Driftsavdelingen

Hovedtall

2,4 %
Resultat
0,6 %
Andel av samlet driftsramme
11,2
Årsverk
9,5 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 4,8 % 3,4 % 0,3 % 2,4 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 4,6 % 6,4 % 7,2 % 9,5 %

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 40 717 44 825 7 949 8 765
Budsjett 42 780 46 406 7 974 8 977
Avvik 2 063 1 581 25 212

Enheten hadde et mindreforbruk på 211 989 kroner.

Stram økonomistyring, minimum av innkjøp og eksterne kompetansehevende tiltak har gjort at driftstsavdelingen har klart å komme i balanse. Statstilskudd til SLT-koordinator (Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak) høyere enn forventet.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Avdelingen har relativt høyt langtidssykefravær. Dette skyldes andre forhold enn det som kan relateres til arbeid.

Årsverk:

Fra 2016 til 2017 økte bemanningen i avdelingen med ett fast årsverk, SLT-koordinator/rådgiver oppvekst.Tjenesteleverandør

Avdelingen arbeider for å holde saksbehandlingstiden nede for behandling av søknader om helse- og omsorgstjenester. Dette følges jevnlig opp og det rapporteres til drifts- og forvaltningsutvalget med egen sak hver måned. Det arbeides for å effektivisere saksbehandlingen gjennom kompetanseheving og utarbeidelse av rutiner og maler. Det har vært en positiv utvikling det siste året.

Fremtidige utfordringer

Det er en økende arbeidsmengde i kontor for tildeling og koordinering både når det gjelder saksbehandling og vurdering av pasienter. Men det er også behov for at personalet deltar i plan- og utviklingsarbeid. Kontoret er «navet» i helse- og omsorgstjenestene og har opparbeidet en oversikt og kompetanse som er verdifull for kommunen i flere sammenhenger. Det er viktig å ha tilstrekkelig bevissthet om kontorets rolle i ressursstyringen.

Det er behov for å legge til rette for mer samhandling mellom tjenester og koordinere tjenester til barn og unge. SLT-koordinator og rådgiver oppvekst har denne oppgaven. Barne- og ungdomsplanene skal omsettes i konkrete tiltak. Arbeidet har pågått ett år, men fortsatt står mye igjen. Viktigst er å bygge kultur for samhandling på tvers av enheter og tjenesteområder.

Om avdelingen

Kommunalsjef drift ivaretar oppgaven med ledelse, oppfølging, kontroll og kvalitetssikring av kommunens helhetlige drift og tjenesteproduksjon.

Kontor for tildeling og koordinering behandler søknader om helse- og omsorgstjenester, trygghetsalarm og kommunal bolig. Kontoret er koordinerende enhet og har ansvar for samhandlingen med sykehusene om ferdigbehandlede pasienter.