Personal- og organisasjonsavdelingen

Hovedtall

5,2 %
Resultat
4,1 %
Andel av samlet driftsramme
56,8
Årsverk
2,9 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 3,0% 2,9 % 1,9 % 5,2 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 3,9 % 4,3 % 5,1 % 2,9 %

Avviksforklaring

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 19 387 19 870 51 752 55 476
Budsjett 19 986 20 455 52 781 58 535
Avvik 599 585 1 029 3 059

Avdelingen hadde et mindreforbruk på 3 058 544 kroner.

I hovedsak skyldes mindreforbruket at innkjøp av datamaskiner til skole ble utsatt. Utsettelsen skyldes forsinkelse ved inngåelse av innkøpsavtalen på datautstyr. Nødvendige omprioriteringer i løpet av året ga merforbruk på noen ansvarsområder, men året har generelt vært preget av nøkternhet.

Avdelingen har arbeidet med forbedring av tjenestetilbud, Lean- og digitaliseringsprosesser og leder- og medarbeiderutvikling. Det søkes aktivt på eksterne midler for å støtte utvikling både internt i avdelingen og felles tiltak for organisasjonen.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Avdelingen har lavt sykefravær. Medarbeiderne har arbeidet godt med å avlaste hverandre i krevende perioder. Det er satset på kompetansehevende tiltak for ledere og medarbeidere på arbeidsplassen og i tverrfaglige tiltak på organisasjonsnivå. Dette har bidratt til at avdelingen har klart å ha et godt og utviklende arbeidsmiljø, selv i en fase med økte krav til oppgave- og tjenesteleveranse.

Årsverk:

Utførte årsverk er økt i 2017 med 0,2 årsverk til 56,8 årsverk.

Tjenesteleverandør

Avdelingen evaluerer fortløpende utviklingstiltak som internkurs innen ledelses- og medarbeiderutvikling og Lean. Evalueringene er generelt gode, samtidig som de gir innspill til kontinuerlig forbedring av tjenestene. Evaluering fra utviklingskurset mini-LAP kull 2, viser at deltakerne har økt sin organisasjonskunnskap og fått økt forståelse for og respekt for andre roller og fagområder. Evalueringen viser også positiv utvikling i selvledelse og evne til å se og håndtere forbedringsområder, samt økt bevissthet på kommunikasjon og samhandling.

Gjennom interne kursrekker, jobber staben tett på ledere og medarbeidere over tid. Dette gir anledning til å bli kjent med medarbeidere på tvers av hele organisasjonen og genererer nyttig informasjon som benyttes i kontinuerlig forbedring av tilbudet ved avdelingen.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
IKT-investeringer Molde kommune 1036 3 481 5 000 1 519
ROR-IKT – fellesinvesteringer 9260 9 541 14 817 5 276
Skranke og sikkerhet rådhuset 1400 - 200 200

IKT-investeringer Molde kommune

IKT-investeringer i Molde kommune hadde i realiteten et merforbruk på 481 000 kroner. I tabellen over vises det et mindreforbruk på 1,5 mill. kroner. Av de 5,0 mill. kroner som var bevilget i budsjettet, tilhører 2,0 mill. kroner skole og investeringer tilhørende skole er regnskapsført og forklart på skoleområdet.

ROR-IKT – fellesinvesteringer

ROR-IKT – fellesinvesteringer hadde et mindreforbruk på 5 276 000 kroner. Dette skyldes at noen store prosjekter ble forsinket og fikk overført deler av kostnadene til 2018.

Skranke og sikkerhet rådhuset

I førstelinjetjenesten ble det utført tiltak til forbedring av ergonomi i skranken på rådhuset, og det ble gjennomført tiltak for å bedre sikkerheten. Midler brukt til dette ble ført i driftsregnskapet.

Fremtidige utfordringer

Avdelingen har flere store oppgaver i organisasjonen med blant annet kommunereform og større digitale prosesser i forbindelse med blant annet nytt sak-/arkivsystem. I endringsprosesser kreves ekstra ressursinnsats fra hele avdelingen. Avdelingen må derfor planlegge og prioriterer nøye innenfor tildelt ramme, slik at både utviklings- og driftsoppgaver kan flyte godt.

Rådmannen forventer at organisasjonen jobber kontinuerlig med forbedring av arbeidsprosesser, prioritering av oppgaver og ressurser, samt leder- og medarbeiderutvikling. God ledelse, Lean arbeidsmåter, digitalisering og kompetanseutvikling er viktige elementer i omstillings- og utviklingsarbeid. Endringsprosesser krever både tidsressurser og ulike typer kompetanse. Enhetene formidler større behov for støtte, veiledning og oppfølging enn tidligere.

Om avdelingen

Personal- og organisasjonsavdelingen leverer støttetjenester til hele organisasjonen. Avdelingen har bestillerfunksjon for Molde kommune inn mot ROR IKT. Gevinstene av tjenestene avdelingen leverer til organisasjonen, realiseres i møte med sluttbruker på det enkelte fagområde.

Avdelingen har ansvar for mange fagområder i stab, herunder leder- og medarbeiderutvikling, HMS, organisasjonsutvikling, Lean, digitalisering, dokumentforvaltning og arkiv, politisk sekretariat, skjenke- og serveringsbevilling, førstelinjetjeneste, samt andre administrative og politiske fellesfunksjoner. Til avdelingen hører også hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, lærlingordningen og ansatte i ROR-IKT.