Vågsetra barne- og ungdomsskole

Hovedtall

-0,5 %
Resultat
1,6 %
Andel av samlet driftsramme
32,7
Årsverk
6,7 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -0,2 % -2,6 % 0,9 % -0,5 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 5,6 % 4,4 % 7,2 % 6,7 %
Tjenesteleverandør
Elevundersøkelse 7. trinn 4,5 5,0 - 4,8 4,7
Elevundersøkelse 10. trinn 4,5 4,8 - 4,7 4,2
Grunnskolepoeng 40,0 40,9 42,2 - -
Brukerundersøkelse SFO 4,5 - - 3,6 -

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 19 225 19 820 20 683 22 954
Budsjett 19 180 19 325 20 861 22 842
Avvik -45 -495 178 -112

Enheten hadde et merforbruk på 111 547 kroner.

Årsaken til merforbruket er økt bemanning i forhold til enkeltelever. I tillegg har skolen skiftet ut de digitale tavlene for småskolen, noe som medførte en større utgift.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har hatt noe nedgang i det totalt sykefravær. Legemeldt sykefravær over 16 dager er fortsatt høyt. Dette jobbes det med gjennom tiltaksplaner og samtaler. To medarbeidere har deltatt på kurs i stressmestring i regi av NAV.

Årsverk:

Enheten har hatt en økning i antall årsverk som skyldes økt elevtall og ekstra ressurser til elever med særskilte behov. Økningen gjelder hovedsakelig faste årsverk, og da fra skoleåret 2017/2018. Langtids sykefravær med tilhørende vikardekning har også hatt påvirkning på økningen.Tjenesteleverandør

Elevundersøkelsen for 10. trinn viser høy skår på trivsel, faglig utfordring, mestring, støtte fra lærerne og støtte hjemmefra. Det er noe lavere skår på vurdering for læring, elevdemokrati og motivasjon. Det samme gjelder for 7. trinn. Elevgrunnlaget for denne enhelten kan være noe for lavt til å trekke absolutte slutninger år for år, men sett over tid så stemmer tendensen. Enheten arbeider jevnt med disse utfordringene. Elevene skal ha medvirkning på sin egen arbeidssituasjon, og vurdering for læring skal være et bærende prinsipp.

De nasjonale prøvene viser et svakere resultat for 5. trinn enn for 8. og 9. trinn. Det forventes at satsningen på 1.–4. trinn vil vise seg i fremtidige resultater. Skolen har fokus på lærestoff og arbeidsmetoder for de laveste trinnene, nettopp for å forberede elevene på økt stoff- og arbeidsmengde på mellomtrinnet. Skolen har fire lærere fra 1.–4. trinn på videreutdanning i norsk.

Brukerundersøkelse SFO er fra 2016. Det vil bli gjennomført ny brukerundersøkelse for SFO våren 2018.