Langmyra skole

Hovedtall

2,1 %
Resultat
2,5 %
Andel av samlet driftsramme
54,6
Årsverk
7,6 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -0,7 % -0,1 % -0,2 % 2,1 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 7,4 % 6,0 % 7,4 % 7,6 %
Tjenesteleverandør
Elevundersøkelse 4,5 4,7 4,9 5,2 5,2
Brukerundersøkelse SFO 4,5 - - 4,3 -

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 30 868 31 235 32 679 34 943
Budsjett 30 667 31 205 32 619 35 691
Avvik -201 -30 -60 748

Enheten hadde et mindreforbruk på 748 310 kroner.

Mindreforbruket skyldes hovedsakelig større refusjoner enn forutsatt. Enheten har i tillegg hatt vakanser på grunn av at det i perioder har vært vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer ved sykdom og permisjoner. På grunn av at ny innkjøpsavtale på PC`er ikke var på plass i 2017, ble planlagte innkjøp av elev PC`er utsatt. Knappe 0,1 mill. kroner av mindreforbruket kan knyttes til dette.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykefraværet har økt med 0,2 pst. fra 2016. Det er særlig langtidsfraværet som har økt. En stor andel av fraværet er knyttet til svangerskap. Ikke noe av sykefraværet er jobbrelatert.

Årsverk:

Enheten har en økning i utførte og faste antall årsverk fra 2016. Økningen skyldes blant annet økt elevtall, igangsatte tiltak som finansieres av tilskudd 2 midler fra IMDi samt økte ressurser til tidlig innsats 1.–4. trinn.Tjenesteleverandør

Enheten er fornøyd med at resultatene på elevundersøkelsen har hatt en positiv utvikling og nå har et samlet resultat på 5,2. Enheten er særlig fornøyd med at resultatet for mobbing og trivsel har blitt bedre de siste årene. Resultatet for undersøkelsen blir ikke offentliggjort før i mars, og detaljer i undersøkelsen kan derfor ikke kommenteres foreløpig.

Enheten er svært fornøyd med at resultatet på nasjonale prøver hadde en positiv økning i 2017. Resultatet er særlig bra på 8. trinn (51, 52 og 53 i henholdsvis regning, lesing og engelsk). Også resultatet på 5. trinn har en positiv økning og ligger på eller over det nasjonale gjennomsnittet og gjennomsnittet for Molde kommune (50, 50 og 51 i henholdsvis regning, lesing og engelsk).