Molde voksenopplæringssenter

Hovedtall

-10,0 %
Resultat
0,7 %
Andel av samlet driftsramme
49,5
Årsverk
2,7 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,6 % 4,5 % 18,0 -10,0 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 3,4 % 7,1 % 5,6 2,7 %

Avviksforklaring

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 8 454 8 172 7 216 10 579
Budsjett 8 506 8 561 8 799 9 617
Avvik 52 389 1 583 -962

Økonomi

Enheten hadde et merforbruk på 962 252 kroner.

Årsaken til merforbruket er sammensatt. Etter avtale med flyktningetjenesten, skulle enheten gjennomføre hele introduksjonsprogrammet fra skoleåret 2017/2018. Med bakgrunn i avtalen ble det ansatt to ekstra lærere. Omfanget av avtalen ble justert ned i oktober, noe som medførte en reduksjon i interne overføringer uten at enheten klarte å ta ned utgiftene tilsvarende.

Bosettingen av flere enslige mindreårige, samt andre elever mellom 16 og 18 år uten skolegang, har gitt skolen utfordringer høsten 2017. Opplæringsbehov og psykososiale behov i denne elevgruppen har vist seg å være svært sammensatte og store. Dette medførte behov for å øke ressursene til lovpålagt opplæring, samt for å ivareta et forsvarlig psykososialt miljø. Enheten mottar ikke norsktilskudd for flere at disse elevene på grunn av uavklart oppholdsstatus (oktoberbarna). Tiltak er iverksatt høsten 2017. Det er søkt om tilskudd 2 midler fra IMDi for de som er i målgruppen, men resultatene av søknadene vil først vises i 2018.

Gjennom 2017 har enheten hatt ekstra utgifter til tilpassing av lokalene på grunn av økt aktivitet. I Romsdalsgata gjelder det opplæringkantine og økt dataromkapasitet til norskprøvegjennomføringer, sistnevnte som et resultat av lovendringer. Fra 1. januar 2017 har Molde voksenopplæringssenter leid tilleggslokaler i Grandfjøra. Dette har medført økte utgifter til husleie og tilpassing av lokaler.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har hatt en betydelig nedgang i sykefraværet fra foregående år. Dette er særlig tydelig i legemeldt sykefravær over 17 dager. Fokus på tiltak for å forebygge uheldige belastninger som kan resultere i sykefravær, har bidratt til dette. Enheten har noen ansatte som har helseutfordringer der årsakene ligger utenfor arbeidsplassen. Dette er forhold som påvirker sykefraværsstatistikken, men enheten vil fortsette med forebyggende tiltak for å holde dette så lavt som mulig også fremover. I medarbeiderundersøkelsen fra 2016 har enheten høy skår på motivasjon og opplevelse av meningsfulle arbeidsoppgaver, og dette bidrar også aktivt til stort nærvær.

Årsverk:

I 2017 utførte enheten drøye 49 årsverk. Dette er en økning på ni og et halvt årsverk fra 2016. I høstsemesteret hadde skolen totalt 55 ansatte.

Årsaken til veksten i antall årsverk, er at skolen i 2017 har hatt rekordmange elever med rett og plikt til norskopplæring og vedtak om to- eller treårig introduksjonsprogram. Behov for grunnleggende utdanning i form av grunnskoleopplæring for denne gruppen, har også ført til økt antall elever og klasser i det to-årige grunnskoleløpet ved skolen. Nyankomne flyktninger med store behov for tilrettelagt opplæring, har også betydd ekstra lærerressurser og behov for assistent. I tillegg fikk skolen ansvar for en større del av introduksjonsprogrammet, med sommerskole og fulltidsprogram fra 1. august. I 2016 hadde senteret en vakant merkantil stilling, men denne ble besatt i 2017.

Tjenesteleverandør

I henhold til introduksjonsloven, gir enheten norskopplæring for alle voksne innvandrere med rett og plikt til minimum 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap. Gjennomføring av det toårige introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger foregår i tett samarbeid med flyktningtjenesten. Programmet skal kvalifisere nyankomne flyktninger til videre utdanning eller arbeid.

I 2017 var det totalt omtrent 600 personer som fikk opplæring ved Molde voksenopplæringssenter. Hovedtyngden av opplæringen som gis er grunnleggende norskopplæring etter introduksjonloven.

Det var 210 personer som hadde vedtak om introduksjonsprogram.

Det var 67 elever som hadde vedtak etter opplæringsloven om toårig komprimert grunnskoleopplæring for voksne i vårsemesteret, og 73 elever i høstsemesteret.

Det var 85 personer som hadde vedtak om opplæring i grunnleggende ferdigheter eller spesialundervisning på grunnskolens område, jamfør opplæringsloven. Molde voksenopplæringssenter gir opplæring i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) som del av rehabiliterende opplæring etter sykdom eller ervervet skade. Skolens deltakelse i tverrfaglig samarbeid gjør at flere søker slik opplæring.

Det var 81 av elevene ved Molde voksenopplæringssenter som søkte videregående skole i 2017.

