kommunen har gjennomført i 2017, og opplever at vi sammen har skapt et godt grunnlag for videre fremgang.Torgeir Dahl
ordfører