Molde kirkelige fellesråd

Kirken i Molde består av fem sokn fordelt på to samarbeidsområder. De er organisert i to staber hvorav ansatte knyttet til domkirken og fellesrådets administrasjon er samlokalisert i Gotfred Lies plass 4.

Med utgangspunkt i rammeoverføringen fra Molde kommune, har Molde kirkelige fellesråd ansvar for å utføre følgende oppgaver:

  • økonomiske og administrative oppgaver for kirken i Molde
  • drift og vedlikehold av kirker og kirkelige kontorer
  • arbeidsgiveransvar for lokalt kirkelige ansatte
  • utarbeidelse av mål og planer
  • forvaltning, herunder ansvar for drift og vedlikehold av gravplassene i kommunen

Praktisk skjøtsel av gravplassene utføres i henhold til avtale om tjenesteyting av kommunens avdeling for park og idrett.

(Beløp i 1 000 kroner)

Utdrag driftsregnskap

Utdrag driftsregnskap
Regnskap
2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter, inklusiv overføring fra morselskap 19 590 19 766 18 930 17 743
Driftsutgifter eksklusiv avskrivinger -19 111 -19 702 -18 977 -17 074
Sum finanstransaksjoner -167 -130 -71 137
Netto driftsresultat 313 -65 -118 806
Bruk av tidligere års mindreforbruk 20 110 - -
Bruk/avsetning driftsfond 93 -25 228 62
Regnskapsmessig resultat 426 20 110 868

For mer informasjon se årsrapport 2018 for Molde kirkelige fellesråd.

Investeringer

Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Gravplassutvidelse Røbekk 5609 1 018 7 500 6 482

Gravplassutvidelse Røbekk

Våren 2018 ble landskapsarkitekt engasjert og med det oppstart av prosjektering av ny hovedgravplass, på Røbekk. Skisseprosjektet for utnyttelse av området ble vedtatt av kirkelig fellesråd. Reguleringsarbeid og grunnundersøkelser medførte imidlertid ytterligere behov for avklaringer vedrørende omfang og økonomi. Prosjektet ble av den grunn satt noe på vent og detaljplanlegging og byggestart ble utsatt til 2019.