Plan- og utviklingsavdelingen

Hovedtall

13,1 %
Resultat
1,6 %
Andel av samlet driftsramme
22,5
Årsverk
4,2 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 8,0 % 6,2 % 8,0 % 13,1 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 1,9 % 1,6 % 1,8 % 4,2 %

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 17 315 18 283 18 660 19 861
Budsjett 18 831 19 500 20 285 22 854
Avvik 1 516 1 217 1 625 2 993

Avdelingen hadde et mindreforbruk på 2 993 344 kroner.

Hovedårsaken til resultatet er tre stillinger som har stått ledige i store deler av året i tillegg til langtidssykefravær. Innleie av konsulenthjelp er dessuten lavere enn budsjettert. Videre fikk avdelingen tilført 0,5 mill. kroner til arbeidet med kommunereformen som ikke ble brukt. På inntektsiden har avdelingen merinntekt på 0,5 mill. kroner fra gebyrer for private reguleringsplaner.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykefraværet i avdelingen er lavt. I 2017 er fraværet høyere, noe som skyldes langtidssykemelding. Det er viktig med godt arbeidsmiljø slik at sykefraværet fortsetter å være lavt.

Årsverk:

Avdelingen fikk i 2017 tilført to stillinger, en som beredskapsleder og en som rådgiver samferdsel. Stillingen som beredskapsleder ble besatt som forutsatt fra 1. august 2017. Stillingen som rådgiver samferdsel ble lyst ut på nytt i desember og blir besatt våren 2018. En person sluttet som følge av oppnådd aldersgrense. Denne stillingen måtte også lyses ut på nytt i desember. En stilling har vært vakant i påvente av avklaring av arbeidsoppgaver. Dette gjør at utførte årsverk i 2017 går ned i forhold til året før.


Tjenesteleverandør

Året 2017 var preget av stor aktivitet. Avdelingen har rollen som bygggherre for Sjøfronten 1 og 3. Det ble inngått kontrakt for bygging av Sjøfronten 1. Anleggsarbeidet startet i desember. Det har vært arbeidet med konkurransegrunnlaget for Sjøfronten 3. Anbudet ble lagt ut like før jul 2017.

I henhold til planstrategien, ble "Handlingsplan for vold i nære relasjoner" vedtatt av kommunestyret. Interkommunal plan for sjøområdene i Midsund, Vestnes, Rauma, Nesset og Molde kommuner ble vedtatt i alle fem samarbeidskommunene.

Flere store planoppgaver fikk sin oppstart i 2017. Kommunen står overfor store utfordringer med betydelig økning i antall eldre fra 2024. I denne sammenhengen er helhetlig plan for helse- og omsorgstjenester viktig. Planarbeidet er lagt opp med bred medvirking og skal gi klare tilrådinger til hvordan kommunen skal møte de økte utfordringene. Planen blir utformet som en kommunedelplan der kommunestyret vedtok planprogrammet i 2017. Revidering av skolebruksplanen startet også i 2017. Både helse- og omsorgsplanen og skolebruksplanen skal vedtas i 2018. Alt planarbeid bærer preg av at nye Molde kommune skal etableres fra 1. januar 2020.

Nasjonal TransportPlan (NTP) 2018-2029 ble vedtatt i Stortinget sommeren 2017. NTP innebærer bygging av flere store samferdselsprosjekt i vår region. Tilleggsutredning om valg av trase for E39 Bolsønes – Årø ble avklart da kommunestyret vedtok at traseen skal følge dagens E39. Reguleringsplanen for ny E39 Lønset – Hjelset ble vedtatt av kommunestyret.

Realisering av nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal (SNR) er en stor oppgave. Reguleringsplanen for det nye sykehuset ble vedtatt i 2017. Kommunen har en rekke utfordringer i forbindelse med realiseringen. I 2017 gjorde kommunen flere erverv av grunn. I tillegg ble nødvendig investeringer i vegsystemet startet opp.

Nyopprettet stilling som beredskapsleder gjør at kommunen får prioritert beredskapsarbeidet på en langt bedre måte.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Brann – utvikling området brannstasjon og havneterminal 1040 - 500 500
Diverse erverv og tiltak 4004 1 910 1 000 -910
Flytting av øvingsanlegg 1039 - 1 000 1 000
Infrastruktur Bolsøya 1037 106 1 000 894
Opparbeidelse av tomtefelt boliger 4001 10 458 55 000 44 542
Opparbeidelse av tomtefelt næring 4003 - 1 000 1 000
Sentrumstiltak 4005 - 250 250
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget) 1122 7 036 42 500 35 464
Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen) 1100 5 654 10 000 4 346
Skogsbilvei 1151 1 988 - -1 988

Brann – utvikling området brannstasjon og havneterminal

Midlene i budsjettet er planleggingsmidler. Selve prosjektet krever store investeringsmidler noe som så langt ikke er prioritert i investeringsbudsjettet. Det har derfor ikke vært prioritert å bruke planleggingsmidlene.

Diverse erverv og tiltak

Midlene brukes til erverv av mindre arealer. I 2017 har posten et merforbruk på nær 1,0 mill. kroner. Dette skyldes erverv av areal i samband med utkjøp av festeavtaler i Retiro – båthavnområdet.

Flytting av øvingsanlegg

Prosjektet er utsatt til 2018, og midlene er bevilget på nytt i investeringsbudsjett for 2018. Det nye anlegget skal stå klart til 1. september 2018.

