Rådmannens kommentar

De foreløpige regnskapstallene for kommune-Norge, viser et samlet driftsresultat for 2017 som ikke har vært bedre siden slutten av 1990-tallet. Regnskapsresultatet for Molde kommune viser et overskudd på 30,4 mill. kroner.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er den primære indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren og bør utgjøre minst 1,75 pst. av totale driftsinntekter for en samlet kommunesektor dersom formuen skal bevares. For Molde kommune tilsier dette et positivt netto driftsresultat på cirka 36,5 mill. kroner i 2017. Netto driftsresultat ble i 2017 på 74,4 mill. kroner (3,5 pst.) før nødvendige korrigeringer. Molde kommune skal slå seg sammen med kommunene Midsund og Nesset fra 1. januar 2020. Regjeringen har utbetalt et engangstilskudd på 32,7 mill. kroner til Molde kommune som skal brukes til arbeidet med å etablere den nye kommunen og må derfor settes av på bundet fond. Likeledes må Molde kommunes regnskap korrigeres for regnskapet til Romsdal Regionråd med 5,1 mill. kroner. Det vil si at Molde kommunes netto driftsresultat etter disse korrigeringene blir på 36,6 mill. kroner for 2017, tilsvarende 1,76 pst.

Molde kommunes høye lånegjeld med tilhørende avskrivinger, tilsier at netto driftsresultat kan være noe lavere enn 1,75 pst. over tid med tanke på bevaring av formuen. Fortsatt styrking av soliditeten er svært viktig. Det gjør kommunen mindre sårbar for driftsmessige svingninger og gir også mulighet til en større andel egenkapital ved fremtidige investeringer.

Regnskapsresultat

Regnskapsresultatet for 2017 viser et overskudd på 30,4 mill. kroner. De tjenesteproduserende enhetene samlet hadde et merforbruk på 8,5 mill. kroner (0,6 pst.). Finansområdet hadde et samlet positivt resultat på 31,3 mill. kroner. Det har vært arbeidet svært målrettet med klare prioriteringer og stram økonomistyring gjennom hele året. De løpende rapporteringsrutinene har blitt styrket og gjennomføring av korrigerende tiltak har hatt effekt.

Molde kommunes økonomiske utfordringer har vært krevende over tid. Det var ikke midler igjen på disposisjonsfondet etter 2012, og Molde kommune hadde betydelige underskudd de to påfølgende årene. Det er svært gledelig at Molde kommune for tredje år på rad har oppnådd et positivt netto driftsresultat og et udisponert mindreforbruk. Disposisjonsfondet er ved utgangen av 2017 kommet opp i 107 mill. kroner. Det vises for øvrig til presentasjonen i kapittelet om årsregnskapet.

Tjenesteproduksjon

Når det gjelder tjenesteområdene, viser rådmannen til rapporteringen fra enhetene med utdypende kommentarer og forklaringer til både måloppnåelse, eventuelle avvik og utfordringer. Med noen få unntak, er de oppnådde resultatene litt bedre enn de fastsatte målene. Dette fremgår av målekortet under kapittelet om hovedtall. Arbeidet med å utvikle og forbedre innholdet i tjenestene må fortsette. Det er rådmannens vurdering at det arbeides godt innenfor de ulike tjenesområdene med nettopp dette. Kommunen skal ha brukeren i fokus, enten det er innbyggerne i kommunen eller næringslivet som er avhengig av våre tjenester. Digitalisering og teknologisk utvikling er en forutsetning for blant annet å kunne nå målet om en «døgnåpen kommune».

Fortsatt har Molde kommune et betydelig merforbruk innenfor pleie og omsorg med 13,5 mill. kroner. Det er stor variasjon fra enhet til enhet hvor flere enheter har tilnærmet balanse, mens noen har et stort merforbruk. Det har over tid vært arbeidet med å optimalisere den samlede ressursinnsatsen opp mot omfang og kvalitet på tjenestene som kommunen gir. Det er en krevende oppgave siden tjenestebehovet er dynamisk og til dels økende. Modellen for fordeling av økonomisk ramme mellom enhetene er også vurdert. Tiltak er utredet og gjennomføres i samsvar med plan og vil ha effekt. Samtidig har det vært behov for å styrke rammene i budsjettet for 2018 for å kunne finansiere tjenester som allerede er iverksatt.

