Bergmo ungdomsskole

Hovedtall

-3,6 %
Resultat
1,6 %
Andel av samlet driftsramme
34,4
Årsverk
7,1 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 3,2 % 0,0 % -2,6 % -3,6 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 7,8 % 7,1 % 3,7 % 7,1 %
Tjenesteleverandør
Elevundersøkelse 4,5 4,4 4,6 4,3 4,2
Grunnskolepoeng 40,0 41,0 41,5 42,8 41,3

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 20 234 22 880 23 181 23 754
Budsjett 20 914 22 874 22 603 22 935
Avvik 680 -6 -578 -819

Enheten hadde et merforbruk på 818 848 kroner.

Merforbruk skyldes hovedsakelig lønn lærere. For skoleåret 2017/2018 har enheten organisert driften med 13 klasser. Omfordeling av rammene for skoleåret 2017/2018 gav Bergmo ungdomsskole ramme til 12 klasser. Krevende innstrammingstiltak på øvrige områder har vært nødvendig for å begrense merforbruket.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykefraværet er samlet på 7,1 pst. og langtidsfraværet utgjør 4,4 pst. av dette. Enheten følger opp sykemeldte etter retningslinjene i IA-avtalen. Skolen har en aktiv trivselskomite som bidrar til å bygge et godt arbeidsmiljø.

Årsverk:

Antall årsverk er forholdsvis stabilt over tid. Fra skoleåret 2017/2018 økte elevtallet fra 280 til 306 og skolen fikk en klasse til. Som et resultat av den ekstra klassen har skolen økt antall årsverk fra august 2017.


Tjenesteleverandør

Elevundersøkelsen har et snitt på 4,2, og er noe svakere enn tidligere. Det arbeides strukturert med de fleste hovedområdene som elevundersøkelsen har fokus på. Arbeidet med vurdering for læring, klasseledelse, læringsledelse, skolemiljø (§9A), grunnleggende ferdigheter, elevmedvirkning og brukerdemokrati har hatt fokus siste året. Elevundersøkelsen avspeiler ikke dette arbeidet som forventet.

Nasjonale prøver blir analysert og arbeidet med både på klasse, team og skolenivå.

Grunnskolepoengene er tilfredsstillende, og skolen arbeider med normering og karaktersetting etter en fast årssyklus.

Samarbeid med elever og foresatte gjennomføres i form av foreldremøter, elevsamtaler og utviklingssamtaler med foresatte og elever etter oppsatt plan for Molde kommune. Det jobbes kontinuerlig og strukturert med læringsmiljørelaterte saker.