Infrastruktur Bolsøya

Projektet ble av kapasitetsårsaker utsatt. Det er avsatt midler i investeringsbudsjett og økonomiplan for 2018 og 2019 til planleggingsarbeidet.

Opparbeidelse av tomtefelt boliger

Det er gjennomført erverv av areal til boligutvikling. Videre har arbeidet med å realisere utbyggingsområdene på Elgsåslia og Kringstad krevd ressurser.

Opparbeidelse av tomtefelt næring

Det har ikke vært behov for midler til opparbeidelse i 2017.

Sentrumstiltak

Sentrumstiltakene som er gjennomført i 2017 har egne budsjettposter.

Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget)

Kommunestyret vedtok å realisere Sjøfronten 1 i 2017. Arbeidet startet for fullt i desember 2017. Prosjektet har en kostnadsramme på 130 mill. kroner og skal stå ferdig mot slutten av 2019.

Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen)

Planlegging og prosjektering av Sjøfronten 3 har krevd mer tid og ressurser enn forutsatt. Prosjektet ble sendt på anbud i desember. Kommunestyret får egen sak om realisering av Sjøfronten 3 til behandling i 2018.

Skogsbilvei

Arbeidet med å realisere skogsbilveien ble sluttført i 2017. Prosjektet har i 2017 mottatt 1,7 mill. kroner i refusjoner og tilskudd.

Fremtidige utfordringer

Kommunestyret vedtok kommunal planstrategi i møte i november 2016. Planstrategien er en oversikt over strategiske planer som skal utarbeides i planperioden for at kommunen skal sikre innbyggerne gode og fremtidsrettede tjenester. Planstrategien inneholder 22 ulike planer både innen arealbruk, klima og tjenesteutvikling. Det er lagt vekt på å utvikle godt koordinerte planer. Planstrategien er ambisiøs og det er nødvendig med prioritering av ressursene i avdelingen dersom kommunen skal gjennomføre planene som er forutsatt i strategien. Det er viktig å involvere Midsund kommune og Nesset kommune på en konstruktiv måte i kommunens planarbeid som forberedelse til etablering av nye Molde kommune.

Arbeidet med en rekke planer er startet. Her er helhetlig plan for helse og omsorg spesielt viktig. Planen vil blant annet konkretisere tiltak som gjør kommunen i stand til å møte utfordringen med økning i antall eldre som vil komme fra 2023/2024.

Flere av planene i planstrategien bør avvente oppstart for å få best mulig koordinering og utnyttelse av ressursene som grunnlag for etablering av nye Molde kommune. Dette gjelder spesielt kommuneplanens samfunnsdel som bør utarbeides felles for kommunene som skal danne nye Molde kommune.

Nasjonal TransportPlan (NTP) ble vedtatt av Stortinget i juni 2017. Planen inneholder en rekke store prosjekt som skal realiseres i kommunen. Ny E39 Lønset – Hjelset skal stå ferdig til det nye sykehuset åpner på Hjelset i 2022. Bypakke Molde skal i følge forslag til handlingsplan for NTP realiseres fra 2023. Det tredje store prosjektet, Møreaksen, skal i følge handlingsplanen starte i 2024. Prosjektene gir utfordringer for kommunen. Avdelingen er styrket med kompetanse og kapasitet innenfor samferdselsområdet.

Bygging av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) Hjelset starter i 2018. Molde kommune vil vurdere om det er aktuelt å kjøpe Lundavangområdet fra Helse Møre og Romsdal HF i løpet av 1. halvår 2018. Lundavang er et stort transformasjonsområde og vil gi mange muligheter. Videre vil flytting av sykehuset gi kommunen utfordringer på Hjelset. Etablering av ny brannstasjon på Hjelset er et eksempel.

Byutvikling og samarbeid med omlandskommunene blir stadig viktigere. Viktig i denne sammenheng er Møre og Romsdal fylkeskommunes prosjekt «Byen som regional motor». Fylkeskommunen vil gjennom prosjektet tildele kommunen midler til delfinansiering av flere prosjekter i 2018-2020.

I denne sammenhengen er realiseringen av en samlet Sjøfront viktig. Sjøfronten er delt i tre etapper der Sjøfronten 3 (Elvemoloen-Brunvollkvartalet) etter planen skal stå ferdig ved årsskiftet 2018/2019. Sjøfronten 1 (øst for Torget-Storkaia) skal være ferdig i desember 2019 mens Sjøfronten 2 (Torget – Elvemoloen) ventelig vil få oppstart med arbeidet 2019/2020.

Det er høy aktivitet og store ambisjoner på flere områder. Det er en utfordring for avdelingen å gjøre riktig prioritering av kompetanse og kapasitet.

Om avdelingen

Plan- og utviklingsavdelingen skal ivareta kommunens helhetlige planlegging, samt legge strategier for utvikling av kommunens tjenester og tjenesteapparat. Folkehelsearbeid skal være sentralt i all planlegging. Avdelingen har også særskilte oppgaver innen beredskapsarbeidet og grunnerverv til bolig- og næringsformål.

Avdelingen har fem seksjoner

  • fagseksjon barnehage
  • fagseksjon skole
  • fagseksjon pleie og omsorg
  • seksjon arealplan og landbruk
  • seksjon utvikling