Etter avsluttet opplæring i grunnleggende norsk, er det obligatoriske norsk- og samfunnskunnskapsprøver for voksne innvandrere. Fra 1. januar 2017 er det krav om et minimumsnivå i muntlig norsk og bestått samfunnskunnskapsprøve for å kunne søke permanent opphold eller statsborgerskap. En egen statsborgerprøve ble innført i 2017. På grunn av disse lovendringene har det vært en sterk økning av personer som har gjennomført slike prøver.

Fremtidige utfordringer

Fra 1. januar 2017 kreves det bestått prøve i norsk og samfunnskunnskap for å søke permanent opphold eller statsborgerskap. Fra sentralt hold vurderes det om prøvegjennomføring skal samles i noen større sentra. Molde voksenopplæringssenter må prioritere mer tid til pedagogisk ledelse og saksbehandling de kommende årene.

Opplæring

Senteret gir norskopplæring og toårig grunnskole til unge voksne innvandrere. Flere bosatte flyktninger trenger særlig tilrettelagt opplæring, både av psykososiale og helsemessige årsaker.

Evaluering av introduksjonsordningen (Fafo-rapport 2017:31), peker på sammenheng mellom mer formell utdanning og varig arbeid. Forsøk med modulbaserte læreplaner i grunnskole for voksne (Udir), har som mål at slik opplæring skal bli en del av introduksjonsprogrammet.

Molde voksenopplæringssenter har søkt prosjektmidler fra IMDi for å utvikle et bedre yrkesfaglig videregående opplæringstilbud til unge voksne innvandrere (over 24 år). Dette i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune.

For å kunne gi et likeverdig opplæringstilbud for alle innbyggere i nye Molde kommune også for personer med særskilte behov, er det viktig å opprettholde kompetanse og bredde i voksenopplæringstilbudet i årene fremover.

Lokaler

Senterets lokaler er utfordrende både i forhold til inneklima og utforming av undervisningsrommene. Når leieperioden utløper medio 2019, må det vurderes mer egnede lokaler.

Økonomi

Molde voksenopplæringssenters drift er påvirket av svingninger i innvandringstall både lokalt og nasjonalt. For senteret medfører dette at langsiktig planlegging er krevende, da en stor andel av driftsrammen består av statstilskudd knyttet til opplæring av flyktninger.

KOSTRA

204 205 211 259
239 232 208 251
366 354 277 452
Netto driftsutgifter til voksenopplæring per innbygger, konsern

Indikatoren viser kommunens netto utgifter til grunnskole- og spesialundervisning for voksne og voksenopplæring etter opplæringsloven. Drift av skolelokalene og skyssutgifter er også inkludert i indikatoren. Utgifter til norsk- og grunnskoleopplæring for innvandrere blir i utgangspunktet finansiert gjennom statlige tilskudd, overføringer og salgsinntekter. Det betyr at dette tjenestetilbudet vanligvis ikke skal påvirke indikatoren.

Indikatoren viser at Molde kommune prioriterer voksenopplæring høyere og av den grunn har høyere utgifter per innbygger enn de kommunen sammenligner seg med. Molde voksenopplæringssenter hadde i 2016 store merinntekter på grunn av utbetalingsprofilen på tilskudd til norskopplæring, noe som medførte en markant reduksjon i indikatoren dette året. Senteret avsatte i 2016 drøye 1,6 mill. kroner av prosjektmidler til bundne driftsfond. Disse midlene ble brukt på prosjekter som løp ut i 2017 og er en medvirkende årsak til økningen i indikatoren i 2017. I tillegg bidro et økt driftsnivå, i form av økt bemanning og utgifter til tilpassing og leie av nye lokaler, til en kraftig økning i indikatoren i 2017.

Andre nøkkeltall

Nøkkeltall

Nøkkeltall
2015 2016 2017
Norskprøver * 66 91 238
Samfunnskapsprøver * 34 102 329
Statsborgerprøver * - - 61
Grunnskoleeksamen ** 12 12 26
* tall fra IMDi
** tall fra Udir. (GSI og PAS)

Om enheten

Molde voksenopplæringssenter gir grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne på grunnskolens område, jamfør opplæringsloven § 4A.1-2. Grunnleggende opplæring kan gis innen lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter og hele eller deler av grunnskolefag. Senteret gir toårig eksamensrettet grunnskoleopplæring på fulltid.

Spesialundervisning kan gis til voksne som ikke får eller kan få tilstrekkelig utbytte av den ordinære opplæringen for å opprettholde grunnleggende ferdigheter.

Senteret gir grunnleggende norskopplæring for innvandrere. Det to-årige introduksjonsprogrammet for flyktninger gir også grunnleggende opplæring i engelsk, samfunnskunnskap og matematikk, som forberedelse til eksamensrettet grunnskoleopplæring eller videregående skole. Arbeidslivskunnskap og språkpraksis i ulike bedrifter forbereder til arbeidsliv.

Senteret har i en årrekke jobbet med utviklingsprosjekt for å øke kvaliteten i introduksjonsprogrammet.

I samarbeid med bedrifter, gir senteret opplæring i grunnleggende ferdigheter.