Molde bydrift

Hovedtall

15,4 %
Resultat
0,9 %
Andel av samlet driftsramme
31,6
Årsverk
5,5 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2016 2017
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 20,6 % 8,9 % -7,8 % 15,4 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 10,8 % 8,8 % 4,0 % 5,5 %
Tjenesteleverandør
Reduksjon i antall meter grusveg 1 100 2 900 850 1 800

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2014 2015 2016 2017
Regnskap 7 688 8 573 8 881 11 438
Budsjett 9 684 9 411 8 240 13 513
Avvik 1 996 838 -641 2 075

Enheten hadde et mindreforbruk på 2 075 324 kroner.

Det meste av mindreforbruket skyldes redusert aktivitet på det kommunale vegnettet. Det har gjennom hele året vært redusert bemanning på vegnettet da enheten har hatt flere langtidssykemeldinger. Enheten har også måttet bruke egen bemanning på flere investeringsprosjekter, og enheten har solgt mer tjenester internt og eksternt på veg. Enheten fikk heller ikke asfaltert så mye som planlagt på høsten på grunn av værforhold og kapasitetsproblemer hos leverandør. En snøfri førjulsvinter har også bidratt til et mindreforbruk for enheten.

Enheten hadde også et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner på parkering. Mindreforbruket skyldes økning av satser på sanksjoner og parkeringsgebyr, samt en økning i inntekter i Molde parkeringshus.

Redusert aktivitet på det kommunale vegnettet har medført noe redusert drift og således kvalitet på det kommunale vegnettet.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enhetens samlede sykefravær i 2017 var 5,5 pst. Dette er en økning på 1,5 pst. fra 2016, men sykefraværet er fortsatt lavt i enheten. Endringen skyldes i hovedsak noe økning i langtidssykefravær. Dette har ikke vært arbeidsrelatert og det er derfor ikke igangsatt spesifikke tiltak.

Årsverk:

Enhetens faste årsverk har økt med 7 årsverk. Dette skyldes omorganisering av enheten. Fra 1. januar 2017 ble parkavdelingen flyttet fra kulturtjenesten til Molde bydrift. Enhetens variable årsverk har også økt, noe som skyldes innleie av sommervikarer på parkavdelingen, i tillegg til overtidsarbeid i forbindelse med vinterdrift av det kommunale vegnettet.

Tjenesteleverandør

Molde bydrift har stort sett klart å levere den kvaliteten som det forventes av enheten. På grunn av noe redusert aktivitet på det kommunale vegnettet, er imidlertid enheten på etterskudd med vegetasjonsrydding langs veg. Det er også gjennomført for lite grøfting og utskifting av stikkrenner, og enheten burde ha gjennomført mer kantslått. Enheten fikk heller ikke utført like mye reasfaltering som planlagt.

Redusert drift av vegnettet vil medføre økte driftsutgifter for enheten, da enheten må ta igjen etterslepet.

Molde bydrift har asfaltert 2 000 meter med grusveg i 2017, og har således nådd målet for antall meter grusveg.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Biler og maskiner 4016 524 2 000 1 476
Biler og maskiner – park 8000 1 170 1 100 -70
Kommunale veger 4011 6 964 7 400 436
Langåsvegen 4999 250 1 100 850
Parkering – lysarmatur parkeringshuset 4855 285 280 -5
Parkering – ny bil 8001 - 300 300
Parkering – nye brannporter parkeringshuset 8002 95 100 5
Parkering – reasfaltering parkeringshuset 8003 286 300 14
Replanting av trær i Storgata 8004 - 100 100
Trafikksikring 4012 446 750 304
Trafikksikring – Eikrem 8005 - 1 000 1 000
Trafikksikring – Moldelivegen 4770 - 700 700
Utskifting HQL-armatur 4717 1 948 2 000 52
Veg- og gatelys 4013 1 603 1 500 -103

Biler og maskiner

Mindreforbruk skyldes forsinkelser i innkjøp av lastebil. Lastebilen forventes levert i løpet av mars 2018.

Biler og maskiner – park

Merforbruket skyldes innkjøp av klipper som erstatning for en defekt klipper. Det er solgt utstyr for cirka 0,1 mil, så belastningen for Molde kommune er ikke større enn budsjettert.

Kommunale veger

Det er et mindreforbruk på kommunale veger. Dette skyldes at behovet for utskifting av sluker, som følge av vann- og avløpsprosjekter, ble mindre enn først antatt. Det er investert i asfaltering for til sammen 5,7 mill. kroner i 2017.

Langåsvegen

Mindreforbruket på Langåsvegen skyldes at prosjektet ikke kom i gang så fort som først antatt. Dette skyldes utfordringer med erverv av grunn i forbindelse med utbedringer av vegen.

Parkering – lysarmatur parkeringshuset

Prosjektet er gjennomført i tråd med budsjettet og ferdigstilt.

Parkering – ny bil

Mindreforbruket skyldes forsinkelser i innkjøp av bil. Bilen forventes levert i løpet av mars 2018.

Parkering – nye brannporter parkeringshuset

Prosjektet er gjennomført i tråd med budsjettet og ferdigstilt.

Parkering – reasfaltering parkeringshuset

Prosjektet er gjennomført i tråd med budsjettet og ferdigstilt i en av hallene.

Replanting av trær i Storgata

Mindreforbruket skyldes at enheten gjennomførte prosjektet med egne ansatte, og kostnadene ble belastet driftsbudsjettet.

Trafikksikring

Det er et mindreforbruk på prosjektet. Dette skyldes at bygging av fortau langs Nøisomhetsvegen er utsatt på grunn av usikkerhet rundt trafikkløsninger som følge av bypakke Molde.

Trafikksikring – Eikrem

Mindreforbruket skyldes at prosjektet ikke er påbegynt. Prosjektet skal prosjekteres og bygges av utbygger av øvre Eikrem. Molde kommune skal dekke 50 pst. av kostnadene, og tiltakene skal senest være gjennomført når 70 pst. av boligene er ferdigstilt.

Trafikksikring – Moldelivegen

Mindreforbruket skyldes at arbeidene ikke er igangsatt. Prosjektet forventes fullført i løpet av 2018.

Utskifting HQL-armatur

Prosjektet er gjennomført i tråd med budsjettet Det er skiftet 750 HQL armaturer i 2017 og arbeidet fortsetter i 2018.

Veg- og gatelys

Merforbruket skyldes et større behov for rehabilitering og nyetablering av gatelysanlegg enn først antatt. Prosjektet kommer som en følge av annet gravearbeid i vegnettet. Det er kostnadseffektivt for Molde kommune å gjøre rehabilitering av gatelysanlegg når det allikevel er graveaktivitet i området.

Fremtidige utfordringer

Byutviklingen i Molde påvirker enheten. Utbygging fører til en økning i oppgaver med forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veger, friområder og parkeringsarealer. I økonomiplanperioden får enheten økte driftsoppgaver som en følge av utbygging av Sjøfronten, Brunvollkvartalet, utvidelse av Røbekk gravlund, Nesbøen boligfelt på Kleive, Kringstad boligfelt, Elgsåslia boligfelt, samt flere mindre private utbygginger med regulerte offentlige arealer.

Sentrumsutviklingen vil også medføre reduserte inntekter for enheten, da det blir en reduksjon i antall avgiftsbelagte parkeringsplasser i sentrum og redusert håndheving.

I tillegg får enheten bortfall av oppgaver. Avtalen enheten har med Statens vegvesen på drift av fylkesveger, blir konkurranseutsatt fra september 2018. Enheten må derfor jobbe med tiltak i egen organisasjon for å håndtere disse endringen. Endringene vil påvirke enheten både økonomisk og organisatorisk.

Klimaendringer vil gi enheten utfordringer fremover. Mer ekstremvær vil kreve at enheten har mer fokus på risiko og sårbarhetsanalyser. Dette vil igjen kreve at enheten øker fokus på å forebygge uønskede hendelser. Enheten vil også trolig få flere oppgaver i forbindelse med opprydding etter ekstremvær.

KOSTRA

108 836 112 952 118 538 128 584
140 749 144 801 159 029 175 076
126 534 135 862 145 974 150 595
Netto driftsutgifter i kroner per km kommunal vei, konsern

Indikatoren viser netto driftsutgifter til kommunale veier, brøyting, vedlikehold, trafikksikringstiltak og gatelys per km kommunal vei. Molde kommune bruker mindre per km vei sammenlignet med kommunegruppe 13, men mer per km vei sammenlignet med landet uten Oslo.

Avskrivninger er en stor del av denne indikatoren og utgjorde 39 pst. av netto driftsutgifter i Molde kommune i 2017, mot 32 pst. i kommunegruppe 13. Det er noe ulik praksis mellom kommunene omkring hva som er definert som drift, og hva som er definert som investering og dermed skal avskrives.

Avskrivninger per km kommunal vei var i 2017 på 58 421 kroner i Molde kommune. Dette er 2 057 kroner mer enn kommunegruppe 13.

838 862 899 965
662 681 741 813
516 590 639 599
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger samferdsel, konsern

Indikatoren viser netto driftsutgifter til samferdsel samlet per innbygger. I samferdsel inngår også parkering og havnevesen, i tillegg til kommunale veier, brøyting, vedlikehold, trafikksikringstiltak og gatelys. Per innbygger ligger Molde kommune vesentlig under kommunegruppe 13 når det gjelder samferdsel.

På kommunale veier ligger Molde kommune 142 kroner, eller 17 pst. over kommunegruppe 13 per innbygger. Molde kommune har 34 pst. mer kommunal vei per innbygger enn kommunegruppe 13, netto driftsutgifter per km vei blir da lavere i Molde kommune enn i kommunegruppe 13. Siden Molde kommune har flere km kommunal vei per innbygger, bruker kommunen likevel en større andel av de frie inntektene på kommunal vei.

På parkering og transporttiltak har Molde kommune omlag fire ganger så store netto driftsinntekter per innbygger som kommunegruppe 13. Merinntekten i kommunen sammenlignet med kommunegruppe 13 utgjør 364 kroner per innbygger, eller omlag 9,8 mill. kroner. Inntektene kommer både fra parkering og kommunens andel av netto driftsutgifter ført på funksjonen Molde Havnevesen KF og Molde og Romsdal Havn IKS.

Samlet gjør det at Molde kommune bruker mindre av sine frie inntekter per innbygger på samferdsel en kommunegruppe 13.

Andre nøkkeltall, konsern

Andre nøkkeltall, konsern
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Netto driftsutgifter samferdsel i alt i kroner per innbygger 590 639 599 681 741 813 862 899 965
Netto driftsutgifter kommunal vei i kroner per innbygger 955 1 029 1 064 772 842 922 946 988 1 065
Netto driftsutgift transporttiltak og samferdselsbedrifter i kroner per innbygger -365 -389 -465 -91 -101 -109 -84 -89 -101
Brutto investeringsutgifter samferdsel i alt i kroner per innbygger 1 253 576 1 017 1 144 1 131 1 301 1 117 1 172 1 333
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke 10,6 11,1 10,5 8,9 8,9 9,5 31,3 31,3 30,9
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger 139 128 213 188 201 209 177 186 201

Om enheten

Molde bydrift består av avdelingene veg og trafikk, park, parkering og verksted. Enheten har 30 ansatte. Park ble etter omorganisering en del av Molde bydrift fra 1. oktober 2016.

Enheten forvalter, drifter og vedlikeholder byrommene i Molde kommune, herunder veg, friområder og parkeringsplasser. Enheten har eget verksted som er sentralt for driftssikkerheten til enheten. I tillegg leverer Molde bydrift tjenester innen sine profesjoner både internt i Molde kommune og eksternt. Blant tjenester som leveres eksternt kan nevnes avtale med fylkeskommunen om drift og vedlikehold av fylkesveg og gatelysanlegg langs riks- og fylkesveger, avtale med kirkevergen om skjøtsel og drift av kommunens gravsteder samt administrasjon og håndheving av skiltregulering på privat grunn etter avtale med Romsdal Parkering AS.