Bolsøya skole

Hovedtall

-5,5 %
Resultat
0,5 %
Andel av samlet driftsramme
11,8
Årsverk
5,4 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -2,2 % -4,7 % 2,2 % -5,5
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 3,9 % 7,1 % 7,9 % 5,4 %
Tjenesteleverandør
Elevundersøkelse 4,5 5,4 - 5,5 4,7
Brukerundersøkelse SFO 4,5 - - 4,5 -

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 6 864 6 908 6 478 7 439
Budsjett 6 715 6 601 6 623 7 049
Avvik -149 -307 145 -390

Enheten hadde et mer merforbruk på 390 307 kroner.

Merforbruket skyldes lønnsutgifter knyttet til økt bemanning til elever med spesielle behov.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykefraværet ved enhenten har blitt redusert siden 2016, og ligger nå lavere enn kommunens mål. IA-metodikken blir brukt ved sykefravær, og det legges stor vekt på å skape et godt arbeidsmiljø ved enheten.

Årsverk:

Enheten har hatt en økning i antall utførte årsverk. Nedgangen i 2016 skyldes helårseffekten av at skolen reduserte bemanningen skoleåret 2015/2016 samt midlertidige vakanser i vårsemesteret. Bemanningen ble økt igjen fra oppstart av skoleåret 2016/2017, hovedsakelig på grunn av elever med spesielle behov.


Tjenesteleverandør

Bolsøya skole skårer jevnt over høyere på elevundersøkelsen enn snittet i kommunen og nasjonalt. Unntakene er fysisk læringsmiljø, luft i klasserommene, toaletter, garderobe og dusj, skolebygg og uteområde. Skolen har ikke gymsal og spesialrom, men deler dette med Vågsetra barne- og ungdomsskole. Elevene savner mest en gymsal. De ser det som uproblematisk å reise med buss for å ha fag som mat og helse og noen emner i faget kunst og håndverk. Enheten jobber med en plan for uteområdet, med iverksetting i 2019.