Sekken oppvekstsenter

Hovedtall

4,6 %
Resultat
0,3 %
Andel av samlet driftsramme
8,0
Årsverk
1,1 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 1,0 % 7,3 % 12,4 % 4,6 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 5,7 % 1,8 % 0,2 % 1,1 %

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 4 636 4 471 4 255 4 631
Budsjett 4 681 4 822 4 858 4 856
Avvik 45 351 603 225

Enheten hadde et mindreforbruk på 224 926 kroner.

Mindreforbruket skyldes hovedsakelig lavere lønnsutgifter. I vårsemesteret hadde enheten to ufaglærte lærere i 100 pst. stilling, samt at rektor hadde 40 pst. frikjøp betalt av Utdanningsforbundet. I tillegg var ressursen til spesialpedagogikk vakant i perioden januar til mars. Fra og med skoleåret 2017/2018 har enheten fått på plass utdannede lærere. I 2017 ble det ikke foretatt større innkjøp, verken av inventar eller læremidler. Dette er også en medvirkende årsak til mindreforbruket.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten hadde et samlet sykefravær på 1,1 pst. Oppvekstsenteret hadde totalt sett lite sykefravær hele året, men ved en så liten enhet vil fravær raskt gi store utslag.

Årsverk:

Antall utførte årsverk har vært relativt stabilt gjennom året, selv om det har vært utskiftinger i personell. Økning i faste årsverk skyldes vedtak om spesialundervisning.


Tjenesteleverandør

Barnehagen har et stabilt personale som tilrettelegger for innholdsrike dager i barnegruppen. I 2017 har det vært fokusert på vennskap og språkutvikling. Barnehageansatte har i tillegg ansvar for SFO, leksehjelp, følge av 4. og 7. trinn på svømming i byen, samt bidra fast en time per uke i skolen som assistent i spesialundervisningen. På grunn av lavt antall foresatte i barnehagen, får enheten ikke tilgang til svarene fra foreldreundersøkelsen. Enheten gjennomfører derfor undersøkelsen som en ikke-anonym spørreundersøkelse i februar 2018. Svarene brukes til å forbedre praksis i barnehagen.

I andre halvdel av 2017 har skolen fokusert på å utvikle og revidere grunndokumenter, samt skoleutvikling. På grunn av lavt elevtall, får ikke skolen tilgang til resultater fra elevundersøkelsen. Enheten vil derfor gjennomføre elevundersøkelsen «Spekter» på 4.–10. trinn våren 2018 for å undersøke trivsel og skolemiljø.