Kleive oppvekstsenter

Hovedtall

1,0 %
Resultat
0,8 %
Andel av samlet driftsramme
21,0
Årsverk
1,8 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -1,1 % 13,4 % 8,3 % 1,0 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 13,2 % 12,9 % 5,6 % 1,8 %
Tjenesteleverandør
Elevundersøkelse 4,5 - 4,0 4,7 4,1
Brukerundersøkelse SFO 4,5 - - 5,0 -

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 10 858 9 067 9 935 11 204
Budsjett 10 737 10 468 10 837 11 313
Avvik -121 1 401 902 109

Enheten hadde et mindreforbruk på 108 899 kroner.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak reduserte innkjøp.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten hadde et samlet sykefravær på 1,8 pst . Dette indikerer at enheten har jobbet systematisk og godt med dette over tid. AMU og ledergruppen følger opp sykefraværet.

Enheten legger vekt på å skape et godt arbeidsmiljø.

Årsverk:

Enheten har en økning i utførte årsverk fra 2016. Skolen har styrket bemanningen på 1.–4. trinn på grunn av økt satsing på tidlig innsats. Variable årsverk skyldes ekstrabemanning til tidlig innsats og barn med spesielle behov. I tillegg kan økningen i antall årsverk knyttes til redusert sykefravær.


Tjenesteleverandør

Elevundersøkelsen viser høyeste skår på skriving, lesing, regning, trivsel og trygt miljø. Det er behov for å forbedre resultatet innen støtte fra lærerne, motivasjon og fysisk læringsmiljø.

Brukerundersøkelsen i barnehagen viser best skår på barnets trivsel, henting og levering, barnets utvikling, tilfredshet og relasjoner mellom barn og voksne. Enheten jobber med forbedringer innen medvirkning og informasjon.