Nordbyen skole

Hovedtall

1,1 %
Resultat
1,5 %
Andel av samlet driftsramme
33,1
Årsverk
8,5 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,0 % -1,3 % 0,4 % 1,1 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 10,3 % 8,6 % 7,5 % 8,5 %
Tjenesteleverandør
Elevundersøkelse 4,5 5,1 5,2 5,3 5,1
Brukerundersøkelse SFO 4,5 - - 4,8 -

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 21 088 21 088 21 390 21 518
Budsjett 21 092 20 824 21 475 21 755
Avvik 4 -264 85 237

Enheten hadde et mindreforbruk på 237 499 kroner.

Mindreforbruket skyldes hovedsakelig større refusjoner enn forutsatt på slutten av året. I tillegg kommer utsettelse av planlagt innkjøp av nye elev PC`er på grunn av at sentral innkjøpsavtale på PC`er ikke er klar før våren 2018.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har hatt et for høyt sykefravær i 2017, men det jobbes kontinuerlig med dette. Det egenmeldte fraværet har økt, og det er gledelig at flere tar i bruk egenmelding. Det er derimot ikke bra at korttidsfraværet har økt noe. Langtidsfraværet er noe synkende. Så vidt skolen vet, er ikke noe av fraværet arbeidsrelatert. Enheten er aktivt i dialog med sykemeldte og har i økende grad benyttet seg av tilretteleggingstilskudd fra NAV, slik at flere kan stå lengre i stillingen eller i større prosent. I AMU jobbes det med å analysere sykefraværet og med å lage oversikt over oppgaver som sykemeldte kan gjøre. Det er viktig å gå balansert inn i dette arbeidet. Nytt av året er tiltak som felles trim på dagtid og på kveldstid for de som vil. Enheten har også hatt suksess med ulike sosiale tiltak og med felleslunsjer, for å styrke samhold og arbeidsmiljø.

Årsverk:

Antall årsverk har vært relativt stabilt de siste årene. Enheten har et stramt budsjett og prøver å legge til rette for best mulig bruk av de ressursene og den kompetansen som finnes ved skolen. De ansatte er en arbeidssom og fleksibel gjeng, som bidrar til å hjelpe hverandre. For skoleåret 2018/2019 vil elevtallet gå noe opp, og det kan da bli behov for flere lærere.


Tjenesteleverandør

Elevundersøkelsen 2017 viser også et godt resultat. Spesielt er skolen fornøyde med besvarelsene knyttet til trivsel og vennskap på skolen, og ikke minst med hensyn til mobbing. Elevene opplever at lærerne har respekt for dem og bryr seg om dem. Skolen er svært opptatt av å ha gode relasjoner.

Enheten har ikke fått anledning til å gå i dybden på alle resultatene, da undersøkelsen ikke er offentlig før i mars. Skolen har imidlertid gode resultater på de fleste områder og over snittet for Molde kommune. Det ser ut som om elevene er mindre tilfredse med innemiljøet, garderober og toaletter, hvilket er forklarbart all den tid Nordbyen skole nå er det eldste i byen. Enheten jobber kontinuerlig med klassemiljø og har blant annet brukt verktøyet «Klassetrivsel» til å undersøke det psykososiale arbeidsmiljøet på 5.–7. trinn.

Skolen hadde også 2017 gode resultater for nasjonale prøver, selv om det var en viss nedgang fra de meget sterke resultatene i engelsk forrige år. Dette ser skolen som normale variasjoner. Det brukes mye tid til for- og etterarbeid i lærergruppen når det gjelder nasjonale prøver, og i år setter skolen fokus på grunnleggende ferdigheter.