Skjevik barne- og ungdomsskole

Hovedtall

-10,0 %
Resultat
1,4 %
Andel av samlet driftsramme
32,8
Årsverk
7,5 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -2,4 % -4,0 % -3,5 % -10,0 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 5,6 % 4,3 % 4,8 % 7,5 %
Tjenesteleverandør
Elevundersøkelse 7. trinn 4,5 4,7 5,0 4,6 4,9
Elevundersøkelse 10. trinn 4,5 4,4 4,3 4,1 4,5
Grunnskolepoeng 40,0 40,6 39,1 39,8 40,2
Brukerundersøkelse SFO 4,5 - - 4,5 -

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 18 665 19 271 19 172 21 345
Budsjett 18 219 18 529 18 522 19 399
Avvik -446 -742 -650 -1 946

Enheten hadde et merforbruk på 1 945 999 kroner.

Merforbruket skyldes lønnsutgifter knyttet til spesielle utfordringer i tjenesten.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten hadde et sykefravær på 7,5 pst. i 2017. Dette er høyere enn de siste årene og høyere enn kommunens mål på 6,0 pst. Økningen skyldes hovedsaklig langtidsfravær. Dette er sykdom og skader som ikke kan relateres til jobben.

Høsten 2017 hadde skolen en økning i korttidsfraværet. Heller ikke her er det signaler om at fraværet er relatert til jobben.

Årsverk:

Enheten har hatt en økning i faste årsverk siden 2016. Økningen knyttes til spesielle utfordringer i tjenesten og gjenspeiles i merforbruket.

Tjenesteleverandør

Enheten har bedret resultatet på både elevundersøkelsene og grunnskolepoeng siden 2016. Skolens kull er såpass små at indikatorene vil ha variasjoner fra år til år. Det er likevel gledelig at skolen ser en bedring.