Sellanrå skole

Hovedtall

-0,1 %
Resultat
1,9 %
Andel av samlet driftsramme
42,5
Årsverk
4,6 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,5 % 0,5 % 1,1 % -0,1 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 7,5 % 6,7 % 5,7 % 4,6 %
Tjenesteleverandør
Elevundersøkelse 4,5 4,8 5,1 5,2 4,8
Brukerundersøkelse SFO 4,5 - - 4,6 -

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 24 722 24 476 25 142 26 894
Budsjett 24 849 24 610 25 410 26 862
Avvik 127 134 268 -32

Enheten hadde et merforbruk på 31 544 kroner.

Dette var etter et stabilt driftsår med bevisst prioritering. Enheten står oppe i en nybygg-prosess, og det oppstår merutgifter knyttet til dette. Skolen forbereder seg på å ta i bruk nybygget, hvor det er lagt til rette for digitalisering i klasserommene. Enheten satser på kompetanseheving blant lærerene innen bruk av digitale verktøy i kjernefagene.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

De fire siste årene har sykefraværet ved Sellanrå skole gått ned med rundt 1,0 pst. hvert år. Det er langtidssykefraværet som er redusert, og det er nå nede på 2,0 pst.

Årsverk:

Enheten har hatt en liten økning i antall årsverk. Antall elever i innføringsklassen ble på slutten av 2017 rekordstort. Skolen har nå over 40 barn i dette tilbudet, og en ytterligere økning i bemanningen må påregnes i 2018. Det har vært en liten nedgang i behovet for lærerressurser til spesialundervisning, og en tilsvarende økning i lærerressurser til tidlig innsats 1.–4. trinn.

.


Tjenesteleverandør

Skolens visjon er «Sammen – for trygghet, trivsel og læring». Elevundersøkelsen høsten 2017 viser minimale forkomster av mobbing. Sellanrå er en PALS-skole, med stort fokus på å skape et trygt og godt læringsmiljø.

De nasjonale prøvene på 5. trinn viser at elevene er gode i lesing og regning. For engelsk er det et forbedringspotensiale. Resultatene fra de nasjonale prøvene på 8. trinn viser jevne og gode resultater for Sellanrå som avgiverskole.