Kviltorp skole

Hovedtall

2,9 %
Resultat
2,5 %
Andel av samlet driftsramme
53,6
Årsverk
9,5 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -1,3 % 0,5 % 1,2 % 2,9 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 7,0 % 7,0 % 7,9 % 9,5 %
Tjenesteleverandør
Elevundersøkelse 4,5 4,4 4,8 5,0 4,9
Brukerundersøkelse SFO 4,5 - - 4,5 -

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 31 111 31 579 32 328 34 232
Budsjett 30 710 31 736 32 713 35 257
Avvik -401 157 385 1 025

Enheten hadde et mindreforbruk på 1 024 745 kroner.

Hovedårsaken er merinntekter i form av refusjon av syke- og foreldrepenger. Fraværet de siste månedene av året var høyt og sterkt stigende. Refusjoner kom da så sent at skolen ikke i stor grad fikk utnyttet disse før årets slutt. Skolen hadde planlagt store innkjøp av IKT-utstyr høsten 2017. Med bakgrunn i at innkjøpsavtalen på PC`er ikke var klar, ble disse utsatt.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har hatt et stigende fravær de to siste årene, og har i 2017 et samlet fravær på 9,5 pst. Fraværet er hovedsakelig langtidssykmeldte, der helseutfordringer ikke direkte kan knyttes til arbeidsplassen. Enheten har arbeidet systematisk med tilrettelegging i samarbeid med NAV og personalavdelingen i kommunen. I tillegg til tiltakene skolen har satt inn overfor enkeltpersoner, har skolen et stort fokus på trivsel, mestring og meningsfulle arbeidsoppgaver for de ansatte. Enheten mener tiltakene som er satt inn vil gi positive resultater i 2018.

Årsverk:

Skolen har en økning i antall årsverk med bakgrunn i økte ressurser til blant annet tidlig innsats 1.–4. trinn og stigende elevtall. Med flere elever per trinn, har skolen valgt å tre-dele de største trinnene, noe som krever omorganisering og økning av bemanningen.


Tjenesteleverandør

Resultatet på elevundersøkelsen på 7. trinn høsten 2017 viser at elevene trives godt på skolen. Elevene opplever at de voksne vektlegger relasjonen med elevene, og at både ansatte og foresatte er støttende i læringsprosessen. Skolen har fokus på å skape et godt læringsmiljø. Dette gjenspeiles i undersøkelsen.

Nasjonale prøver viste et svært godt resultat i engelsk. I lesing skåret elevene på kommunegjennomsnittet. Resultatet i regning har utfordret skolen til å se på den grunnleggende matematikkopplæringen ved 1.–4. trinn. Tiltak blir vurdert og satt inn fortløpende.