Molde kommune har også i 2017 betalt for et stort antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter fra sjukehuset. Dette er en situasjon som ikke er bærekraftig over tid. Som et kortsiktig tiltak, har Molde kommune inngått avtale fra 2018 om leie av tre sjukehjemsplasser i Midsund kommune. Langsiktige tiltak vil bli vurdert og foreslått i arbeidet med ny helse- og omsorgsplan.

Molde kommune fikk medhold i den nasjonale tvisteløsningsnemda i saken med helseforetaket om praktiseringen av samarbeidsavtalen vedrørende utskriving av pasienter og konsekvensen av manglende epikrise eller tilsvarende legedokumentasjon for kommunens betalingsplikt. Kommunen har fremmet krav om kreditnota på til sammen 5,0 mill. kroner for 2016 og 2017, og utgiften til utskrivningsklare pasienter på sjukehuset er redusert tilsvarende i regnskapene for de to årene.

Tiltak funksjonshemmede hadde et merforbruk på 10,2 mill. kroner i 2017. Hovedårsaken til merforbruket er nye tjenestemottakere som har kommet til i løpet av året. I budsjettet for 2018 er dette delvis kompensert, men det er fortsatt en økonomisk utfordring knyttet til nye tjenestemottakere med omfattende tjenestebehov. Det pågår for tiden et arbeid med ekstern vurdering av kommunens vedtakspraksis, både hva gjelder grunnlag og omfang.

Årsverk og sykefravær

Molde kommune har som mål å være en god arbeidsgiver. Det har over tid vært arbeidet systematisk med å utvikle organisasjonen for å kunne møte endringer i oppgaver og rammebetingelser. Molde kommunes viktigste ressursinnsats, er kompetente og ansvarsbevisste medarbeidere som i sin hverdag gir kvalitativt gode tjenester på hvert enkelt tjenesteområde. Mangfoldet er stort og det kreves god ledelse. I Molde kommune ble det i 2017 utført 1 878 årsverk, en økning med 51 årsverk fra 2016. Inkluderes de kommunale foretakene, blir totalt utførte årsverk 1 990 i 2017 noe som er en samlet økning på 57 årsverk fra 2016. Det har vært en økning i antallet årsverk innenfor skoleområdet, voksenopplæringen, pleie og omsorg og tiltak funksjonshemmede, mens det har vært en reduksjon i flyktningtjenesten.

Redusert sykefravær har også bidratt til flere utførte årsverk (11,6 årsverk). Sykefraværet er en viktig faktor som blant annet påvirker kvaliteten på tjenestene og behovet for vikarer. Målet for kommunen samlet er 6,0 pst. I 2017 ble det totale sykefraværet på 7,4 pst. Dette er en nedgang på 0,9 pst. fra 2016 hvor sykefraværet var på 8,3 pst. Inkludert foretakene, var sykefraværet på 7,5 pst. i 2017, en nedgang på 0,6 pst. fra 2016. Definisjonen for beregning av sykefravær er nå under vurdering, og eventuell ny definisjon vil kunne endre tallet for sykefravær fremover. Eventuell ny tidsserie vil starte fra 2017.

Det er gledelig å kunne konstatere en nedgang i sykefraværet innenfor områdene pleie og omsorg og barnehage som det har vært arbeidet særskilt med i prosjektet «IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet». Sykefraværet innenfor barnehageområdet er i 2017 redusert med 3,6 pst. fra 14,2 pst. i 2016 til 10,6 pst. i 2017. Tilsvarende har sykefraværet samlet innen pleie og omsorg gått ned med 1,1 pst. fra 9,4 pst. i 2016 til 8,3 pst. i 2017.

