Økonomiavdelingen

Hovedtall

4,5 %
Resultat
1,3 %
Andel av samlet driftsramme
37,3
Årsverk
4,4 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Målekort

Målekort
Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 6,6 % 9,6 % 4,9 % 4,5 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 2,5 % 6,7 % 8,3 % 4,4 %

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 11 339 10 974 16 105 17 459
Budsjett 12 139 12 142 16 929 18 274
Avvik 800 1 168 824 815

Enheten hadde et mindreforbruk på 815 197 kroner.

Alle seksjonene hadde et mindreforbruk i 2017. Mindreforbruket var knyttet til nøktern drift, noe høyere gebyrinntekter enn budsjettert samt noe lavere lønnsutgifter. Mindreforbruk på lønn skyldes at stillinger har stått vakant i korte perioder mellom avgang og nyansettelser.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykefraværet er nesten halvert i 2017 sammenlignet med 2016. Etter to år med et relativt høyt sykefravær var sykefraværet godt under målsettingen i 2017 for avdelingen. Hovedgrunnen til nedgangen var at det legemeldte sykefraværet gikk betydelig ned i 2017. Men det var en liten økning i korttidsfraværet. Seksjonene innkjøp og skatt hadde det høyeste sykefraværet med henholdsvis 8,7 og 6,1 pst. Sykefraværet var ikke arbeidsrelatert og det var heller ikke mulig å unngå sykefraværet gjennom tilrettelegging. De andre tre seksjonene hadde alle et sykefravær på under 3,0 pst.

Årsverk:

Utførte årsverk økte i 2017 med 1,2 årsverk sammenlignet med 2016. Årsaken til økningen i utførte årsverk er redusert sykefravær. Økningen fra 2015 til 2016 skyldes at seksjon lønn og seksjon innkjøp kom inn i avdelingen. Faste årsverk har vært rimelig stabil de siste to årene, men med en liten nedgang i 2017. Det skyldes at midlertidig overtallighet på lønnsseksjonen ble avsluttet høsten 2017 samt midlertidige vakanser på seksjon skatt og seksjon regnskap og finans.

Tjenesteleverandør

Etter to år med rammetrekk, var de økonomiske vilkårene for avdelingen noe bedre i 2017. Videre var det behov for å styrke alle de fem seksjonenes rammer etter to år hvor en del ting var blitt utsatt på grunn av den økonomiske situasjonen. Det var også behov for å få gjennomført ulike digitaliseringsprosjekt innenfor regnskaps- og lønnsseksjonens områder. Noe av dette gav umiddelbar effekt og regnskapsseksjonen reduserte bemanningen med et halvt årsverk som følge av dette iløpet av året. Gevinsten ble hentet ut i budsjettrevisjonen i 2017. Også midlertidig overtallighet på lønnseksjonen ble avsluttet i 2017. Rammetrekk knyttet til besparelse ved overgang til digital årsrapport og budsjett er også hentet ut i 2017. Seksjon skatt hadde særdels gode innfordringsresultater i 2017.

Fremtidige utfordringer

Avdelingens utfordringer vil, som tidligere år, være å opprettholde et solid fagmiljø innen alle de fem seksjonene, både gjennom nyrekruttering og gjennom vedlikehold av eksisterende kompetanse. Derfor har kompetanseheving blitt prioritert i rammen for 2018 når mulighetene nå var til stede. Avdelingen vurderer kontinuerlig effektiviseringsmuligheter som kan tas ut gjennom økt produksjon og salg av tjenester. Avdelingen vil fortsette det kontinuerlige arbeidet med å innføre nye digitale løsninger på sitt fagområde i årene som kommer. Endringer i kommunestruktur gjennom den pågående kommunereformen, vil gi utfordringer for avdelingen som helhet. Dette er et arbeid som allerede har startet, men forventes å intensiveres på nyåret. Mye skal gjøres før nye Molde kommune er på plass, og tiden frem til 1. januar 2020 er ikke lang.

Om avdelingen

Avdelingen består av 5 ulike seksjoner som er ansvarlige for til dels svært ulike fagområder innen økonomiområdet.

Seksjon budsjett, økonomi og controll

Seksjonen står for kommunens budsjettarbeid som utføres i økonomiavdelingen, budsjettoppfølging, avviksrapportering og fagstøtte overfor avdelinger og enheter, utarbeidelse av årsrapport samt analyser og utredninger. Det økonomiske controlleransvaret er tillagt denne seksjonen.

Seksjon regnskap og finans

Seksjonen har ansvar for regnskapsføring for Molde kommune, Vestnes kommune, kommunens foretak og tolv andre selskap eller virksomheter. Videre har seksjonen ansvaret for forvaltning av kommunens finansielle aktiva og passiva.

Seksjon skatt

Seksjonen utfører de oppgavene på skatteområdet som staten har delegert til kommunen. Seksjonen utfører også alle oppgaver innenfor skatteområdet på vegne av kommunene Vestnes, Aukra, Midsund og Nesset. Seksjonen leverer videre tjenester innenfor området regnskapskontroll til Fræna kommune.

Seksjon lønn

Seksjonen har ansvaret for utbetaling av lønn til ansatte i Molde kommune, ansatte i tre kommunale foretak samt fem andre selskaper. Seksjonen er sentral i digitaliseringsarbeidet som grenser inn mot personalavdelingen.

Seksjon innkjøp

Seksjonen utgjør en felles innkjøpsfunksjon for kommunene Molde, Midsund, Nesset, Rauma og Aukra. Seksjonen har ansvaret for felles innkjøpsavtaler, rammeavtaler og kvalitetssikring av innkjøp i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser.