Byggesak og geodata

Hovedtall

35,9 %
Resultat
0,1 %
Andel av samlet driftsramme
12,6
Årsverk
5,9 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 104,2 % 163,3 % 240,2 % 35,9
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 4,9 % 6,3 % 11,5 % 5,9 %
Tjenesteleverandør
Gjennomsnittlig behandlingstid per byggesak (dager) 30 39 25 30 46

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap -51 -919 -854 984
Budsjett 1 232 1 451 609 1 536
Avvik 1 283 2 370 1 463 552

Arbeidsgiver

Enheten hadde et mindreforbruk på 551 699 kroner.

Forklaringen på det positive resultatet er at produksjonen har vært god og inntektene omtrent i samsvar med budsjett, til tross for vakanser på både byggesak og geodata i deler av året.

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykefraværet gikk ned i 2017 og det er spesielt langtidsfraværet som er redusert. Enheten har jevnlig fokus på arbeidsmiljøet, mestring og trivsel uten at det er gjennomført spesielle større tiltak.

Årsverk:

Antall årsverk var noe lavere enn planlagt som følge av vakante stillinger deler av året. Det vil derfor bli en økning i 2018 når det blir helårsvirkning på disse stillingene som nå er besatt.

Tjenesteleverandør

Det har vært en nedgang i antall byggesaker de siste årene fra 719 i 2014 til 461 i 2017. Det er flere grunner til dette. Forenklingen av plan- og bygningsloven og åpningen for å sette opp mindre bygg uten byggesøknad er en av årsakene. Det er også noe mindre byggeaktivitet som gir færre søknader til behandling. Byggesak hadde en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 46 dager, som er godt innenfor lovens krav, men høyere enn enhetens interne målsetting. Enheten startet året med to vakante saksbehandlerstillinger, og sykefravær hos nøkkelpersoner gjorde at saksbehandlingstiden ble svakere enn målsettingen.

Oppmåling har hatt to større felt i år på Eikrem og den nye bilbyen i Årødalen. I tillegg har det vært en jevn tilgang på mindre tiltak. Karttjenesten og eiendomsskatt har vært forvaltet etter gjeldende regelverk.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
GPS-kikkert 4332 245 250 5
Ny tjenestebil 4333 206 206 -
Skanning av byggesaksarkiv 4330 - 2 500 2 500

GPS-kikkert

Det ble kjøpt inn GPS kikkert på slutten av 2017. Opplæring på den nye kikkerten er planlagt i mars 2018 og det forventes å ta den i bruk ved vårens oppmålinger.

Ny tjenestebil

Ny elbil ble kjøpt inn og fungerer veldig bra. Enheten har nå tilstrekkelig med biler som fungerer hensiktsmessig.

Skanning av byggesaksarkiv

Det ble i 2017 gjennomført anbudskonkurranse på skanning av arkivet og Dansk Scanning vant konkurransen. Det er bevilget 3,5 mill. kroner i budsjett 2018. Det er planlagt oppstart i mars 2018, og kostnaden for prosjektet blir innenfor budsjett.

Fremtidige utfordringer

Å rekruttere og beholde kompetanse er avgjørende for å kunne levere gode tjenester til rett tid. Tilgangen på kvalifiserte søkere er tilfredsstillende, men det er fortsatt en utfordring å balansere ønsket om god og tilstrekkelig kompetanse, med god økonomistyring. Tjenesteproduksjonen ved enheten har vært og er sårbar for lengre fravær som sykdom og eventuelle oppsigelser.

Kommunesammenslåingen medfører en del utfordringer for enheten. Kartverket har en liste over ting som må avklares før sammenslåing og enheten er allerede i gang med å forberede gnr. og bnr. for den nye kommunen, like gatenavn som må endres og valgkretser som må endres.

KOSTRA

19 8 15 18
-4 -14 -1 14
2 -46 -72 79
Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbehandling og seksjonering per innbygger, konsern

Figuren viser at dette er tjenester som i stor grad blir finansiert av gebyrinntekter og dermed i liten grad krever bruk av frie inntekter. Dette må ikke forveksles med et selvkostregnskap, da blant annet støttetjenester ikke er inkludert i tallene.

Molde kommune har i 2015 og 2016 hatt større inntekter enn utgifter. Fra 2016 til 2017 er netto driftsutgifter i Molde kommune økt med 4,0 mill. kroner. Dette er en kombinasjon av økning av driftsutgifter og reduksjon av gebyrinntekter. Både i 2015 og 2016 hadde byggesak og geodata store mindreforbruk i forhold til budsjett, men dette er i 2017 redusert til 0,5 mill. kroner.

98 85 93 91
82 70 79 75
39 41 58 -3
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger, konsern

Figuren viser at Molde kommune har brukt vesentlig mindre per innbygger på kart og oppmåling enn kommunegruppe 13 og landet uten Oslo. Kart og oppmåling blir i stor grad finansiert av gebyrinntekter. Indikatoren viser en stor nedgang fra 2016 til 2017. I 2016 var inntektene unormalt lave, noe som økte indikatoren. I 2017 har det vært vakante stillinger knyttet til kart og oppmålinger, samtidig som inntektene økte med over 1,0 mill. kroner sammenlignet med 2016. Samlet ga det en netto driftsutgift på nær 0 kr per innbygger i Molde kommune i 2017.

Andre nøkkeltall, konsern

Andre nøkkeltall, konsern
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Brutto driftsinntekter til bygge-, delesaksbehandling og seksjonering, kroner per innbygger 328 326 261 266 269 275 267 275 290
Brutto driftsutgifter til kart og oppmåling, kroner per innbygger 186 161 137 180 187 191 225 229 234
Brutto driftsinntekter til kart og oppmåling, kroner per innbygger 160 126 148 120 118 126 153 151 157
Saksbehandlingsgebyr for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a * 23 474 23 250 23 650 21 435 21 984 12 071 12 605
Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt på 750 kvm. * 25 800 27 100 27 100 20 052 21 329 15 990 16 781
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (kalenderdager) 29 36 58 - - 39 38
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (kalenderdager) 16 20 39 20 18 18 17
* Det er ikke publisert tall for denne indikatoren for kommunegruppe 13. Indikatoren er konstruert av tilgjengelige grunnlagstall.

Om enheten

Byggesak

 • byggesaksbehandling og eiendomsdeling etter plan- og bygningsloven
 • tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven

 • Byggesak behandler årlig 500–600 søknadspliktige tiltak etter delegert fullmakt, herunder også dispensasjonssøknader, korrigerte søknader og klager.

  Geodata

  Geodata gjennomfører rundt 100 kart- og oppmålingsforretninger i løpet av året. I tillegg kommer saksbehandling knyttet til seksjonering, adressering og vedlikehold av kommunens kartdata.

  Eiendomsskatt

 • forberedelse av saker til nemndsbehandling
 • ajourføring av register
 • service overfor publikum