Bekkevoll ungdomsskole

Hovedtall

-4,8 %
Resultat
2,2 %
Andel av samlet driftsramme
49,6
Årsverk
7,1 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 2,6 % -0,1 % -3,9 % -4,8 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 6,1 % 3,4 % 5,4 % 7,1 %
Tjenesteleverandør
Elevundersøkelse 4,5 4,6 4,6 4,7 4,5
Grunnskolepoeng 40,0 38,9 40,5 42,9 40,5

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 29 179 31 540 32 123 33 535
Budsjett 29 949 31 509 30 925 31 996
Avvik 770 -31 -1 198 -1 539

Enheten hadde et merforbruk på 1 539 182 kroner.

Merforbruket skyldes i all hovedsak lønn lærere. Skolen etablerte et tilbud om spesialundervisning med full dekning i vårsemesteret og dette skulle finansieres av tilskudd 2 midler fra IMDi. Midlene fra IMDi skal, etter gitte kriterier, dekke kommunens ekstra utgifter. Tilskuddet var i 2017 begrenset oppad til knappe 1,2 mill. kroner. Enhetens merutgifter på 0,7 mill. kroner ble ikke dekket innenfor mottatt tilskudd.

Omfordelingen av økonomiske rammer mellom skolene for skoleåret 2017/2018, medførte en reduksjon i rammen til Bekkevoll ungdomsskole tilsvarende en klasse. Bygningene tillater ikke annen organisering enn fire 40-grupper på trinnet, og da med to lærere. Forholdet mellom elev- og klassetall har vært særlig utfordrende i høstsemesteret. Driften ble likevel redusert med en stilling fra august 2017. Enheten har begrenset innkjøpene gjennom året.

Innføringsklassen (IFK) ble vurdert for å ta ned driften ytterligere fra høsten. I juni så det ut til å være få elever i IFK, og muligheten for å samordne tilbudet med Sellanrå skole ble undersøkt. Elevtallet ved Sellanrå var økende og i tillegg var det signaler om at det skulle komme flere elever også i ungdomsskolealder. Tilbudet ved skolen ble derfor ansett som nødvendig å opprettholde for å kunne ta imot nye elever. Lærerressursene knyttet til IFK ble benyttet som en forsterkning av oppfølgingen av flerspråklige elever frem til innføringsklassen ble fylt opp.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har hatt en økning i sykefraværet, særlig langtidsfraværet. Årsakene til dette er kjente. Egenmeldt fravær er relativt stabilt gjennom de siste årene. Enheten arbeider fortsatt med tiltak for høy tilstedeværelse.

Årsverk:

Antall årsverk vises som et gjennomsnitt gjennom året, slik at helårseffekten av at skolen reduserte driften med et årsverk fra august 2017 først vil vises i 2018. Der hvor det har vært mulig, har enheten unngått å sette inn vikar samt holdt deler av stillinger vakante ved permisjoner.


Tjenesteleverandør

Bekkevoll ungdomsskole leverer grunnskoleopplæring av høy kvalitet og med gode resultater, noe grunnskolepoeng på 40,5 viser. De har vært stabile over år, bortsett fra en topp i 2016. Også i 2017 leverte skolen gode eksamensresultater, noe som synliggjøres i et snitt noe over det nasjonale.

Elevundersøkelsen har samlet et lavere resultat. Skolens elever melder om gjennomgående god trivsel og dette har vært stabilt de siste årene. Enheten registrerer at elevene også melder om et trygt skolemiljø. Elevene opplever støtte fra lærerne, en god læringskultur og høy grad av mestring. Skolen må fortsette arbeidet med vurdering for læring, da dette var et område med tilbakegang i 2017. Andelen elever som opplever mobbing er lav, men her må det likevel fortsatt jobbes på området.