Kvam skole

Hovedtall

-0,1 %
Resultat
1,1 %
Andel av samlet driftsramme
23,4
Årsverk
4,6 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -4,8 % -2,2 % 2,6 % -0,1 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 7,2 % 3,6 % 5,8 % 4,6 %
Tjenesteleverandør
Elevundersøkelse 4,5 5,1 5,1 5,0 5,0
Brukerundersøkelse SFO 4,5 - - 5,0 -

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 15 055 15 084 14 818 15 265
Budsjett 14 370 14 757 15 212 15 243
Avvik -685 -327 394 -22

Enheten hadde et merforbruk på 22 256 kroner.

Merforbruket skyldes hovedsakelig lønnsutgifter i forbindelse med svært krevende primæroppgaver. Merutgiftene knyttet seg både til assistent i skolen og i SFO.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har et høyt nærvær gjennom året, med en økning av sykefraværet mot slutten av året. Ansatte står i krevende utfordringer i hverdagen, der skolen trenger mer kompetanse og ressurser for å håndtere utfordringene. Det er viktig å opprettholde nærværet fremover ved hjelp av tilpasninger og oppfølging av sykemeldte, samt fokus på helse og trivsel i skolens AMU.

Årsverk:

Enheten har en liten økning i variable stillinger basert på elevvedtak og ressursbehov rundt elever på skole og i SFO. Tilsvarende har enheten en liten nedgang i faste stillinger grunnet endret elevtall.
Tjenesteleverandør

Elevundersøkelsen på 7. trinn viste et godt resultat i forhold til at elevene opplever at reglene er tydelige, de har et trygt skolemiljø og er motivert for læring. Skolen kan forbedre elevmedvirkningen og arbeide mer med vurdering for læring i den sammenhengen. Elevene gir uttrykk for at det er lite mobbing. Dette er likevel et kontinuerlig fokusområde for skolen der undersøkelser gjennom elevsamtale og Spekter-undersøkelser skal avdekke mobbing. Skolen får gode resultater på nasjonale prøver i regning, lesing og engelsk samt gjennomgående gode resultater på kartleggingsprøver fra Utdanningsdirektoratet.