Planarbeid

Molde kommunes vedtatte planstrategi for 2017–2020 er fulgt opp i 2017. Løpende vurderinger av kommunens egen planstrategi opp mot det pågående arbeidet med kommunereformen og etableringen av nye Molde kommune, har gitt enkelte utfordringer. Fokuset i plansammenheng vil gradvis endre seg fra dagens Molde kommune til nye Molde kommune med sikte på å utarbeide et godt og felles planverk for den nye kommunen. Det er likevel nødvendig å gjennomføre planrulleringer for viktige tjenesteområder. Derfor ble flere store planoppgaver startet i 2017. En helhetlig plan for helse og omsorg skal blant annet vise hvordan kommunen skal møte utfordringen med betydelig flere eldre fra 2023/2024. Planen skal vedtas av kommunestyret høsten 2018.

Arbeidet med å revidere skolebruksplanen ble også startet opp. Den nye planen vil blant annet se nærmere på skoletilbudet i østre del av sentrum (Kviltorp–Årø) og om det er aktuelt å bygge ny skole på Årø i planperioden.

Kommunedelplan for Strande–Aukra grense (Molde 1), ble vedtatt av kommunestyret i 2016. Målsetningen var å starte tilsvarende prosess for øvrige deler av kommunen i 2017. Dette planarbeidet må sees i lys av etablering av nye Molde kommune og vil ventelig få en annen utforming enn først planlagt.

Av andre viktige planer vedtatt i 2017, vil rådmannen trekke frem reguleringsplanen for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) Hjelset. Bygging av det nye sykehuset vil starte i 2018 og skal tas i bruk i 2022. Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029 ble vedtatt i Stortinget sommeren 2017 og har blant annet betydning for realisering av ny E39 Lønset–Hjelset, Bypakke Molde og Møreaksen. Det er også grunn til å nevne interkommunal sjøplan for Romsdalsfjorden som viktig for forvaltningen av Romsdalsfjorden.

Avsluttende kommentar

Rådmannen er tilfreds med arbeidet og resultatet som ble oppnådd i 2017. For tredje året på rad, har Molde kommune oppnådd et positivt netto driftsresultat og et udisponert mindreforbruk. Kommunens økonomi er nå langt mer solid. Molde kommune har ved utgangen av 2017 et disposisjonsfond på 5,0 pst. av brutto driftsinntekter. Dette tilsvarer 107 mill. kroner og er bygd opp over de tre siste årene. Molde kommune har forpliktelser inn mot nye Molde kommune nedfelt i intensjonsavtalen. De tre kommunene skal minimum være i balanse når ny kommune dannes og den nye kommunen skal som minimum ha et netto driftsresultat på 2,0 pst. økende til 3,0 pst. på lengre sikt. Den nye kommunen har et langsiktig mål om et disposisjonsfond på minimum 5,0 pst. av brutto driftsinntekter. Molde kommune er dermed i god rute til å kunne tilfredsstille sin del av forpliktelsene. Det er imidlertid viktig å opprettholde stram styring kombinert med et målrettet arbeide med å opprettholde og utvikle kvaliteten i tjenesteproduksjonen. Dette er svært krevende samtidig med at fokuset i hele organisasjonen nå i sterkere grad må rettes inn mot arbeidet med å etablere nye Molde kommune fra 1. januar 2020. Vår evne til å ta i bruk ny teknologi, forenkle og effektivisere tidkrevende prosesser, tilegne oss og bygge ny kompetanse og samtidig ha et sterkt brukerfokus, vil være nødvendig for å lykkes. Satsing på velferdsteknologi, innovasjon og aktiv deltakelse sammen med bedriftene i iKubens NCE-program åpner nye muligheter.

Takk til kommunestyrets medlemmer, politisk ledelse med ordføreren i spissen, alle ledere, medarbeidere og deres tillitsvalgte for samarbeidet i 2017.


Arne Sverre Dahl
rådmann