Rådmannen

Hovedtall

37,8 %
Resultat
0,8 %
Andel av samlet driftsramme
6,8
Årsverk
0,2 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 7,4 % 37,8 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 0,5 % 0,2 %

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 5 956 7 317
Budsjett 6 432 11 758
Avvik 476 4 441

Avdelingen hadde et mindreforbruk på 4 441 115 kroner.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak tre forhold. Stilingen som kontorsjef var vakant gjennom hele året. Det bidro med et mindreforbruk på 0,9 mill. kroner. Et regionsentertilskudd på 2,3 mill. kroner ble lagt til området og ble ikke disponert i 2017. Inntekter knyttet til nye Molde kommune, blant annet bistand i arbeidet med kommunikasjon, bidro til merinntekter på tilsammen 1,1 mill. kroner.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Det har ikke vært langtidsfravær i avdelingen i 2017, og korttidsfraværet er svært lavt.

Årsverk:

Prosjektleder for Nye Molde kommune (0,7 pst. stilling) ble ansatt 1. januar 2017. I 2016 ble kommuneadvokaten styrket med ny stilling og det var delvis vakanse på stilling innen kommunikasjon. Helårsvirkning av den nye stillingen, samt ingen vakanser i 2017, forklarer resten av økningen.

Tjenesteleverandør

Utviklingen av den nye kommunen har krevd betydelige ressurser i 2017. Mot slutten av året ble rådmannen i Molde kommune formelt ansatt som prosjektrådmann for nye Molde kommune. Medarbeiderne innen kommunikasjon har også vært en del av prosjektorganisasjonen, og har blant annet bistått med nettsider og streaming av møter for nye Molde kommune.

I 2017 markerte Molde by sitt 275 års jubileum og rammen ble styrket med 0,2 mill kroner til formålet. Jubileet ble gjennomført på en verdig måte og innenfor tildelt ramme.

Fremtidige utfordringer

Utviklingen av den nye kommunen vil kreve betydelig ressurser både fra politisk og administrativ ledelse i årene fremover. Ambisjonene for nye Molde kommune er høye. Å sikre gode prosesser, med tilstrekkelig involvering av innbyggere og ansatte, blir sentralt for å lykkes.

Parallelt med planleggingen av en ny kommune, skal den nåværende kommunen driftes på en trygg og forsvarlig måte. Kommunen skal utvikles videre med særlig fokus på god ledelse, Lean, innovasjon og digitalisering.

KOSTRA

4 257 4 267 4 382 4 446
3 493 3 541 3 651 3 782
3 507 3 715 3 748 3 999
Netto driftsutgifter administrasjon og styring per innbygger, konsern

Indikatoren viser hvor mye av de frie inntektene som blir brukt til administrasjon og styring per innbygger. I indikatoren inngår administrativ ledelse, politisk styring, kontroll og revisjon, stab- og støttefunksjoner, forvaltningsutgifter til eiendomsforvaltning og administrasjonslokaler.

Studier har vist at kommuner tolker og definerer administrasjon ulikt i KOSTRA. Det innebærer at tallene ikke er direkte sammenlignbare mellom alle kommuner og er beheftet med noe usikkerhet. For å få mest mulig korrekte og sammenlignbare tall for Molde kommune er tallene korrigert. Nytt fra 2017 er at inntekter og utgifter knyttet til fellesnemda for nye Molde kommune er korrigert ut. Dette gir da en mer riktig tidsserie.

Tallene viser at Molde kommune bruker mindre per innbygger enn landsgjennomsnittet. Dette er naturlig ut fra at Molde kommune er en relativt stor kommune og dermed har stordriftsfordeler og flere personer å fordele utgifter til administrasjon og styring på. Sammenlignet med kommunegruppe 13 bruker Molde kommune noe mer per innbygger. Avstanden til kommunegruppe 13 er økt i 2017, men det kan delvis skyldes feil i foreløpige tall for kommunegruppe 13 på kontroll og revisjon.

Mer detaljerte tall for den konkrete indikatoren fremgår av tabellen under. Sammenlignet med kommunegruppe 13, som i gjennomsnitt har flere innbyggere, er det naturlig at Molde kommune har høyere netto driftsutgifter. Tallene viser at Molde kommune ligger litt under kommunegruppe 13 når det gjelder politisk styring. Netto driftsutgifter til kontroll og revisjon ligger Molde kommune noe over både kommunegruppe 13 og landet uten Oslo. Her er det grunn til å tro at tallene for 2017 for kommunegruppe 13 ikke er korrekte. Molde kommune har ligget under kommunegruppe 13 på administrasjonsutgifter, men i 2017 har Molde kommune litt høyere utgifter til administrasjon per innbygger.

De korrigerte tallene for administrasjonslokaler viser at Molde kommune har større utgifter per innbygger enn kommunegruppe 13. Store deler av utgiftene til administrasjonslokaler i Molde kommune er husleie betalt til Molde kommunale pensjonskasse. Økningen fra 2015 til 2016 skyldes i hovedsak at store deler av Storgata 31 har stått tom i 2016. I 2015 betalte både Molde bydrift og Molde Vann og Avløp KF for sin andel av husleien på bygget. I 2016 er ROR-Innkjøp flyttet inn, og alle ledige kontorer er ført som administrasjonslokaler i KOSTRA. I 2017 er utgifter til administrasjonslokaler blitt litt redusert, men Molde kommune ligger fortsatt godt over både kommunegruppe 13 og landet uten Oslo.

Netto driftsutgifter administrasjon og styring per innbygger, konsern

Netto driftsutgifter administrasjon og styring per innbygger, konsern
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Politisk styring*** 295 236 274 278 262 296 406 381 405
Kontroll og revisjon* 119 121 115 64 65 11 95 102 80
Administrasjon*** 2 623 2 649 2 855 2 641 2 748 2 812 3 182 3 290 3 315
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 211 200 255 233 251 284 243 258 269
Administrasjonslokaler** 466 544 501 325 324 379 339 351 377
Sum administrasjon og styring* 3 715 3 750 3 999 3 541 3 651 3 782 4 265 4 382 4 446
* Netto driftsutgifter til kontroll og revisjon er korrigert slik at Molde kommune får riktig eierandel i interkommunale samarbeid.
** Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler er korrigert og samsvarer derfor ikke med SSB sine tall for Molde kommune. Samlede netto driftsutgifter til administrasjon og styring er korrigert tilsvarende (gjelder 2015 og 2016).
*** Nye Molde kommune er korrigert ut slik at tallene er mer sammenlignbare med kommunegruppe 13 og landet uten OSLO.

Om avdelingen

Rådmannen er bindeleddet mellom administrasjonen og de politiske organer og har rollen som den sentrale premissleverandøren til politikerne. Samtidig har rådmannen ansvaret for at politiske vedtak blir iverksatt.

Kommunikasjonssjef og digital kommunikasjonsrådgiver bistår med kommunikasjonsfaglige oppgaver. Publikum skal oppleve at de har reell dialog med kommunen og at det er lett å engasjere seg og gi innspill. I samarbeid med øvrige stabsavdelinger driftes kommunens nettsider, intranettet, planportal, sosiale medier med mere.

Kommuneadvokaten er prosessfullmektig for kommunen i alle saker for retten og fylkesnemnda. Videre er kommuneadvokaten juridisk rådgiver for folkevalgte organ, rådmannen og kommunens øvrige enheter. Det ytes også tjenester til interkommunale samarbeidsordninger og nabokommuner i henhold til inngåtte avtaler.